Jaarverslag 2015

AB

Algemeen Bestuur

AED

Automatisch Externe Defibrillatoren

AMA

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASS

Autisme Spectrum Stoornissen

AVO

Algemeen Volwassenen Onderwijs

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Batsc

Binnenkort af te sluiten complexen

BB

Bijzondere bijstand

BBV

Besluit begroting en verantwoording

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Bijzondere Doeluitkering

BG

Bevoegd gezag

BHV

Bedrijfs HulpVerlening

BIE

Bouwgrond in exploitaties

BIS

BestuursInformatieSysteem

BISON

Breed Ict Samenwerkingsverband Onderwijs

BI-Z

Bedrijfsinvesteringszone

BIZ

Bedrijveninvesteringszorg

BLS

Besluit Locatiegebonden Subsidies

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR

Beheersinstrumentarium Openbare Ruimte

BOS

Buurt, Onderwijs en Sportvereniging

BREZ

Bereikbaarheid REgio Zwolle

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

Bvb

Buurt voor buurt-onderzoek

bvo

bruto vloeroppervlak

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAD

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCO

Centrale Commissie Oranje

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Concilium

Overleg gemeente, corporaties, ontwikkelaars en makelaars

COSBO

Ouderenbond

CPO

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

CtC

Communities that Care

CVAH

Centrale Vereniging Ambulante Handel

Cvites

Een project voor alleenstaande ouders

CVO

Continu Vakantie Onderzoek

CVZ

Centrum Voor Zorgverzekeringen

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DATO

Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang

DDB

Duurzaam Dienstenbedrijf

DEOZ

Duurzaam Energie en Ontwikkel Bedrijf Zwolle

Diftar

Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing

DigiD

Digitale Identiteit

DRIP

Dynamische Route Informatie Panelen

ECO

Extra Comptabel Overzicht

EFRO

Europees Fonds Regionale Ontwikkelingen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EPODE

Ensemble, prevenons l’obesite des enfants (Bestrijding zwaarlijvigheid bij kinderen)

ERIS

EigendomsRegistratie en InformatieSysteem

Esco

Energie Service Companies

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESLN

Een Spiegel liegt niet

EVC

Erkenning van verworven competenties

EVO

Vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders, gespecialiseerd in logistiek

EZ

Economische Zaken

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FSC

Forest Stewardship Council

FWI

Fonds Werk en Inkomen

G27 / 31

31 Grote Steden in het kader van het Grote Stedenbeleid (voorheen 27)

GAN

Gegevens Autoriteit Natuur

GAP

Gemeentelijk AfvalstoffenPlan

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBD

Groene en Blauwe Diensten

GBT

GebiedsBeheersTeams

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGP

Gemeentelijk Grondstoffenplan

GGV

Gemeenschappelijke Gegevensvoorziening

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GOBT

Gelders Overijssels bureau voor Toerisme

GP

Generaal Pardon

GPA

Grote Podium Accommodatie

GPK

Gehandicaptenkaart

GPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

GPR

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor Duurzaam Bouwen

GPS

Global Positioning System

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GSB

Grote Steden Beleid

GSBIII

Grote Stedenbeleid 2005 – 2009

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

HBD

Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel

Hbh

Hulp bij huishouden

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HCZ

Hockey Club Zwolle

HH

Hulp bij het Huishouden

HIS

Hoofd Infra Structuur Stadshagen

HOV

Hoogwaardige Openbaar Vervoer

HP

Hessenpoort

HRM

Human Resource Management

IBA

Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater

ICT

Informatie en communicatie technologie

IJVD

IJssel Vecht Delta

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMG

Investeren Met Gemeenten

Ioaw/z

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen

ISV

Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht

KCC

Klanten Contact Centrum

KGA

Klein gevaarlijk afval

KIES

Programma voor kinderen in een achterstandsituatie

KISS

Kennis Instituut Stedelijk Samenwerking

KIZ

(Stichting) Kreatieve Industrie Zwolle

KPT

KermisProjectTeam

KvK

Kamer van Koophandel

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

KWO

Koude Warmte Opslag

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LLV

Leerlingenvervoer

LNV

Landbouw, Natuur en Visserij

LOF

Lokaal onderwijsfonds

LVS

Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie

MBO

Middelbaarberoepsonderwijs

MIB

Meerjarige investeringen en bestedingen

MIP

Meerjarig InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infra Ruimte Transport

MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MOP

Meerjarig OntwikkelingsPlan

MOP

Meerjaren Onderhoudsplanning Onderwijshuisvesting

MOR

Meldingen Openbare Ruimte

MPI

Meerjarig Programma ICT

MPG

Meerjaren Prognose Gebouwen

MPV

Meerjaren Prognose Vastgoed

MTO

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

NICIS

Netherlands Institute City Improvement Studies

NIROV

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NLY

Nationaal Landschap IJsseldelta

Nniegg

Nog niet in exploitatie genomen gronden

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NUG

Niet Uitkerings Gerechtigden

NUTW

Nog uit te voeren werken

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars

nWRO

Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGZ

Openbare Gezondheidszorg

OHV

Onderwijshuisvesting

OPDC

Orthopedagogisch Didactisch Centrum

OOZ

Openbaar Onderwijs Zwolle

ORRA

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

OTA

On Track Again

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PDR

Programma Directie Ruimte voor de Rivier

PGB

Persoonsgebonden Budget

PIB

Persoonlijk inburgeringsbudget

PM10

Fijn stof

PPN

Perspectiefnota

PRB

Persoonsgebonden Re-integratie Budget

PS

Provinciale Staten

PvA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

PVG

Project Verglazing Onderwijs

PVO

Praktijk Vormend Onderwijs

PVVP

Provinciaal Verkeers- en vervoersplan

RAAK

Regionale aanpak kindermishandeling

RAO

Regionaal Ambtelijk Overleg

ROB

Regionaal Bestuurlijk Overleg

RBZ

Regionaal Bureau Zelfstandigen

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RMF

Regionaal Mobiliteitsfonds

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROVA

Regionaal Orgaan voor Afvalverwerking

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RSO

Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek

RUD

Regionale UitvoeringsDienst

RVI

Regeling Vrijwillige Inburgering

RWS

Rijkswaterstaat

SEZZ

Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden

SH

Stadhuis

SHV

Schuldhulpverlening

SIZ

Steunpunt Informele Zorg

SK

Stadskantoor

SMS

Short Message Service

SMVP

Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie

SMWDS

Samen maken wij de stad

SOT

Subsidie Op Termijn

SPLIJ+

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJseldelta Plus

SpvE

Stedebouwkundig programma van Eisen

SPP

Strategisch Personeels Plan

SROI

Social Return on Investment

SSC

Shared Service Centre

SSZ

Sport Service Zwolle

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

SVO

Stichting Vluchtelingenwerk Overijssel

SWOZ

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle

SWT

Sociaal Wijkteam

SWUNG

Samen Werken aan de Uitwerking van Nieuw Geluidbeleid

SWZ

Stichting Wonen Zwolle

SZW

Sociale zaken en werkgelegenheid

TLN

Transport en Logistiek Nederland

TSC

Telefonisch Service Centrum

UWV

Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen

V&W

Verkeer en Waterstaat

VAC

Vrouwen Advies Commissie

VAK

Voor Arbeid en Kansen

VAVO

Volwassenonderwijs

VCN

Vechtcorridor Noord

VIA

Vangnet Informatie en Advies

VMBO

Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

VerkeersRegelInstallatie

VRIJ

Veiligheidsregio IJsselland

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig schoolverlaten

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVI

VerVangingsInvesteringen

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAVE

Gebiedsbeheersplan bodem Zwolle Centraal/Zwolle Oost

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet HOF

Wet Houdbare OverheidsFinanciën

Wet OKE

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WEZO

Werkvoorzieningsschap Zwolle en Omgeving

WI

Werkgelegenheidsimpuls

WI

Wet Inburgering

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ

Wet Investeren In Jongeren

WION

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wlz

Wet Langdurige Zorg

WOZ

Wet Onroerendzaakbelasting

Wpg

Wet Publieke Gezondheid

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WVG

Wet Voorziening Gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWI

Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)

Wwik

Wet Werk en inkomen kunstenaars

WZU

Wijkzaken Uitvoering

ZAS

Ziektemelding als Signaal

ZAT

Zorg en adviesteams

ZK/ZKN

Zwolle - Kampen Netwerkstad

ZOO

Zwolle Op Orde

ZSA

Zeer Stil Asfalt

ZSM2

Zichtbaar, Slim, Meetbaar (uitbreiding van de capaciteit van een aantal snelwegen)

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZWA

Zwolle Werkt Aanpak

ZZH

Zuiderzeehaven

ZZP

Zelfstandig ondernemer zonder personeel

ZZP

ZorgZwaartepakket