Samenvatting

Hier presenteren wij de Zwolse jaarstukken 2015.

De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen: het jaarverslag, de jaarrekening en het bijlagenboek.

In het jaarverslag wordt in 18 programma’s het financieel resultaat over 2015 in relatie tot diverse beleidsdoelen verantwoord. Daarnaast omvat dit deel de algemene beschouwing waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en bereikte resultaten en het financieel verslag. Bovendien zijn 4 beleidsparagrafen opgenomen waarin rond de centrale thema’s bestuur en dienstverlening, sociaal domein, bezuinigingen en investeringen dwarsverbanden tussen de relevante programma’s worden gelegd teneinde een totaal beeld te schetsen. Het jaarverslag wordt gecompleteerd met de voorgeschreven verplichte paragrafen.

Het tweede deel van de jaarstukken is de jaarrekening. Hierin zijn de balans en de programmarekeningen opgenomen.

In het derde deel, het bijlagenboek, zijn nadere financiële specificaties gepresenteerd.

In het kader van het project versterken sturend vermogen beleidscyclus (begroting, beleidsrapportages, perspectiefnota en jaarstukken) werken wij aan de sturingsmogelijkheden, transparantie en leesbaarheid van de beleidscyclusonderdelen. Daarbij behoort ook de digitalisering. Een dergelijk project neemt meerdere jaren in beslag. Dit jaar presenteren we zowel bij de jaarstukken als bij de beleidsrapportage de mogelijkheid om binnen het bestand direct door te klikken naar de gewenste plek in de jaarstukken/beleidsrapportage.

Inwoners

124.000

Bedrijven en instellingen

8.000

Verenigingen

700