Jaarverslag 2015

Samenvatting

In 2015 is de vraag naar wonen, werken en voorzieningen in Zwolle verder aangetrokken en is het aantal particuliere initiatieven verder toegenomen. Bij de begeleiding daarvan is ruimtelijke kwaliteit steeds uitgangspunt geweest. Dit sluit mooi aan bij de doelen van de Omgevingswet die in de Tweede Kamer is aangenomen. Een eerste verkenning laat zien dat we meer ruimte moeten bieden aan de kwaliteit van de stad en de samenleving. Dat vraagt van het ombouwen van de huidige Structuurvisie naar een nieuwe Omgevingsvisie een omslag naar een strategische visie voor de hele fysieke leefomgeving. Voor de Spoorzone hebben we kwaliteitskaders vastgesteld voor de uitwerking van de busbrug en de gebiedsontwikkeling. Het eindbeeld voor het fietsparkeren is ook bij de partijen helder. Voor de binnenstad is door de samenleving een eerste verkenning gedaan naar de kwaliteiten. Gewerkt wordt aan een nieuwe visie als opvolger voor het huidige ontwikkelingsprogramma. We pakken daar een andere rol, meer verbindend en gericht op het creëren van meerwaarde. We blijven bij ruimtelijke ontwikkelingen afstemmen met partijen en zoeken daarbij naar kansen. Op het gebied van water en klimaatadaptatie zijn heldere ambities vastgesteld.