Jaarverslag 2015

(bedragen x €.1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Activa:

Vaste activa

immateriele vaste activa:

21

28

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

21

28

materiële vaste activa:

364.573

342.529

investeringen met economisch nut

314.049

292.320

investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

33.212

34.494

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

13.886

12.499

in erfpacht uitgegeven

3.426

3.216

financiele vaste activa:

61.137

64.020

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.298

1.297

leningen aan:

woningbouwcorporaties

18.805

22.391

deelnemingen

4.488

4.691

overige verbonden partijen

19.549

19.870

overige langlopende leningen

11.646

10.978

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

1.043

261

bijdrage aan activa in eigendom van derden

4.308

4.532

Totaal vaste activa

425.731

406.577

Vlottende activa

voorraden:

102.098

110.108

grond en hulpstoffen:

niet in exploitatie genomen bouwgronden

35.844

36.375

overige grond en hulpstoffen

12.132

11.728

onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

54.530

63.233

gereed produkt en handelsgoederen

20

17

vooruitbetalingen

-428

-1.245

uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar:

28.857

36.295

vorderingen op openbare lichamen

20.848

22.518

overige vorderingen

8.009

13.777

liquide middelen:

1.178

1.897

kas

128

102

banksaldi

1.050

1.795

overlopende activa

20.533

19.904

van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

11.632

9.291

overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

8.901

10.613

Totaal vlottende activa

152.666

168.204

Totaal generaal

578.397

574.781

(bedragen x €.1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Passiva

Vaste passiva

eigen vermogen

124.857

126.120

algemene reserve

27.000

28.349

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

471

627

overige bestemmingsreserves

90.162

94.140

gerealiseerd resultaat

7.224

3.004

voorzieningen

10.246

11.712

vaste schulden

303.167

325.365

onderhandseleningen van:

openbare lichamen

20.000

0

binnenlandse banken en overige financiele instellingen

260.870

302.794

overige binnenlandse sectoren

2.297

2.571

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

Totaal vaste passiva

438.270

463.197

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

korter dan één jaar

62.216

49.539

overige kasgeldleningen

33.000

26.000

banksaldi

8.815

0

overige schulden

20.401

23.539

overlopende passiva

77.911

62.045

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar

22.679

14.289

tot betaling komen

van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen

55.232

47.756

met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Totaal vlottende passiva

140.127

111.584

Totaal generaal

578.397

574.781

Gewaarborgde geldleningen

1.943.840

1.970.915

Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen

27.704

31.242