Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Groen en Recreatie (ontwikkeling)voor beheer zie Programma Beheer Openbare Ruimte

Beleidsontwikkeling
Het jaar 2015 stond onder meer in het teken van de vaststelling van de Groene Agenda (2015-2025).De actualisatie van het Groenbeleidsplan van Zwolle trok de volle belangstelling van de samenleving en de politiek; hetgeen betekent dat het "groen" een plek in de harten van de Zwollenaar heeft. De algemene beleidsdoelen uit het Groenbeleidsplan van Zwolle zijn bij de actualisatie onverkort onderdeel gebleven van het groenbeleid. Het beoogd effect van de actualisatie is hoe we omgaan met de nieuwe trends en ontwikkelingen rondom groen in Zwolle voor de komende 10 jaar. Zodat het "groen in Zwolle" als één van de onderscheidende kwaliteiten van deze gemeente wordt gewaarborgd, versterkt en uitgebreid.
Belangrijk is de blijvende zorg voor onze Stedelijke hoofdgroenstructuur. Biodiversiteit, Natuureducatie en Natuurlijk Spelen vormen een top drie waarbij van de gemeente een actieve rol verwacht wordt. Dat geldt ook voor de samenwerking met partners als waterschap, ProRail en woningbouwcoöperaties, maar ook voor die met initiatiefnemers van professionele stadslandbouw. De klimaat actieve stad heeft duidelijk raakvlakken met het groen (hittestress en waterberging) en vergt eveneens een actieve opstelling.
In recreatief/toeristisch opzicht wordt de positie van Zwolle steeds prominenter; als grote stad gelegen in zowel het Nationaal Landschap IJsseldelta als in het Vechtdal. Het groen en de recreatieve voorzieningen spelen een belangrijke rol bij de toeristische beleving en het toeristisch gebruik. De beleidsmatige ontwikkeling op dit aspect verdient aandacht de komende tijd.

Beleidsrealisatie
In 2015 is intensief opgetrokken met onze partners die projecten hebben lopen waarin de gemeente meekoppelkansen ziet voor gewenste stedelijke voorzieningen. Zo is de Visie op hoofdlijnen voor de oevers van het Zwarte Water aangegrepen voor overleg met het waterschap voor meekoppelkansen bij het Hoogwaterbeschermings-programma.
Het overleg met ProRail ter voorbereiding van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) spoorverdubbeling Zwolle Herfte, heeft ook vruchten afgeworpen en o.a. geleid tot het beschikbaar stellen van middelen voor een nieuw groengebied op een deel van de voormalige kwekerij van Stuifbergen.
Daarnaast zijn cofinancieringsmiddelen gereserveerd om gebruik te kunnen maken van het tweede uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht (2016-2018).
Voor het buitengebied is de samenwerking versterkt met de zeven andere gemeenten in Noord Overijssel. Ten behoeve van het plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER is een Lokale ontwikkelingsstrategie opgesteld en een Lokale Actiegroep geformeerd en er is geld gereserveerd voor deelname door Zwolle.
Een positieve ontwikkeling is de oprichting van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta waar het gehele buitengebied van Zwolle Kampen en Zwartewaterland ressorteert. Hier neemt het "gebied" het proces, dat door overheden in gang is gezet voor het Nationaal Landschap, op een natuurlijke wijze over.
Tot slot zijn er vooral door ondernemers resultaten geboekt t.a.v. stadslandbouw. Zo is de helft van de Tippe, tijdelijk, omgezet in een biologische rundveehouderij met verbindingen naar Stadshagen. Ook werd door de ondernemer, die de natuurpacht voor de gemeente uitvoert rond de Stadskolk, een boerderij gekocht en ontwikkeld die zich mede richt op bewoners van Stadshagen. Tevens verkent een ondernemer de kansen voor het initiatief "De Zwolse Stadslanderijen" voor biologische stadslandbouw in de stadsrand op gronden die voor lange termijn gereserveerd zijn voor woningbouw.
Er is door een groep initiatiefnemers een Groene Loper gestart in Zwolle. Verschillende resultaten zijn zichtbaar geworden, zoals het Bloemenlint.

Milieu
Beleid voor het thema luchtkwaliteit is verankerd in landelijke wet- en regelgeving. Deze worden gevolgd. Voor Zwolle wordt er aan voldaan. Het is een vast aandachtspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor Externe Veiligheid en geluid zijn de programma's sinds 2015 in uitvoering. Voor beide geldt dat daarmee financiële middelen, veelal extern (provincie, ISV) voor de komende jaren zijn belegd en werkzaamheden voor de komende jaren zijn geborgd.

Energie en duurzaamheid
In 2015 is duurzaamheid voor wat betreft het onderdeel Wonen verankerd in het programma Volkshuisvesting. Zowel voor de particuliere- als de sociale voorraad goede resultaten behaald in verduurzaming van de woningvoorraad. Voor particulieren wordt succesvol het programma Overijsselse Aanpak 2.1. ingevuld door "Verbeter & Bespaar Zwolle" gedraaid. Maar ook de subsidieregeling woningbouwproductie en duurzaamheid is in trek. Voor sociale voorraad is een 1e project van 30 nul-op-de-meter woningen opgeleverd (door deltaWonen). De corporaties hebben hun taakstellingen op terrein energieverbeteringen bestaande voorraad ruimschoots gehaald. Het verankeren van duurzaamheid zal ook op andere beleidsterreinen meer en meer gebeuren. Daarmee wordt duurzaamheid integraal en richtinggevend onderdeel binnen het beheer en de ontwikkeling van de stad.

Bodem
Voor bodem is in 2015 gewerkt aan de verdere implementatie en financiering van de Visie op de Ondergrond, waaronder het
Gebiedbeheerplan Zwolle Centraal, bescherming van de drinkwaterwinning, cofinanciering van het rijk (€ 2,9 mln.) en afkoop voor
diverse locaties. Voor de doorontwikkeling van de Visie op de Ondergrond zijn binnen het project SKB-Showcase de potenties van de ondergrond verkend voor de water- en klimaatopgaven. Daarvoor zijn 3 ruwe businesscases opgesteld. Het vervolg daarvan zal binnen Klimaat Actieve Stad worden opgepakt.

Water
Na een flitsende start van het jaar met een TEDx Climate Active Cities en de lancering van het actieprogramma Klimaat Actieve Stad, is in het voorjaar de Zwolse Wateragenda vastgesteld. Hierin zijn de lange termijn ambities voor Zwolle op het gebied van water en klimaatadaptatie geschetst. Dit is een belangrijke mijlpaal: waar traditioneel het water(veiligheids)beheer met name via waterschap en dijken werd gerealiseerd is dat voor de toekomstige opgaven niet meer afdoende. De "nieuwe deltawerken' reiken tot in de haarvaten van de stad. Dit vraagt om een andere rol van de overheid, betrokkenheid van burgers en bedrijven, innovaties en het genereren van kansen die een deltastad biedt op het gebied van economie en leefbaarheid. Met het vaststellen van de Zwolse Wateragenda kiest Zwolle voor deze nieuwe weg.

Zwolle voert daarvoor doorlopend pilots uit en ontwikkelt nieuwe concepten zoals de geluidswal Stadshagen als waterkerende maatregel, een watercasco aan de zuidzijde van Zwolle, maar ook wijkinitiatieven en onderzoeksprojecten in samenwerking met TU Delft. Binnen IJVD verband is een MeeLlaagsVeiligheids Strategie ontwikkeld en er is een Interregproject voorbereid waarin we samen werken met 8 Noordzeelanden / steden op het gebied van extreme regenval.

Naar aanleiding van Agenda Stad heeft Zwolle het voortouw genomen om tot een City Deal Klimaatadaptatie te komen. Deze is in 2015 voorbereid en is op 9 maart 2016 getekend. Partijen, waaronder Zwolle, spreken de ambitie uit om te excelleren op het gebied van klimaatadaptatie en met elkaar te leren en ontwikkelen hoe we de opgave van leefbaarheid en economisch kracht van delta's (met het oog op de klimaatveranderingen) kunnen behouden en/of bereiken. Het gaat 3 schaalniveaus: allereerst onze eigen IJssel-Vechtdelta, maar ook Nederland als delta en als voorbeeld (het nieuwe waterexportproduct van Nederland!) voor delta's in de wereld.

Relevante kaderstellende nota’s
Groen

 • Groenbeleidsplan / Groene Agenda 2015-2025 (2015)
 • Lokale Ontwikkelingsstrategie  LEADER Noord Overijssel(2015)
 • Structuurvisie Vechtcorridor Noord (2013)
 • Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta 2012-2015 (2012)
 • Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen (2010)
 • Visie en Uitvoeringsprogramma Noordelijke Stadsrand (2009)
 • Masterplan Ruimte voor de Vecht  (2009)
 • Ontwikkelingsperspectief Nationaal Landschap IJsseldelta (2006)
 • Recreatievisie (2004)
 • Speelruimte in Zwolle (2000)
 • Ligplaatsenbeleid recreatievaartuigen (1995)
 • Buurtweiden en Wijkboerderijen (1993)

Milieu
Geluid

 • Handreiking gebiedsgericht werken aan milieu (2008)
 • Beleid hogere grenswaarden geluid (2007)
 • Geluidsonderzoek gemeentelijke wegen (2010)
 • Actieplan geluid gemeente Zwolle 2013-2018

Luchtkwaliteit

 • Beleidsregel luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen (2005)
 • Luchtkwaliteitplan (2007)

Externe Veiligheid

 • Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2017 (2013)
 • Gebiedsgerichte uitwerking Externe Veiligheid (2008)

Energie en duurzaam bouwen

 • Beleidsvisie windenergie (2004)
 • Beleidsvisie duurzaam bouwen (2007)
 • Visie op de Ondergrond (2007)
 • Interim-taakstellingen energie (2010)
 • Programma Implementatie Visie op de Ondergrond (2011)
 • Handreiking voor een Zwolse Energieagenda 2014-2016

Water

 • Infiltratiebeleid regenwater, vastgesteld door de raad 2006
 • Stedelijk Waterplan deel 1: Watervisie, vastgesteld door de raad 2007
 • Stedelijk Waterplan deel 2 Analyse en uitvoeringsstrategie, vastgesteld door de raad 2008
 • Visie op de Ondergrond, vastgesteld door de raad op 6 oktober 2007
 • Programma Implementatie Visie op de Ondergrond, vastgesteld door de raad op 20 juni 2011
 • Lange Termijn Perspectief IJssel-Vechtdelta (2013)
 • Handelingsperspectief IJssel-Vechtdelta (2013)
 • Wateragenda (2015)

Duurzaamheid

 • Visie en programma Zwolle duurzaam (2011)
 • Agenda Duurzaamheid (2015)