Jaarverslag 2015

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2015

(bedragen x € 1.000)

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma's

1

Volkshuisvesting

1.475

2.649

-1.174

2.090

4.526

-2.436

2.115

4.536

-2.421

2

Economie

752

2.734

-1.982

1.677

4.400

-2.723

2.522

4.373

-1.851

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

7.965

7.095

870

14.443

18.686

-4.243

14.689

18.088

-3.399

4

Groene leefomgeving en milieu

500

3.750

-3.250

970

4.761

-3.791

1.636

4.664

-3.028

5

Ruimte en cultuurhistorie

0

2.342

-2.342

8.924

12.623

-3.699

8.982

12.390

-3.408

6

Onderwijs

3.441

22.799

-19.358

3.463

22.697

-19.234

3.696

22.077

-18.381

7

Veiligheid

618

12.359

-11.741

588

12.389

-11.801

686

12.243

-11.557

8

Integraal beheer openbare ruimte

23.244

48.488

-25.244

26.842

49.454

-22.612

28.091

49.877

-21.786

9

Cultuur

43

16.783

-16.740

43

16.873

-16.830

62

16.716

-16.654

10

Sport

1.154

9.279

-8.125

2.071

9.534

-7.463

2.160

9.498

-7.338

Totaal Programma's

39.192

128.278

-89.086

61.111

155.943

-94.832

64.639

154.462

-89.823

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

23

14.270

-14.247

387

15.081

-14.694

458

15.209

-14.751

12

Inwonersondersteuning

8.194

101.442

-93.248

9.162

102.885

-93.723

8.365

97.348

-88.983

13

Opvang en bescherming

1.400

70.358

-68.958

2.523

81.407

-78.884

2.523

81.080

-78.557

14

Inkomen

48.157

65.451

-17.294

45.262

63.817

-18.555

45.256

63.659

-18.403

Totaal Pilot Sociaal domein

57.774

251.521

-193.747

57.334

263.190

-205.856

56.602

257.296

-200.694

De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

0

1.988

-1.988

0

1.990

-1.990

15

1.857

-1.842

16

Bestuur en dienstverlening

15.977

27.785

-11.808

18.793

35.513

-16.720

20.777

36.279

-15.502

17a

Exploitatie gronden

52.020

54.242

-2.222

58.555

61.708

-3.153

32.864

33.569

-705

17b

Vastgoedmanagement

10.552

9.735

817

14.830

13.204

1.626

15.086

13.943

1.143

18

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

222

2.958

-2.736

190

1.329

-1.139

75

75

0

Totaal De Organisatie

78.771

96.708

-17.937

92.368

113.744

-21.376

68.817

85.723

-16.906

Subtotaal

175.737

476.507

-300.770

210.813

532.877

-322.064

190.058

497.481

-307.423

Omschrijving algemene dekkingmiddelen:

Uitkering gemeentefonds

253.467

0

253.467

261.170

0

261.170

261.641

261.641

Uitvoering Wet WOZ

0

1.552

-1.552

0

1.977

-1.977

1

1.966

-1.965

Bel. OZB, precario,toeristenbel.

35.303

262

35.041

35.303

262

35.041

35.913

262

35.651

Invordering

0

386

-386

0

386

-386

0

393

-393

Overige dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

12

0

12

Deelnemingen algemeen

200

13

187

85

13

72

85

13

72

Overige financiering

10.675

12

10.663

11.029

11

11.018

11.153

11

11.142

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

299.645

2.225

297.420

307.587

2.649

304.938

308.805

2.645

306.160

Totaalsaldo van baten en lasten

475.382

478.732

-3.350

518.400

535.525

-17.125

498.863

500.126

-1.263

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaalsaldo van baten en lasten

475.382

478.732

-3.350

518.400

535.525

-17.125

498.863

500.126

-1.263

Reserve mutaties:

Programma's

1

Volkshuisvesting

1.449

1.931

-482

3.702

2.176

1.526

4.080

2.190

1.890

2

Economie

74

150

-76

871

736

135

863

777

86

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.778

4.807

-2.029

9.005

5.997

3.008

9.005

6.898

2.107

4

Groene leefomgeving en milieu

62

0

62

1.450

1.370

80

1.489

2.085

-596

5

Ruimte en cultuurhistorie

1.013

3.951

-2.938

2.929

1.476

1.453

2.982

1.895

1.087

6

Onderwijs

209

0

209

632

0

632

319

319

7

Veiligheid

75

0

75

75

0

75

96

96

8

Integraal beheer openbare ruimte

3.887

479

3.408

1.486

507

979

1.360

1.411

-51

9

Cultuur

25

0

25

25

0

25

25

191

-166

10

Sport

924

231

693

1.136

231

905

1.090

250

840

Totaal Programma's

10.496

11.549

-1.053

21.311

12.493

8.818

21.309

15.697

5.612

Pilot Sociaal domein

11

Samenleving

142

0

142

514

0

514

579

45

534

12

Inwonersondersteuning

487

0

487

1.386

627

759

1.272

1.455

-183

13

Opvang en bescherming

230

0

230

742

0

742

707

25

682

14

Inkomen

418

0

418

418

0

418

627

200

427

Totaal Pilot Sociaal domein

1.277

0

1.277

3.060

627

2.433

3.185

1.725

1.460

De Organisatie

15

Raad en raadsgriffie

0

0

0

0

0

0

21

-21

16

Bestuur en dienstverlening

1.990

830

1.160

2.317

1.292

1.025

2.142

2.108

34

17a

Exploitatie gronden

2.287

361

1.926

3.148

372

2.776

6.422

11.420

-4.998

17b

Vastgoedmanagement

3.129

3.135

-6

3.735

4.517

-782

3.795

4.517

-722

18

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

5.814

5.768

46

21.477

18.622

2.855

25.930

18.808

7.122

Totaal De Organisatie

13.220

10.094

3.126

30.677

24.803

5.874

38.289

36.874

1.415

Totaalsaldo reserve mutaties

24.993

21.643

3.350

55.048

37.923

17.125

62.783

54.296

8.487

Gerealiseerd resultaat 2015

500.375

500.375

573.448

573.448

561.646

554.422

7.224