Jaarverslag 2015

Om de gemeente financieel gezond te houden hebben we meerder maatregelen moeten nemen om de tering naar de nering te zetten. Minder inkomsten van het rijk, daling van de gemeentelijke inkomsten vanwege tegenvallende bouwproducties en het nemen van verliezen op de grondexploitaties speelden een rol. Tegelijkertijd is ingezet op het creëren van ruimte voor nieuwe ontwikkeling, zoals de Spoorzone en het sociaal domein.

Gerekend vanaf 2011 is een totaal van € 27,6 mln. (bruto € 31,6 mln.) aangenomen bezuinigingsvoorstellen geëffectueerd.
De reeds gerealiseerde en voorgenomen bezuinigingen en ombuigingen zijn te onderscheiden in beleidsmatige en bedrijfsvoeringsachtige bezuinigingen

Inhoudelijke maatregelen per 2015
De bezuinigingen op inhoudelijke programma's liggen op koers qua uitvoering. De bezuinigingen die geëffectueerd zijn per 2015 vindt u in onderstaande tabel. In deze tabel is ook aangegeven voor welke bedragen deze bezuinigingen in 2016 en verder geëffectueerd worden. Tot slot zijn de nieuwe bezuinigingen, waartoe bij begroting 2015 is besloten, per programma aangegeven.

Beleidsmatige bezuinigingen o.b.v. besluitvorming t/m begroting 2016 (november 2015)

Besloten t/m 2014

Besloten vanaf 2015

Totaal besloten vanaf 2012 t/m2015

(bedragen cumulatief x € 1.000)

t/m 2014

2015
/2018

Totaal t/m 2014

per 2015

2016
/2019

Totaal vanaf 2015

Volkshuisvesting

47

47

18

18

65

Economie

214

214

200

200

414

Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid

17

17

300

640

940

957

Groen en milieu

80

80

40

40

120

Ruimte en cultuurhistorie

172

172

114

114

286

Leefbaarheid en welzijn

905

370

1275

0

1275

Onderwijs en jeugd

827

280

1107

204

50

254

1361

Veiligheid

456

456

0

456

Integraal beheer openbare ruimte

1682

1682

150

1000

1150

2832

Sociaal economische zelfredzaamheid

55

55

0

55

Cultuur

1618

1.062

2680

820

820

3500

Sport

532

30

562

101

800

901

1463

Gezondheid en zorg

1765

606

2371

0

2371

Raad

100

100

62

62

162

Bestuur en dienstverlening

444

150

594

520

50

570

1164

Vastgoedmanagement

135

135

210

210

345

Samenleving ( per 2015)

0

375

375

375

Inwondersondersteuning (per 2015)

0

500

500

500

Opvang en Bescherming (per 2015)

0

79

79

79

Inkomen (per 2015)

0

500

500

500

Nog toe te delen aan programma's Sociaal Domein

6500

6500

6500

Totaal programma’s

9.049

2.498

11547

2.873

10.360

13.233

24.780

Financieel-technische en overige mutaties

Wijziging rentesystematiek

400

400

400

Parkeren: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

100

100

100

Afval: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

835

835

835

Afval: dividend ROVA volledig t.g.v. alg. middelen

435

435

435

Riolering: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

281

281

281

Riolering: doorbelasting onderhoud stedelijk water

65

65

65

Totaal financieel-technisch en overig

835

1.281

2.116

2.116

Totaal bezuinigingen beleidsinhoudelijk

3.779

2.873

26.896

De beleidsaanpassingen Sociaal Domein in 2014/2015 met een financieel effect ter hoogte van ruim € 11,0 mln. zijn niet in de tabel verwerkt. Deze middelen heeft de gemeente niet ontvangen, hetgeen ook aanleiding was tot deze aanpassingen.

Bezuinigingen bedrijfsvoering
De bezuinigingen op de bedrijfsvoering omvatten een veelheid aan maatregelen. Zoals reductie management en ondersteuning, reductie beleidscapaciteit, efficiencymaatregelen, lagere huisvestingslasten, voordelen vanwege digitalisering etc. In onderstaand overzicht de voortgang in de doorvoering van de bedrijfsvoeringbezuinigingen.

Bedrijfsvoeringbezuinigingen o.b.v. besluitvorming t/m begroting 2015 (november 2014)

(bedragen cumulatief x € 1.000)

t/m 2014

2015

t/m 2015

2016

totaal

Bezuinigingsopdracht raad (netto)

8.500

1.800

10.300

-

10.300

Gerealiseerde en nog te realiseren maatregelen

8.321

2.306

10.627

443

11.070

Voor- / nadeel

-179

506

327

443

770

Het voorlopig verwachte structurele voordeel in 2016 is een buffer om nadelige gevolgen op te vangen. Denk hierbij aan kosten door ‘uitplaatsen van organisatieonderdelen’ (c.q. desintegratiekosten) en eventuele kosten als gevolg van bovenformatief personeel (c.q. frictiekosten). Via herplaatsing wordt getracht de laatstgenoemde kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Bruto – netto bezuinigingen op de bedrijfsvoering
De in bovenstaande tabel vermelde bedrijfsvoeringbezuinigingen betreft de netto-opbrengst. Dat is de opbrengst die ten gunste komt van de algemene middelen. Vanwege de doorbelastingsystematiek van de organisatiekosten (bijv. via uurtarief) komt een deel van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering ten goede aan de gemeentelijke tarieven, grondexploitaties en projecten. Om de met de raad afgesproken bezuinigingsopbrengst (netto) te kunnen realiseren ligt de werkelijke bezuiniging ca. 30% hoger (bruto). In onderstaand overzicht is de verhouding bruto – netto zichtbaar gemaakt.

Bedrijfsvoeringbezuinigingen bruto – netto.

(bedragen cumulatief x € 1.000)

t/m 2014

2015

t/m 2015

2016

totaal

Bezuinigingsopdracht raad (netto)

8.500

1.800

10.300

-

10.300

Bruto te bezuinigen op de bedrijfsvoering

11.200

3.900

15.100

-

15.100