Jaarverslag 2015

Inleiding
Terugkijkend op 2015 is Zwolle nog steeds volop in ontwikkeling zoals wij al in de begroting 2015 schetsten. De kracht van Zwolle heeft zich op veel fronten gemanifesteerd. Zo heeft Zwolle zich op economisch en sociaal terrein verder vitaal ontwikkeld en zagen we veel initiatieven tot bloei komen. Het programma Initiatiefrijk Zwolle heeft daarin een ondersteunende rol vervuld. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt hiervan verslag gedaan.
We opereren natuurlijk niet alleen, maar maken deel uit van een krachtig regionaal speelveld. Op het gebied van regionale samenwerking zagen we in 2015 de samenwerking in de regio Zwolle verder groeien door de aansluiting van Elburg als twintigste deelnemende gemeente.
Ook op landelijk niveau manifesteert Zwolle zich, bijvoorbeeld via de onlangs gesloten citydeal klimaatadaptatie in het kader van het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dat we deel uitmaken van een regionale en landelijke en zelfs internationale context zagen we ook terug in het vraagstuk over de opvang van de grote toestroom aan vluchtelingen. In 2015 heeft Zwolle meegewerkt aan crisis- en noodopvang waarbij we in regionaal verband hebben samengewerkt met provincie en omliggende gemeenten. De besluitvorming over de vestiging van een AZC in Zwolle heeft medio april 2016 plaatsgevonden.

Regionale samenwerking

De Regio Zwolle is een lichte bestuurlijke samenwerking. Een 'coalition of the willing', die met toenemend succes opereert op het terrein van landelijke positionering, economie, arbeidsmarkt, regiopromotie, kennis delen, plannen afstemmen. De succesvolle bestuurlijke samenwerking in de Regio Zwolle is in Den Haag, maar ook in andere delen van het land niet onopgemerkt gebleven.

Inmiddels 19 omliggende gemeenten, gelegen in vier provincies, werken sinds enkele jaren nauw samen, waarbij bewust is gekozen voor een organisatiestructuur die licht en flexibel is: een vernieuwende vorm van samenwerking. De inhoud staat daarbij voorop. De structuur is daaraan ondergeschikt. De ordening die nodig is moet het doel van samenwerking dichterbij brengen en niet in de weg staan. Zwolle vervult in de regio (en de samenwerking) de centrumrol. De betrokkenheid van de vier provincies is flink toegenomen. In 2015 is Elburg als 20e gemeente toegetreden. De financiële bijdrage van de 20 gemeenten is in 2015 verhoogd naar € 1 per inwoner.
In 2015 is er verder gewerkt aan de "Toekomstverkenning Regio Zwolle'. Het proces is nog volop gaande, aan de hand van drie lijnen:

  1. Zwolle en Economische ontwikkeling
  2. Sociale innovatie
  3. Positionering en verbinding

In 2015 is een aantal belangrijke resultaten geboekt. Zwolle, Meppel en Kampen hebben binnen het verband van de Regio Zwolle een gezamenlijk havenbedrijf opgericht: Port of Zwolle. Op een drukbezocht Regio Zwolle Congres de Regio Zwolle Monitor verschenen met nuttige kengetallen over de Regio.

Zwolle Kampen Netwerkstad bestaat sinds 19 december 2000 en heeft in zijn inmiddels 15-jarig bestaan goede resultaten geboekt en de gezamenlijke agenda heeft op effectieve manieren tot cofinanciering van medeoverheden geleid. In de afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat het overgrote deel van de opgaven is gerealiseerd danwel vraagt om een groter/ander schaalniveau. Van de 4 ZKN Programmalijnen zijn er nog 2 over: Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid (= Beter Benutten) en Programma Sterke Steden (o.a. vernieuwing MIRT en organische gebiedsontwikkeling). De Programmalijn Economie is opgegaan in de Regio Zwolle, de programmalijn Kwaliteit van leven is opgeheven in 2013.

Communicatie

Onze communicatie met de buitenwereld is maatwerk en – binnen de grenzen van zorgvuldigheid - snel, passend en op de doelgroep en situatie toegespitst. Digitaal waar het kan, maar waar nodig ook via meer traditionele media en persoonlijke communicatie.

Digitalisering publieksinformatie en bekendmakingen
Begin 2015 zijn we gestopt met de wekelijkse publicatie van onze publieksinformatie in de Wijzerpagina’s in de Peperbus. Informatie over ons beleid en projecten bieden we aan via de website, social media, de @Zwolle pagina in de Swollenaer en een wekelijkse digitale uitgave van de Wijzer in onze digitale kiosk. Deze nieuwsbrief is ook in printvorm beschikbaar bij de balies van het stadskantoor en stadhuis. We zullen het gebruik van de digitale communicatie-uitingen nauwlettend monitoren.

We hebben actief de social media gemonitord, met name om berichten over onze projecten en ons imago te volgen en zonodig te reageren. Om nog beter zicht te krijgen op wat anderen over ons en voor ons relevante thema´s communiceren hebben we ons in 2015 georiënteerd op een nieuwe webcaretool.

Marketingcommunicatie
De vraag naar nieuwe en creatieve vormen van communicatie groeit. Naast de gebruikelijke middelen en kanalen maken we in de communicatie voor en over onze projecten steeds vaker gebruik van marketingcommunicatie om de specifieke doelgroepen te bereiken.

Herdenken en vieren

Op 25 april 2015 was Zwolle gastheer voor een onderdeel van de landelijke viering van 200 jaar Koninkrijk. De viering in Zwolle was opgebouwd rond de verworvenheid van het recht op vereniging en vergadering en het thema ruimte voor actief burgerschap. Aandachtsgebieden daarbij waren met name sport, cultuur, natuur en maatschappij. Bij de voorbereiding en de uitvoering is met veel partners in de stad samengewerkt en het project is binnen begroting uitgevoerd. Samen met het Nationaal Comité en andere betrokken partners is de communicatie over het evenement verzorgd, waarbij zowel regionaal als landelijk exposure is gegenereerd.

In 2015 stonden we ook in Zwolle stil bij 70 jaar bevrijding. Binnen het lustrumbudget is een gevarieerd en inhoudelijk programma voor een brede doelgroep gerealiseerd. Het zwaartepunt in het programma lag bij het bevrijdingsconcert op 14 april en de Zwolse Veteranendag binnen het bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei. Vanuit de stad en het bestuur kan worden teruggezien op een overall geslaagd lustrumjaar, waarbij de betrokkenheid van het stadsbestuur bij de diverse programmaonderdelen als positief is ervaren.

Medio oktober 2015 heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en (een deel van) de Koninklijke Familie op woensdag 27 april 2016 Koningsdag zullen meevieren in Zwolle. Vanaf de bekendmaking is er veel enthousiasme en de grote betrokkenheid vanuit stad en regio Zwolle om een aansprekende Koningsdag te organiseren. De organisatorische en inhoudelijke voorbereidingen voor dit evenement zijn in volle gang.

Dienstverlening en ‘passende regels’
In onze rol als gemeentelijke dienstverlener is het van belang dat inwoners en ondernemers ons gemakkelijk vinden en snel worden geholpen, in toenemende mate digitaal. En dat zij, gesteund door vertrouwen van bestuur en organisatie, de ruimte krijgen voor actief burger- en ondernemerschap; eenvoudiger, oplossingsgericht en met minder regels.
In september 2015 heeft u de nieuwe visie op dienstverlening besproken. Kernbegrippen daarin zijn “gastvrij en op maat”. Deze visie bouwt voort op het coalitieakkoord 2014-2018, waarin als ambitieniveau is aangegeven dat de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en inwoners van hoog niveau is. Vlotte afhandelingstermijnen, klantgericht, zoveel mogelijk digitaal en met passende regels. We streven ernaar bij de top van dienstverlenende gemeenten te horen.

Onze ambities voor 2015 hebben we (nog op basis van de vorige visie) in de begroting 2015 vertaald in concrete doelstellingen en de inspanningen en activiteiten die daarvoor nodig zijn. De resultaten die in 2015 zijn bereikt vindt u terug in de programma’s 2, 12, 14 en 16.