Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

3.750

500

4.761

970

4.664

1.636

98

666

764

Reservemutaties

0

62

1.370

1.450

2.085

1.489

-715

39

-676

Gerealiseerd resultaat

3.750

562

6.131

2.420

6.748

3.125

-617

705

88

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Waterbeleid

6

11

17

-38

-3

-24

Milieu bodem

22

22

0

0

22

Bodembeheer

-59

640

581

-640

48

-11

Geluid.Lucht ext.veiligheid

-1

-1

0

0

-1

Milieuverg. toez. en handhav.

98

13

111

0

0

111

Duurzaam stedelijk beheer

20

2

23

-22

-6

-6

Groenbeleid

10

10

-15

0

-5

Totaal

98

666

764

-715

39

88

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Milieuverg. toezicht en handhaving

111

I

Er ontstaat een voordeel door de RUD omdat een aantal processen nog niet in gang is gezet. Daarnaast is er extra inzet geweest op evenementen waardoor er minder inzet is geweest op dit product.

Bodembeheer

-11

I

In december is overeenstemming bereikt over een afkoopsom gebiedsbeheersplan
ad. € 640. Bij de 2e berap was dit nog niet bekend. Deze afkoopsom is in de reserve gebiedsbeheersplan gestort.
Een groot deel van overschrijding ad. € 59 heeft ook betrekking op het gebiedsbeheersplan. Dit komt met name door een afrekening die betrekking heeft op voorgaande jaren,

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Groen

Herinr. Park Weezenlanden

270

101

169

29

140

Buurtschap IJsselzone

35

35

30

5

Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13

478

-395

83

82

1

I.L.G '07-'13

277

277

146

131

Recr/Toer. Vz. Buitengebied

10

10

10

Schellerdriehoek

106

106

106

NLY 2012-2015

855

545

31

1.369

1.354

15

Nooterhof-Enexisterrein

74

82

-8

-8

2.105

150

214

2.041

1.604

297

140

Milieu

Ondergrond

772

121

651

-101

752

Geluidssanering

2.123

116

2.007

1.438

569

Luchtkwaliteitsplan

20

1

19

19

Geluidsoverlast

1

1

afgesloten

Externe Veiligheid 2011 ev

23

55

58

20

23

-3

Duurzaam Dieze Oost

550

172

378

44

334

Stim.reg.duurz en won.bouwprod

597

6

229

374

-12

386

Zwolle Millenniumgemeente

64

64

64

Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal

-42

500

548

-90

-90

Sanering Thorbeckegracht

31

3

28

28

4.139

561

1.249

3.451

1.392

2.059

0

6.244

711

1.463

5.492

2.996

2.356

140

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Nrd.Stadsrand / N.L.Y. '07-'13

-395

BW 19-5-2015

aframen project NLY (oud)

NLY 2012-2015

545

BW 19-5-2015

NLY-Stadsbroek

Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal

500

Berap 2015-2

jaarbudget

Externe Veiligheid

55

Rb 02-12-13

doorwerking beleidsvisie 2013-2017

Stim.reg.duurz en won.bouwproductie

6

Berap 2015-2

bijdrage baten lasten

711

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Geluidoverlast PPN 2010-2013

0

0

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Herinrichting Park Weezenlanden
Restantbudget wordt volledig aangewend voor afronding reconstructie park de Wezenlanden / Nooterhof (afronding Kanalenzone, verbinding Nooterhof, afronding wijkboerderij). Aangaande het Horecapaviljoen: de bouwvergunning is onherroepelijk en bouw kan elk moment starten. De reserveringsovereenkomst moet daarvoor nog worden ondertekend.

Buurtschap IJsselzone
Vereniging heeft zich in voorjaar 2016 opgeheven. Project wordt afgesloten.

Noordelijke Stadsrand / NLY '07-'13
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.

ILG '07-'13
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.

Recr./Toeristische Voorzieningen Buitengebied
Project loopt nog. Het wandelnetwerk en het Rondje Zwolle zijn in respectievelijk 2014 en 2015 (her)ontwikkeld. In 2014 is het Wandelnetwerk voor het eerst in de vorm van een kaart opgeleverd. Er is nu één jaar ervaring mee opgedaan en er zijn het komend jaar als gevolg daarvan nog aanpassingen nodig. Dit geldt zeker ook voor de komende twee jaar met verwachte ontwikkelingen in bijvoorbeeld Stadsbroek en Langenholte. Hier zijn ook nieuwe “Rustpunten” (dat zijn particuliere initiatieven die langs routes worden gerealiseerd) te verwachten. Het krediet zal hiervoor worden aangewend.

Schellerdriehoek
Project is gereed en wordt in 2016 afgesloten.

NLY 2012-2015
Project is in uitvoering en loopt tot 1 jan 2018. Dit project omvat de aanleg van fiets- en wandelpaden en natuurstroken ten behoeve verbetering van het uitloopgebied (polders) rondom Stadshagen.

Nooterhof-Enexisterrein
Lange termijn visie voor dit gebied is opgesteld, afgerond en ingediend voor definitieve subsidiebeschikking door provincie. Zodra dit is afgerond kan het project worden afgesloten.

Visie Ondergrond
De raad heeft in 2014 besloten om een bedrag ad. € 2.9 mln, dat binnen het krediet Visie op de ondergrond was gereserveerd, toe te voegen aan het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal. Het restant is bestemd voor onderdelen die buiten het Gebiedsbeheersplan Zwolle centraal vallen.

Geluidssanering
Het project loopt nog. Het is de bedoeling dat het geluidsscherm ad. € 1,5 mln wordt meegenomen in de spoorzone. Het restant is bestemd voor Europese geluidskaarten, het actieplan geluid en geluidssaneringsprojecten

Duurzaam Dieze Oost
In 2015 is besloten om de middelen in te zetten voor het projectinitiatief "Energie als motor voor burgerkracht"

Stimuleringsregeling duurzame woningbouwproductie
Deze regeling loopt nog door in 2016. Er zijn nog lopende verplichtingen die in 2016 moeten worden afgewikkeld.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)