Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.342

0

12.623

8.924

12.390

8.982

233

58

291

Reservemutaties

3.951

1.013

1.476

2.929

1.895

2.982

-419

53

-365

Gerealiseerd resultaat

6.293

1.013

14.099

11.852

14.285

11.964

-186

112

-74

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Visies, prog. en projecten

308

308

-356

0

-48

Ruimtelijke kaders

-47

41

-5

0

0

-5

Monumentenzorg

16

10

26

-62

53

17

Archeologie

-45

7

-38

0

0

-38

Totaal

233

58

291

-419

53

-74

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Visies, Programma's en projecten

-48

I

Niet alle projecten zijn eind 2015 gerealiseerd (+308). Daarnaast zijn in 2015 meer initiatieven geweest hetgeen geleid heeft tot hogere kosten/overschrijding. De niet- bestede middelen zijn gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken (-356) voor uitvoering in 2016.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Monumenten

Excessieve uitgaven archelogie

38

3

35

-45

80

Subsidies Monumenten ISV

-39

25

-64

-64

-1

0

28

-29

-45

16

0

Visies, programma's en projecten

Spoorzone Fase 2

1.211

891

320

325

-5

Spoorzone Uitvoering

95.367

20

3.387

92.000

46.999

8.770

36.230

Spoorzone 2

2.484

-2.484

-2.484

Binnenstad

2.575

436

2.237

774

108

666

Herontwikkeling loc. Weezenlanden

320

45

275

90

184

Deltaprogramma

29

29

0

-11

11

N 340 / Vechtcorridor

-14

-14

-14

Diezerpoort fysiek

2.121

49

2.072

2.072

Herontwikkeling Bachlaan-west

-11

37

12

14

14

Polymer Science Park

9

9

9

Kunstroute Tunnel-Binnenstad

629

95

705

19

19

Concentratie Rijkshuisvesting

22

22

22

Kermisexploitatie Locatievoorstel

116

49

67

-1

68

Beeldengroep v.d. Capellen

200

200

100

100

Verkenning EO Wijers

-8

-8

-8

Structuurvisie VCN fase 1

6.161

99

6.062

1.451

4.611

Spooraanpassing Zwolle Herfte

-2

30

35

-7

-7

Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal

5

5

5

Herontwikkeling Russenweg e.o.

12

12

12

Gebiedsontw. IJssel-Vechtdelta

2.044

1.738

175

3.607

3.607

Hoogwaterbeschermingsprogramma

34

8

26

26

Structuurvisie plan van aanpak

100

100

54

146

146

Strat.verkenning Stilohal e.o.

19

33

-14

-14

Woningbouw Dijklanden

5

5

5

Ittersumerlanden Noord

14

14

14

Actualisering parkeernota

30

31

-1

-1

Stedenbouwk.visie Diezerpark

15

33

-18

-18

Broerenkwartier

215

169

46

46

Startnotitie Michaëlskerk e.o.

5

5

5

Botermanhaven

10

10

10

Voorber.krediet COA

90

65

25

25

110.939

2.840

10.590

103.189

50.409

16.548

36.230

Ruimtelijke kaders

Bestemm.pl. Buitengebied PPN

75

37

38

38

Bestemm.pl. Algemeen

6

6

6

Bestemmingsplannen ZOO

223

360

220

363

363

Bescherming Krekenbuurt

14

5

9

9

Ruimtelijke initiatieven Buitengebied

22

1

21

21

340

360

263

437

27

410

0

111.278

3.200

10.881

103.597

50.391

16.974

36.230

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Spoorzone Uitvoering

20

Berap 2015/1

Station, voetgangerstunnel

Binnenstad

300

Rb. 21/09/2014

herinr.Voorstraat

Binnenstad

36

BW 12/05/2015

fietsparkeren Melkmarkt

Binnenstad

100

Rb 23/11/15

routering binnenstad

Herontwikkeling Bachlaan-west

37

BW

anterieure overeenkomst Bachlaan e.o.

Kunstroute Tunnel-Binnenstad

95

BW 4/7/2015

Mondriaangelden

Spooraanpassing Zwolle Herfte

30

PFO 18/05/2015

Gebiedsontw. Ijssel-Vechtdelta

1.738

Rb. 29/6/2015

Weezenlanden, Voorst A, Frankhuis

Structuurvisie plan van aanpak

100

BW 16/12/2014

plan van aanpak

Woningbouw Dijklanden

5

BW 3/3/2015

Ittersumerlanden Noord

14

PFO

startnotitie stedenb.verk.inbreidingslok.

Actualisering parkeernota

30

Stedenbouwk.visie Diezerpark

15

Broerenkwartier

215

BW 14/4/2015

plan van aanpak

Startnotitie Michaëlskerk e.o.

5

Botermanhaven

10

PFO 16/11/2015

COA

45

BW 7/7/2015

voorbereidingskrediet

COA

45

BW 3/11/2015

intentieovereenkomst

Bestemmingsplannen ZOO

360

PPN

actualisering bestemmingsplannen

3.200

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Excessieve opgravingen
Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen, wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd.

Subsidies Monumenten ISV
Tot 2010 werden de monumentensubsidies gedekt uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidie gedekt uit structureel nieuw beleid 2010 ad € 40.000.

Spoorzone Uitvoering en Spoorzone 2
Op 30 september 2013 heeft de raad ingestemd met het Investeringsbesluit voor de Spoorzone. Van het projectkrediet is tot 1 januari 2016 € 11,1 mln. besteed aan de afbouw van de reizigerstunnel, de sloop/tijdelijke inrichting van het reizigersdomein plein zuid, de voorbereidingskosten voor plein zuid en plein noord, voorbereidingskosten van de busverbinding (busbrug en busperron), het opstellen van het kwaliteitsboek en projectmanagement. Voor de stand van zaken van het project wordt verwezen naar de voortgangsrapportage Spoorzone per 1 januari 2016.

Spoorzone fase 2
Reizigerstunnel fase 1 wordt financieel afgerond in de eerste helft van 2016. Daarna wordt dit krediet afgesloten.

Binnenstad
Binnen het project Binnenstad worden diverse activiteiten/werkzaamheden uitgevoerd:

 • De herontwikkeling Bankenlocatie Melkmarkt: is gestart in het voorjaar 2015. De sloop heeft langer geduurd, waardoor bouw later is gestart.
 • Realisatie kunstrouteproject: dit onderdeel is gereed.
 • Ontwerp Gasthuisplein: het ontwerp is gereed en wordt in 2016 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
 • Begeleiden nieuwe initiatieven: er zijn diverse kleinere particuliere initiatieven in en rond de binnenstad. Voorbeelden: opening Hofvlietvilla, aanpassing Meerminneplein, activiteiten Broerenkwartier.
 • Herinrichting Oude Vismarkt: de werkzaamheden zijn gereed.
 • Herontwikkeling Grote Kerk (particulier initiatief): de Grote Kerk had meer tijd nodig voor de voorbereiding. Er zijn diverse overleggen geweest. Grote Kerk heeft opening verlengd, waardoor dit jaar meer bezoekers Grote Kerk hebben bezocht.
 • Herinrichting Rodetorenplein: de werkzaamheden zijn gereed.

Herontwikkeling Weezenlanden
De bijdragen, voornamelijk van Novaform op basis van de anterieure overeenkomst, zijn bedoeld voor plankosten en de aansluiting van het gebied op de openbare ruimte. Het ziekenhuis wordt momenteel gesloopt en verwacht wordt dat na de zomer 2016 gestart wordt met de bouw van de 1efase van de woningbouw. Eind van het jaar worden de bestekken gemaakt voor de aansluiting op het openbaar gebied. Het bouwplan wordt besproken in het kwaliteitsteam dat is geformeerd om de ruimtelijke kwaliteit te controleren. Het project loopt door tot 2019/2020.

Diezerpark Fysiek
In Dieze Oost werken gemeente en woningbouwcorporaties samen aan verbetering van de wijk. In het kader van herstructurering heeft de gemeente ISV gelden gekregen. Hiervan is door de raad € 2,5 mln. gereserveerd voor Dieze Oost voor het aanpakken van de openbare ruimte.
Bij de uitvoering ervan sluit de gemeente in tijd aan op de planning van de corporaties. De plannen van de corporaties lopen door tot 2020.
In 2012 is gestart met herinrichting van twee pleinen: de Geert Groote I en het Simon van Slingelandtplein.
Sindsdien is het plein voor de Geert Grootestraat II aangepakt en de voorterreinen bij de gerenoveerde flats aan de Pieter Steynstraat. Ook ligt er een plan klaar, samen gemaakt met bewoners voor de singel. Uitvoering is in afwachting van de oplevering van de woningen aan de Van Schoonhovenstraat. Andere herinrichtingsplannen in voorbereiding zijn de Geert Groote III en IV en de openbare ruimte rondom de Binnenhofjes.

Structuurvisie VCN fase 1
De verlegging van de N340 biedt kansen voor het aantrekkelijk maken van de Vechtcorridor als groene entree tot het Vechtdal. Deze kansen zijn verwoord in de structuurvisie Vechtcorridor die de raad in maart 2014 heeft vastgesteld. De ontwikkeling fase 1 2015-2023 is vervat in het bestemmingsplan VCN, dat medio 2016 voor vaststelling gereed komt.
De provinciale subsidie RvdV wordt ingezet voor de aanleg van een struinpad in een natuurlijk ingerichte struinwaard met voetbrug (oplevering maart 2016) en Dijkmoment Kromme Kolk. Verder worden in 2016 voor bezoekers van de Struinwaard parkeerplaatsen aangelegd bij Dijkmoment Spoorzicht van de camping Vecht en Zo (oplevering juli 2016). Ook wordt begonnen met de aanleg van een afscheidingswal langs de N340 voor het deels te verplaatsen beeldenpark Anningahof. In 2017 worden de andere beoogde openbare werken aangelegd, zoals bosschages, een karrenspoor langs de spoorlijn en een betonnen fietspad op de dijk.

Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta
Van de provincie zijn middelen ontvangen voor verschillende pilot-projecten die klimaat adaptief worden gerealiseerd. De uitvoering en subsidie lopen tot december 2018. Werkzaamheden die er onder vallen:

 • Pannekoekendijk: dit project is afgerond.
 • Kraanbolwerk: AM is in 2014 gestart met de bouw van de parkeergarage. De subsidie is om de parkeergarage en woningen waterrobuust te bouwen.
 • Geluidswal Stadshagen: hier wordt de geluidswal uitgevoerd als een gevolgbeperkende wal.
 • Frankhuis: voor en deel uitgevoerd. Het gaat om het hoger maken van de waterkering en het verhogen van de waterbeleving.
 • Weezenlanden: de middelen worden in het 2ekwartaal 2016 van de provincie ontvangen. Het gaat om het verhoogd aanleggen van de waterkering en het klimaatadaptief aanleggen van de buitenruimte.
 • Bedrijfsterrein Voorst: subsidie is nog niet ontvangen en is afhankelijk van bestemmingsplan procedure.

Onderzoeken:

 • Onderzoek naar mogelijkheid om gevolgbeperkende wal aan te stuiten op primaire kering: hier is een rapport voor gemaakt en voorgelegd aan de stuurgroep.
 • Onderzoek naar mogelijkheden van compartimentering bij Zwolle Zuid. Het rapport afgerond en neergelegd bij de stuurgroep.
 • Onderzoek regionaal systeem.  Bijdragen aan 3di systeem om de mogelijkheden te onderzoeken van het watersysteem.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)