Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

In 2015 is het herstel van de woningmarkt duidelijk ingetreden. De verkoop van woningen zowel in de bestaande als de nieuwbouwmarkt is sterk gestegen, prijzen stijgen en de verkoopduur daalt. In deze stijgende markt zijn in 2015 580 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ruim boven de geprognotiseerde verwachtingen van circa 400 woningen. Zwolle had in de jaren 2013 en 2014 voor het eerst sinds vele jaren een klein negatief migratiesaldo (er vertrokken iets meer mensen dan er kwamen wonen), dit migratiesaldo is weer omgeslagen in een positief binnenlands migratiesaldo van 462. Tezamen met de buitenlandse migratie (+67) en natuurlijke aanwas (+515) is Zwolle in 2015 gegroeid met 1044 inwoners.

Met de provincie en de gemeenten in West Overijssel zijn de woonafspraken 2016-2020 gemaakt. Het betreft afspraken op de vijf thema's die ook in het Zwosle woonbeleid centraal staan (nieuwbouw, omvang sociale voorraad duurzaamheid, natuurlijke wijkvernieuwing en wonen en zorg). Met name op het gebied van nieuwbouw zijn vergaande afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat er in de regio West Overijssel geen overprogrammering onstaat. Het woonbeleid van de diverse gemeenten voldoet aan de eisen van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Voor Zwolle geldt dat er nog een grote groeiopgave ligt, van circa 6000 woningen tot 2026 en nog 4000 tussen 2027 en 2040.

Met corporatie deltaWonen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de versnellingsactie. In de overeenkomst is afgesproken dat gestreefd wordt naar realisatie van 313 extra woningen, waarvan de eerste palen in 2016 of 2017 de grond in gaan, zodat ze per 2018 gerealiseerd zijn.

Met de corporaties hebben we daarnaast de Agenda voor Betaalbaar Wonen opgesteld. De agenda bevat een set aan maatregelen om het wonen voor de allerlaagste inkomensgroepen betaalbaar te houden. In 2015 zijn twee centrale maatregelen uit de agenda verder uitgewerkt, de herinvoering van passend toewijzen en de uitwerking van een woonlastenfonds / fonds verhuiskosten op maat. Besluitvorming hierover vindt plaats in het eerste kwartaal 2016.

In 2015 is de taakstelling voor de huisvesting van statushouders fors gestegen, ivm de aanhoudende vluchtelingenstroom uit Syrië en andere delen van het Midden Oosten. Ondanks de grote inspanning die er door de corporaties geleverd is, heeft Zwolle haar taakstelling net niet gehaald. Voor 2016 stijgt de taakstelling verder tot circa 300 - 400 personen. Met de corporaties zijn we in 2015 aan de slag gegaan met een plan van aanpak huisvesting statushouders, om op korte termijn te komen tot uitbreiding van het aanbod, zodat de totale druk op de Zwolse huurmarkt niet oploopt. Huisvesting zien wij daarbij als een opgave die integraal verbonden is aan het bevorderen van de integratie van statushouders. Wij hebben eerste verkenningen met de corporaties uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de afspraak dat onderzocht wordt of er een versnellingsactie 2.0 kan worden uitgevoerd voor semi-permanente woningen en transformatie in kantoren. Het plan van aanpak 'verhoogde asielinstroom' wordt in het voorjaar 2016 aan de raad voor gelegd.

Op het terrein van duurzaamheid zijn in Zwolle zowel voor de particuliere als de sociale voorraad goede resultaten behaald in verduurzaming van de woningvoorraad. Er is een eerste project van 30 nul-op-de-meter woningen opgeleverd (door deltaWonen). De corporaties hebben hun taakstellingen op terrein energieverbeteringen bestaande voorraad ruimschoots gehaald. SWZ is binnen het programma Stookjerijk beloond met de prijs voor de corporatie die de grootste energieprestatie heeft geleverd. En samen met de huurdersbelangenvereniging, corporaties hebben wij de prijs voor beste samenwerking ontvangen.

In het samenwerkingsverband WWZ038 is in 2015 verder gewerkt aan de opgave om wonen en zorg aan elkaar te verbinden en te integreren binnen het sociaal domein. Voor bewustwording van mensen om hun eigen huis geschikt te maken om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is een succesvolle LangZultUWonen beurs gehouden, met circa 500 bezoekers.

Relevante kaderstellende nota’s

  • De Zwolse Woonagenda 2013-2017
  • Prestatieafspraken met de provincie 2010-2015
  • Prestatieafspraken gemeente - woningcorporaties 2014-2017
  • Structuurplan Zwolle 2020
  • Programma’s, overeenkomsten en (ruimtelijke) plannen voor de grotere woningbouwprojecten, bijvoorbeeld Stadshagen