Jaarverslag 2015

Doelen

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator

Vast stellen van een nieuwe structuurvisie

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Ruimtelijke structuur functioneert goed. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen

Opstellen uitgangspunten nieuwe structuurvisie

Gestart is met analyses en uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie, die in de plaats moet komen van de structuurvisie.

Streefdoel/indicator

Stimuleren gebieds- en locatieontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Spoorzone: financieel onderbouwd plan voor OV Knoop vastgesteld en bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel.

Uitwerken maatregelen zoals opgenomen in het Gebiedsplan (Stad en Spoor verbonden d.d. 9 april 2013).

Diverse maatregelen zijn uitgewerkt of voorbereid. Daaronder de oplevering nieuwe reizigerstunnel.
De halfjaarlijkse voortgangsrapportage Spoorzone gaat dieper in op de gebiedsontwikkeling, de planvorming van de fietsenstallingen en de openbare ruimte.

A28 zone: bestemmingsplan vastgesteld en enkele initiatieven begeleid.

Samen met partijen verkenningen gedaan naar mogelijkheden van planontwikkeling

Vechtcorridor Noord: Structuurvisie vastgesteld.

Ter vaststelling aanbieden van het bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld. De procedure loopt nog.

Streefdoel/indicator

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Diverse pleinen en straten heringericht en vergunning verleend voor bouwinitiatieven

Uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de kadernota economisch beleid binnenstad.

  • Herontwikkeling Bankenlocatie Melkmarkt is gestart.
  • Kunstrouteproject is gereed
  • Ontwerp opgesteld voor Gasthuisplein met daarbij inpandige fietsenstalling.
  • Diverse nieuwe initiatieven in en rond de binnenstad zijn begeleid, zoals  opening Hofvlietvilla, aanpassing Meerminneplein, activiteiten Broerenkwartier.
  • Oude Vismarkt is heringericht.
  • Herontwikkeling Grote Kerk is nog niet klaar. De voorbereiding kost meer tijd dan voorzien. De Grote Kerk heeft de opening verlengd, waardoor dit jaar meer bezoekers zijn ontvangen.
  • Rodetorenplein is heringericht.

Ontwikkelingsprogramma 2020 gereed

Streefdoel/indicator

Actueel houden van bestemmingsplannen: jaarlijks worden enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Gehele grondgebied voorzien van actuele planologische regeling.

Twee plannen bebouwde kom geactualiseerd

Voor Wipstrik en Westenholte is een beheersverordening vastgesteld. Afgesproken is spoedig een actueel en toekomstbestendig bestemmingsplan voor deze wijken op te stellen.

Herziening deel buitengebied

Voor IJsselzone-Windesheim is een herziening opgesteld. Een mediationtraject nav een zienswijze en een aanvullend onderzoek naar luchtkwaliteit hebben tot vertraging geleid.
Voor Herfte-Wijthmen is een actueel bestemmingsplan in voorbereiding, maar hier spelen verschillende handhavingskwesties, waar keuzes in moeten worden gemaakt.

Streefdoel/indicator

Versterken positie Zwolle in ruimtelijk opzicht en opstellen strategieën voor de toekomstige ontwikkeling.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Deltaprogramma IJsselmeer: Zwolle heeft bijgedragen aan het lange termijn perspectief en het uitvoeringsprogramma projecten IJssel-Vechtdelta. Deltabeslissingen zijn genomen door de Tweede Kamer.

De Deltabeslissingen zijn lokaal en regionaal verder uitgewerkt. De lange termijn ambities op het gebied van water en klimaatadaptatie zijn vastgelegd in de Wateragenda. In projecten is aandacht besteed aan meerlaagsveiligheid en meekoppelkansen.

Relaties met andere programma’s

De binnenstad en andere gebieden in Zwolle zijn ook onderdeel van het programma 2. Daarnaast komt het Deltaprogramma en de water- en klimaatopgave aan bod in programma 4 en heeft programma 1 een relatie met het opstellen van een nieuwe structuurvisie.

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.

Streefdoel/indicator

Er wordt op een zorgvuldige wijze rekening gehouden met erfgoedwaarden, onder meer bij (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Er zijn in 2015 geen achterstanden meer in de uitwerking van archeologische onderzoeken van opgravingen tussen 1987 en 2001.
Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Cultuurhistorische waarden verankeren in bestemmingsplannen.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zoals aangegeven (laag: 0% en 10%; hoog: 50%, 90% en 100%) op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle.

Archeologisch waardevolle gebieden zijn opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.

Archeologieparagrafen worden aangeleverd,
zodra bestemmingsplannen worden herzien. In 2015 is input geleverd voor het bestemmingsplan AAlanden en Stadshagen II.

In geval van bodemverstoring in archeologisch waardevolle gebieden vindt overeenkomstig wetgeving en
archeologiebeleid archeologisch onderzoek (incl. uitwerking) plaats.

In 2015 zijn diverse archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Er hebben twee opgravingen plaats gevonden, waaronder de Bankenlocatie Melkmarkt, acht Inventariserende Veldonderzoeken, waaronder het eerste deel van de N35 en zes archeologische begeleidingen. Daarnaast hebben onderzoeken plaats gevonden in de buurgemeenten waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben.

Van 15 opgravinglocaties, van archeologische onderzoeken uitgevoerd tussen 1987 en 2001, zijn de onderzoeksresultaten niet uitgewerkt.

Uitwerken archeologische onderzoeken
1987-2001. Er verschijnen, afhankelijk van
de omvang van de opgraving, jaarlijks 1 of
meer (deel)rapporten.

Delen van de opgravingen op het Eiland zijn uitgewerkt en gereed. De verwachting is dat het totale project in 2017 afgerond kan worden.

461 beschermde rijksmonumenten#
340 beschermde gemeentelijke monumenten

25 monumenteigenaren/beheerders worden
begeleid bij hun restauratie/verbouwplannen.

Er zijn in 2015 35 aanvragen voor wijzigingen aan monumenten begeleid.

20 monumenteigenaren ontvangen een
gemeentelijke onderhouds-, restauratie- of
kleuronderzoek subsidie.

In 2015 zijn 14 aanvragen om subsidies
ontvangen die allen konden worden toegekend. Omdat er 7 aanvragen voor restauratie (ingrijpende verbetering) zijn ontvangen, was het subsidiebudget net toereikend.

Zwolle doet mee aan Open Monumentendag.

Open Monumentendag had als thema 'Kunst & Ambacht'. Veel monumenteigenaren, Zwolse ondernemers, kunstenaars en instanties hebben de dag tot een ware erfgoedbelevenis gemaakt. In opengestelde monumenten maar ook in winkels in de stad. In de wandeling ‘Van Stroopwafel tot Barbier!’ waren veel ‘Zwolse’ ambachten en kunstenaars te beleven.

Minimaal één publicatie/brochure wordt
uitgegeven om Zwollenaren te informeren
over ons erfgoed.

Het gratis Monumentenmagazine met het programma van Open Monumentendag en veel informatie is wederom mede mogelijk door inbreng van sponsoren en de belangeloze inzet van auteurs. In september is het boek onZichtbaar Zwolle verschenen.

Resultaten inventarisaties: archiefonderzoek, veldwerk en input burgerparticipatie.

Ca. 100 objecten worden na inventarisatie
beoordeeld in het kader van de actualisatie
van de gemeentelijke monumentenlijst.

In 2015 is de, vanuit de burgerparticipatie ingestelde, selectiecommissie 5 maal bijeen geweest. Enerzijds om over onderzochte objecten een advies uit te brengen. Anderzijds, in het 2e en 3e kwartaal om vanuit de, uit de adviezen ontstane, 'groslijst' te komen tot een selectie. Zowel ten aanzien van de inventarisatie in de binnenstad als ten aanzien van het ruimtelijk erfgoed van de wederopbouw (1940-1965) en de periode van het Interbellum (1915-1940). Vanuit dit selectieproces zullen wij
beoordelen welke (top)monumenten aan de
gemeentelijke monumentenlijst worden
toegevoegd.