Jaarverslag 2015

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2015

Toevoeging resultaat vorig jaar

Toevoeging resultaat rente

Toevoeging resultaat bestemming

Onttrekking resultaat bestemming

Stand per 31-12-2015

1. Weerstand- en risicoreservering

C01

Algemene reserve

28.348.796

3.004.098

9.685.379

14.038.402

26.999.871

C04

Risicoreserve Sociaal Domein

0

5.900.000

5.900.000

Totaal Weerstand- en risicoreservering

28.348.796

3.004.098

0

15.585.379

14.038.402

32.899.871

2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

P01

Begraafplaatsen

390.289

85.905

304.384

P04

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

236.947

70.378

166.569

Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel

627.236

0

0

0

156.283

470.953

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

A01

ICT investeringen

264.610

326.445

75.814

515.241

C06

Afkoop regelingen LVS/WI

30.000

30.000

0

E03

Kapitaallasten wagenpark

52.204

17.204

35.000

O01

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

1.121.692

5.651.849

5.793.975

979.566

O12

Dekking kapitaallasten Morsestraat

299.123

10.469

21.317

288.275

O13

Dekking kapitaalasten verb.SH/SK

479.000

16.765

61.098

434.667

O18

Dekking kapitaallasten kunstgras

2.021.468

70.751

232.012

1.860.207

O20

Toekomstige exploitatie gronden

8.075.688

282.649

8.358.337

0

O32

Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO

140.863

4.930

25.054

120.740

O33

Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal

128.000

5.120

9.418

123.702

O34

Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven

262.929

9.203

31.765

240.367

b. onderhoudsreserveringen

A02

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

959.422

127.206

8.094

1.078.534

E04

Reserve civiele infrastructuur

156.485

722.645

545.283

333.847

E05

Onderhoud Wythmenerplas

276.325

16.175

292.500

E06

Onderhoud Kleine Veer

70.117

70.117

E07

Gronddepot Anth. Fokkerstraat

218.306

58.510

159.796

O05

Onderhoud wijk- en buurtcentra

47.379

47.379

O06

Onderhoud sportaccommodaties

610.336

230.884

302.721

538.499

O27

Onderhoud verhuurde panden

2.625.160

3.181.778

3.438.741

2.368.197

O30

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.042.567

439.296

121.217

2.360.646

c. rechtspositionele verplichtingen

C53

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

1.120.942

407.956

99.729

1.429.169

P51

Rechspositionele verplichtingen publiekszaken

148.556

5.199

42.762

110.994

d. bedrijfsvoeringsreserves

A52

Bedrijfsvoeringsreserve a&f

223.244

230.756

454.000

C10

Bedrijfsvoeringsknelpunten directie

309.521

49.942

359.463

C52

Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf

83.000

83.000

E52

Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum

428.000

46.816

46.816

428.000

O52

Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling

77.983

77.983

0

P52

Bedrijfsvoeringsreserve publiekszaken

0

0

R51

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

S52

Bedrijfsvoeringsreserve soc.zaken en werkg.

219.320

219.320

0

SC1

Bedrijfsvoeringsreserve Shared Serv.Centrum

0

288.575

288.575

Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten

22.506.240

0

405.086

11.720.323

19.617.169

15.014.480

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2015

Toevoeging resultaat vorig jaar

Toevoeging resultaat rente

Toevoeging resultaat bestemming

Onttrekking resultaat bestemming

Stand per 31-12-2015

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

A50

Nog uit te voeren werken a&f

377.517

46.000

249.683

173.834

C50

Nog uit te voeren werken concernstaf

1.296.188

87.921

540.039

844.070

E50

Nog uit te voeren werken expertisecentrum

2.440.028

722.235

638.572

2.523.691

O50

Nog uit te voeren werken ontwikkeling

12.449.376

5.522.309

6.502.574

11.469.111

P50

Nog uit te voeren werken publiekszaken

814.351

130.004

684.347

R50

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

0

20.975

20.975

S50

Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg.

1.972.043

1.654.734

1.447.493

2.179.284

b. overige bestemmingsreserves

C03

Stadsontwikkelfonds

4.981.000

269.000

123.930

5.126.070

C05

Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB)

3.169.496

5.041.000

2.885.000

5.325.496

O04

Stimuleringsreserve podiumkunsten

10.301

10.301

O21

Stadsuitleg

13.841.488

48.460

2.761.269

11.128.679

O22

Recreatieve voorziening

52.092

40.000

12.092

O23

Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds)

5.720.004

3.352.110

3.219.495

5.852.619

O24

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

3.792.392

245.325

4.037.717

0

O25

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

5.779.570

2.271.604

3.507.966

O26

Bestemmingsplannen

511.673

180.000

256.876

434.797

O28

Openbaar vervoer

222.281

1.100.000

75.481

1.246.800

O29

Decentralisatiefonds stadsvernieuwing

6.921.555

875.173

3.684.158

4.112.570

O35

Gebiedsbeheersplan

6.850.846

239.780

1.840.000

548.460

8.382.166

O36

Spoorzone

0

0

O37

Voorsterpoort

0

5.719.633

5.719.633

P02

Verkiezingen

70.849

91.873

162.722

S53

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

360.624

30.210

330.414

Totaal Overige bestemmingsreserves

71.633.674

0

239.780

26.816.748

29.442.566

69.247.636

TOTAAL RESERVES

123.115.946

3.004.098

644.866

54.122.450

63.254.420

117.632.940

waarvan tbv SSC (bedrijfsvoeringsreserve)

0

0

0

288.575

0

288.575