Jaarverslag 2015

Samenvatting

In 2015 is het herstel van de woningmarkt duidelijk ingetreden. Er zijn 580 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Met de provincie en de gemeenten in de regio zijn nieuwe woonafspraken gemaakt voor de periode 2016-2020. Voor het nieuwbouwprogramma van de gemeenten in West Overijssel zijn vergaande afspraken gemaakt om te voorkomen dat er overprogrammering ontstaat. Voor Zwolle geldt dat er nog een grote groeiopgave ligt, van circa 6000 woningen tot 2026 en nog 4000 tussen 2027 en 2040.

Met de corporaties zijn op een aantal sporen vergaande afspraken gemaakt. Allereerst de versnellingsactie. Met corporatie deltaWonen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de versnellngsactie. In de overeenkomst is afgesproken dat gestreefd wordt naar realisatie van 313 extra woningen, waarvan de eerste palen in 2016 of 2017 de grond in gaan, zodat ze per 2018 gerealiseerd zijn.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over betaalbaarheid in de Agenda voor Betaalbaar Wonen. Dit heeft geresulteerd in de herinvoering van passend toewijzen per 1 januari 2016 en een aanvullend woonlastenfonds/ tijdelijk fonds verhuiskosten op maat. Tot slot zijn eerste verkenningen uitgevoerd voor de extra druk op de huisvesting van statushouders door de verhoogde asielinstroom.

Op het terrein van duurzaamheid zijn in Zwolle zowel voor de particuliere als de sociale voorraad goede resultaten behaald in verduurzaming van de woningvoorraad. En in het samenwerkingsverband WWZ038 is verder gewerkt aan de verbinding van wonen en zorg en de integratie van wonen binnen het sociaal domein.