Jaarverslag 2015

Samenvatting

Groene leefomgeving.
In 2015 is een mijlpaal behaald met de vaststelling van de Groene Agenda (2015-2025), de actualisatie van het Groenbeleidsplan van Zwolle. Dit maakt duidelijk hoe we omgaan met de nieuwe trends en ontwikkelingen rondom groen in Zwolle voor de komende 10 jaar, zodat het "groen in Zwolle" als één van de onderscheidende kwaliteiten van deze gemeente blijft. In recreatief/toeristisch opzicht wordt de positie van Zwolle steeds prominenter; grote stad gelegen in het Nationaal Landschap IJsseldelta en het Vechtdal. Het groen en de recreatieve voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol. De beleidsmatige ontwikkeling op dit aspect verdient aandacht.
De speerpunten van de komende tijd zijn: Biodiversiteit, Natuureducatie, Natuurlijk Spelen, Klimaat actieve stad en de samenwerking met partners als waterschap, ProRail, woningbouwcoöperaties en initiatiefnemers van stadslandbouw. Er zijn veel interessante meekoppelkansen opgepakt bij de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het programma Ruimte voor de Vecht en initiatieven voor stadslandbouw. Daarnaast zijn er initiatieven uit de samenleving zelf, zoals de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, die we faciliteren door deelname aan plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER.

Milieu en duurzaamheid
In de zomer van 2015 is de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Het schetst een overkoepelend perspectief voor een duurzame stad: duurzaamheid niet als thema op zich, maar als strategie. Daarmee verbindt de Agenda onderwerpen die van betekenis zijn voor de duurzame ontwikkeling van Zwolle. De meerwaarde van deze Agenda ten opzichte van de afzonderlijke agenda’s voor bijvoorbeeld groen, gezondheid of economie, is het versterken van de onderlinge verbindingen over beleidsvelden heen. Wel brengt de Agenda Duurzaamheid focus aan. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn bijvoorbeeld energie, mobiliteit, wonen, onderwijs, economie, sport en gebiedsontwikkeling. Maar het wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere initiatieven. Die ruimte is er zeker en wordt ook binnen het programma ‘Initiatiefrijk Zwolle’ gestimuleerd. Om die reden is het een dynamische agenda en geen vastomlijnd programma. Milieu is geen apart onderwerp op de Agenda Duurzaamheid. Thema’s als geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodem zijn immers op orde. De taken worden sober uitgevoerd. Het noodzakelijke wordt gedaan, met oog voor kansen voor werk-met-werk maken.

Water
Zwolle is een vernieuwende, toekomstbestendige weg in geslagen met het vaststellen van de Zwolse Water Agenda en het voorbereiden van de City Deal Klimaatadaptatie. De Zwolse Wateragenda gaat er van uit dat de "nieuwe deltawerken' reiken tot in de haarvaten van de stad. Dit vraagt om een andere rol van de overheid, betrokkenheid van burgers en bedrijven, innovaties en het genereren van kansen die een deltastad biedt op het gebied van economie en leefbaarheid. Zwolle voert daarvoor doorlopend pilots uit en ontwikkelt nieuwe concepten. Met de City Deal spreekt Zwolle de ambitie uit om te excelleren op het gebied van klimaatadaptatie en met partners te leren hoe we de opgave van de leefbaarheid en economisch kracht van delta's (met het oog op de klimaatveranderingen) kunnen behouden en / of bereiken. Dit wordt het nieuwe waterexportproduct van Nederland.