Jaarverslag 2015

Samenvatting

In Zwolle hanteren we het uitgangspunt dat iedereen mee doet. Iedereen heeft een plek in onze samenleving. Dat geldt ook voor mensen die bescherming of een vorm van opvang nodig hebben en ook voor mensen die in hun wonen en leven in meer of mindere mate ondersteund worden. Dat vraagt een open en solidaire houding van alle Zwollenaren: een tolerante Zwolse samenleving waar iedereen mee mag doen. Als inwoners niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen, dakloos worden of er ontstaat onveiligheid heeft de gemeente samen met de regiogemeenten ook in 2015 opvang en bescherming aan die inwoners geboden die tijdelijk of langdurig in meer of mindere mate kwetsbaar zijn.

Te denken valt aan maatschappelijke opvang, beschermd wonen (GGZ), vrouwenopvang en de aanpak huiselijk geweld (vanuit de Wmo 2015), en de nazorg voor ex-gedetineerden. En ook jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf(vanuit de Jeugdwet). Deze voorzieningen worden veelal regionaal beschikbaar gemaakt en op veel (met name Wmo-)onderdelen heeft de gemeente Zwolle ook in 2015 verantwoordelijkheid gedragen vanuit een centrumgemeentelijke rol.

Belangrijke aandacht ging in 2015 uit naar de per 1-1-2015 gedecentraliseerde verantwoordelijkheid, met name als het gaat om beschermd wonen (ggz) en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (vanuit de Wmo 2015) alsmede jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf (vanuit de Jeugdwet). Wij zijn van mening dat in de complexiteit van de transitie wij goed uitvoering gegeven hebben aan onze verantwoordelijkheid voor onze meest kwetsbare inwoners.