Jaarverslag 2015

De ontwikkeling van de balanscijfers.
Het verloop van de totaal bedragen (x €.1.000.000) van de balans is als volgt weer te geven:
*) In de treasuryparagraaf wordt alleen rekening gehouden met het bedrag aan onderhanden werk.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Beschikbaar op lange termijn:

Algemene reserves

45

65

15

11

25

24

30

17

28

27

Bestemmingsreserves

141

121

170

159

151

153

157

115

95

91

Saldo baten en lasten

4

1

3

23

0

4

-57

-1

3

7

Voorzieningen

23

4

4

5

3

3

5

5

12

10

Schulden op lange termijn

299

304

304

368

353

322

341

337

325

303

Totaal beschikbaar

512

495

496

566

532

506

476

473

463

438

Vastgelegd op lange termijn

Immateriële / materiële vaste activa

263

276

291

322

328

341

366

347

343

365

Financiële vaste activa

147

138

136

137

112

94

61

73

64

61

Voorraden (incl. onderhanden werk) *)

119

140

155

168

157

155

112

123

110

102

Totaal vastgelegd

529

554

582

627

597

590

539

543

517

528

Tekort op lange termijn beschikbare middelen

17

59

86

61

65

84

63

70

54

90

Reserves en voorzieningen.

De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post voorraden.
Zie verder de afzonderlijke paragraaf “Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 2015”

Schulden op lange termijn.

Eind 2015 is er in totaal € 303,2 mln. aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2014 is de omvang met € 22,2 mln. afgenomen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er € 42,5mln. is afgelost en € 20,3 mln. aan leningen is opgenomen.
Deze opname bestaat uit:

Voor algemene financiering € 20,0 mln.
Bijstandleningen 0,3 mln.

Immateriële / materiële vaste activa.

De immateriële / materiële vaste activa zijn met € 22 mln. toegenomen. De afschrijvingen bedragen € 14,7mln. en aan bijdragen van derden is € 0,9 mln. ontvangen. De netto-investeringen bedragen € 37,6 mln., hiervan heeft € 35 mln. betrekking op investeringen met economisch nut en € 2,6 mln. heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Financiële vaste activa.

Onder de leningen financiële activa zijn opgenomen € 18,8 mln. aan leningen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor € 4,5 mln. leningen aan deelnemingen, € 19,5 mln. aan verbonden partijen en voor een bedrag ad. € 11,6 mln. aan overige leningen verstrekt.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben een boekwaarde ultimo 2015 van € 4,3 mln..

Voorraden.

De voorraden worden gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.