Jaarverslag 2015

WNT-verantwoording 2015 Gemeente Zwolle

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Gemeente Zwolle van toepassing zijnde regelgeving
het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Gemeente Zwolle is € 178.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum
per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldigingsgegevens: 2015

Naam

functie

(gewezen)
topfunctionaris
(ja/nee)

met dienstbetrekking
(ja/nee)

beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoedingen

RE Riemersma

gemeente secretaris

ja

ja

129.557

0

ABM ten Have

raadsgriffier

ja

ja

99.195

0

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaal- baar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in
het jaar (fte)

(herrekende)WNT norm

RE Riemersma

15.511

145.068

365

1

178.000

ABM ten Have

13.757

112.952

365

1

178.000

Bezoldigingsgegevens: 2014

Naam

functie

(gewezen)
topfunctionaris
(ja/nee)

met dienstbetrekking
(ja/nee)

beloning

belastbare vaste en variabele onkosten-
vergoedingen

RE Riemersma

gemeente secretaris

ja

ja

123.866

0

ABM ten Have

raadsgriffier

ja

ja

96.491

0

Naam

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaal- baar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het
dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in
het jaar (fte)

(herrekende) WNT norm

RE Riemersma

20.365

144.231

365

1

228.599

ABM ten Have

14.821

111.312

365

1

228.599