Jaarverslag 2015

Samenvatting

In 2015 hebben we gewerkt aan drie lijnen die onze onderwijsvisie vormen:

  1. Spelen, leren en werken: de doorlopende leerlijn van kinderopvang/peuterspeelzaal t/m beroepsonderwijs.
  2. Onderwijs in relatie tot de stad en de wijk: maatschappelijke rol van onderwijs in de samenleving.
  3. Vakman van de toekomst: verbinding met economie en arbeidsmarkt.

Daarmee is de basis gelegd voor gezamenlijke doelen en acties met Zwolse 8 en BLOZ.

Met de groei van het aantal kinderen van vluchtelingen en statushouders neemt het beroep op onderwijsvoorzieningen toe. Er is een tweede NT2 klas gestart en er is een werkgroep gevormd met het Bloz ter voorbereiding van onder meer de komst van een AZC.

2015 was opnieuw succesvol voor wat betreft voortijdig schoolverlaten. Stappen zijn gezet op weg naar een nieuwe VSV periode vanaf 2017 waarbij de gemeente een nadrukkelijker taak krijgt ten aanzien van kwetsbare jongeren. Vooruitlopend hierop is een regionale makel- en schakelpool gevormd om leerlingen te begeleiden naar een vervolg.

Het jaar 2015 was voor het onderwijs het eerste volledige jaar waarin scholen moeten zorgen voor passend onderwijs voor elke leerling die zich aanmeldt. Blijkens de nog steeds dalende VSV cijfers en het relatief lage aantal thuiszitters verloopt dit vooralsnog goed, al is de druk op scholen wel groter geworden en vraagt het veel van docenten en mentoren. Gemeente en scholen hebben nieuwe samenhangen tussen jeugdhulp en passend onderwijs met elkaar verkend. De mogelijkheden voor inzet van schoolmaatschappelijk werk zijn uitgebreid.

Voor wat betreft leerlingenvervoer nam de zelfredzaamheid verder toe en zijn de aantallen leerlingen in het vervoer gedaald.