Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

70.358

1.400

81.407

2.523

81.080

2.523

327

0

327

Reservemutaties

0

230

0

742

25

707

-25

-35

-60

Gerealiseerd resultaat

70.358

1.630

81.407

3.265

81.105

3.230

302

-35

267

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Beschermd Wonen

150

150

0

0

150

Huiselijk Geweld

84

84

0

0

84

Maatsch.opvang/Verslavingsbel.

93

93

-25

-35

33

Totaal

327

327

-25

-35

267

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beschermd wonen

+150

I

De eigen bijdrage staan niet onder dit product, deze komen naar verwachting iets lager uit, Zodat beschermd wonen gesaldeerd op nul uitkomt. Dit komt ook vanwege een extra budget bij de berap van 300.000, anders was het resultaat op dit product negatief.

Huiselijk geweld

+84

I

Bij de uitwerking van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hebben enkele zaken meer tijd gevraagd dan voorzien en is het in 2015 slechts beperkt tot uitgaven gekomen. Het komen tot een regionaal plan van aanpak Preventie Kindermishandeling heeft meer tijd gevraagd doordat alle gemeente hier een eigen traject in hebben willen voeren. Het plan van aanpak zal in het eerste half jaar van 2016 kunnen worden vastgesteld. Rond Ouderenmishandeling hebben in 2015 in diverse gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten en scholing plaats gevonden. Dit heeft geen grote uitgaven gevraagd. Concrete plannen voor de doorontwikkeling van ouderenmishandeling in de regio, waaronder financiële uitbuiting van ouderen, zullen in 2016 worden opgesteld en tot uitvoering komen.

Maatsch.opvang /
Verslavingsbel.

+33

I

Dit voordeel komt voornamelijk door een onderbesteding op de uitgaven voor huisvesting bijzondere doelgroepen. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar wat aankomend jaar voor dit doel zal worden benut voor uitvoeringskosten van de werkgroep huisvesting bijzondere doelgroepen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Roelenweg Oost

1.450

1.462

-12

-55

43

1.450

0

1.462

-12

-55

43

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)