Jaarverslag 2015

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

bedragen x € 1000

2. Economie

dekkingsreserve Zuiderzeehaven

32

3. Bereikbaarheid en mobiliteit

reserve parkeren

2.952

1.220

4. Groene leefomgeving en milieu

gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

1.840

549

5. Ruimte en cultuurhistorie

reserve egalisatie bestemmingsplannen

180

6 Onderwijs

dekkingsreserve onderwijshuisvesting

25

8 Integraal beheer openbare ruimte

onderhoudsreserve Wythmenerplas

reserve civiele infrastructuur

723

545

10 Sport

onderhoudsreserve sportaccommodaties

231

262

dekkingsreserve kunstgrasvelden

232

16 Bestuur en dienstverlening

onderhoudsreserve huisvesting gemeentelijk personeel

439

121

onderhoudsreserve inrichting huisvesting gemeentelijk personeel

127

8

reserve verkiezingen

92

egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

70

dekkingsreserve gemeentelijke panden

61

17b Vastgoedmanagement

onderhoudsreserve verhuurde panden

2.565

2.303

reserve dekking kapitaallasten Morsestraat

21

reserve egalisatiereserve Almeloos Kanaal

9

18 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

renteverrekening reserves

645

9.794

5.458