Jaarverslag 2015

Doelen

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht:

De norm van 2015 is dat het bezoek in ieder geval toe neemt .t.o.v. 2005. In de meest recente cijfers van 2012 is die toename al geconstateerd (O&S):

 • De Groene Agenda 2015-2025 is vastgesteld.
 • De ontwikkelingsvisie Nooterhof-Mars-landen A is opgesteld.

Wezenlanden 12 %

Wezenlanden 17%

 • Voor het horecapaviljoen  in park De Wezenlanden is de bouwvergunning onherroepelijk en kan de bouw starten zodra de reserveringsovereeenkomst is getekend.
 • De voorbereidende werkzaamheden voor afronding parkreconstructie in 2016.

Engelse werk 17%

Engelse Werk 21 %

Streefdoel/indicator

Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Dit was in 2011 gemiddeld: 17 %
Per wijk:

De norm van 2015 is dat het percentage bewoners vindt dat er te weinig groen is , afneemt t.o.v. 2011 (hieronder de meest recente cijfers O&S uit 2012)

De financiering van de wijkboerderij de Stadshoeve is rond gekomen. De stichting kan verder met de realisatie ervan.

Kamperpoort 61 %
Assendorp 34 %
Indische Buurt 31 %
Dieze West 29 %
Binnenstad 28 %
Stadshagen 22 %
…….
Berkum 3 %
Aalanden 4 %

49 %
30 %
37 %
22 %
24 %
22 %

5 %
4 %

 • Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de verwerving van kwekerijgrond t.b.v. meekoppelkansen spoorverdubbeling Zwolle Herfte; tevens zijn verkend: een wandelopgang vanuit Hortensiatunnel naar een mogelijk 4ha groot toekomstig  "Hortensiapark" en de verbetering van recreatieve verbindingen.
 • Er is een "Visie op hoofdlijnen voor de oevers van het Zwarte Water" opgesteld, waarin de "waterboulevard" stroomafwaarts van de keersluis als belangrijkste meekoppelkans wordt gesignaleerd in het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap. Daarnaast zijn er kansen voor een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal.
 • Er is een visie opgesteld voor een deel van de te verbeteren Groene Vinger langs de Middelweg: Visie Diezerpark.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit / natuurwaarde blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan deze te ontwikkelen indicator)

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

In 2/3 van de gebieden is de nulsituatie in 2013 vastgelegd.
(Floraonderzoek 2008-2012)
(Faunaonderzoek 2012-2013)

Inzicht in de nulsituatie is compleet en kan op onderdelen worden vergeleken met oudere gegevens.

 • Er is verkend hoe het ecologisch functioneren van de oevers langs het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal verbeterd kan worden  door koppeling met het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap.
 • Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan ecopassages a.g.v. de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte.
 • De ecozone Hessenpoort is afgerond.
 • De natuurspeelplaats nabij het Twistvlietpad in Stadshagen is gerealiseerd. Met bewoners is overleg over een natuurspeelplaats in Frankhuis.
 • Tijdelijke natuur is gerealiseerd op Hanzeland door wijkvereniging Veerallee.
 • De aanbevelingen uit het Faunaonderzoek zijn geëffectueerd .

Relaties met andere programma’s

Programmas 6 en 9

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad bedroeg in 2010: 35 km.

In 2015 zou totaal 40 km gerealiseerd moeten zijn.

 • Er is gestart met de aanleg van het fietspad op de geluidswal van de Hasselterweg (4 km)
 • Provincie is akkoord met wijziging fietspad-tracé in Vechtcorridor-noord (1,2 km).
 • Het project Ruimte voor de Rivier Zwolle is gefaciliteerd, waardoor op termijn recreatief medegebruik van de IJssel oevers en uiterwaarden mogelijk wordt.

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Het percentage bewoners dat minimaal één keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005:

Langs de IJssel 23%
Zwarte Water Vecht 14%
Herfte Wijthmen 12%

De norm voor 2015 is dat bezoek aan de stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005.
In het meest recente onderzoek (O&S 2012) zien we een groei:
Langs de IJssel 26%
Zwarte Water Vecht 20%
Herfte Wijthmen 16%

 • In samenwerking met Routepunt-Oost  en de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zijn de recreatieroutenetwerken gerealiseerd.  Een voorbeeld is de nieuwe kaart en de voorbereiding van een nieuw Toeristisch Overstappunt (TOP).
 • Er is een nieuwe kaart van het Rondje Zwolle, waar alle horecaondernemers langs de route hebben geparticipeerd.
 • De teleskibaan op Wijtmenerplas en bijbehorende horeca (Lakeside)  is in gebruik genomen Ook het particuliere landgoed Herculosche Esch, met golftuin, is klaar. Deze twee nieuwe voorzieningen  bieden extra faciliteit aan de recreant in het buitengebied.
 • De bouw van het dijkmoment Vecht&Zo (theehuis/informatiepunt/B&B) is gestart.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van deze indicator).

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

In 2/3 van de gebieden is de nulsituatie in 2013 vastgelegd
(Floraonderzoek 2008-2012)
(Faunaonderzoek 2012-2013

Inzicht in de nulsituatie is compleet en kan op onderdelen worden vergeleken met oudere gegevens.

 • De realisatie van 7,5 ha nieuwe ecologische hoofdstructuur aansluitend op het natuurgebied De Kromme Kolk in de uiterwaarden van de Vechtcorridor-Noord.
 • Het afsluiten van nieuwe contracten Groene en Blauwe Diensten in de Buurtschap en  omgeving Stadskolk.
 • Het project Ruimte voor de Rivier Zwolle is gefaciliteerd, waardoor de daaraan gekoppelde natuurontwikkeling mogelijk wordt.
 • Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan ecopassages  a.g.v. de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte.
 • De aanbevelingen uit het Faunaonderzoek zijn geëffectueerd .
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De langdurige balans tussen people, planet en profit, hier en nu, daar en later.

Streefdoel/indicator

.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De Agenda Duurzaamheid is in de zomer van 2015 vastgesteld.

Geluid

Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.

Streefdoel/indicator

124 woningen van de A-lijst zijn gesaneerd en voldoen aan de geluidnormen.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Situatie 2013: 93 woningen zijn volgens de Wet geluidhinder gesaneerd en 31 woningen zijn aangeschreven

A-lijst 100% afgerond.

Saneringswoningen zijn procedureel afgerond. Voor een beperkt aantal loopt de fysieke sanering door in 2016.

Streefdoel/indicator

Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Situatie 2013: 11 locaties geluidhinderknelpunten

1 geluidhinderknelpunt aangepakt.

in 2015 is het knelpunt Grevelingen aangepakt met de aanleg van een geluidswal in het kader van werk-met-werk maken.

Streefdoel/indicator

In 2014 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone .

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Situatie 2013: 100% van de industrieterreinen voldoet aan de wettelijke norm

100%.

Zonebeheer is volledig op orde.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle.

Streefdoel/indicator

 • PM10 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2011.
 • PM10 voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3 (max. 35 dagen per jaar overschrijding).
 • NO2 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2015.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Luchtkwaliteit in 2012.

Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen.

De luchtkwaliteit in Zwolle voldoet volledig aan de landelijke normen.

Externe Veiligheid

Externe Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico).
Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.

Streefdoel/indicator

 • Er bevinden zich geen kwetsbare functies binnen de veiligheidscontour van bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en buisleidingen voor aardgas/gevaarlijke stoffen.
 • Het groepsrisiconiveau past binnen de grenswaarden van het gebiedstype zoals vastgesteld in het gebiedsgerichte kader externe Veiligheid
 • De toename van het groepsrisico op stedelijk niveau is openbaar, verklaarbaar en aanvaard.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Provinciale risicokaart 2012.
Risico Register Gevaarlijke Stoffen 2012.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (vermoedelijk wettelijk verankerd in 2013).
Vastgestelde ontwerpbestemmingsplannen d.d. 1 juli 2013.

Naast de uitvoering van reguliere taken is het "Inspiratieboek milieu voor een levendige Spoorzone" opgesteld.Hierin zijn ontwerpcriteria opgenomen voor Externe Veiligheid en geluid.

Energie

Energie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt ten opzichte van 1990 en wordt 20% van de gebruikte energie duurzaam opgewekt.

Streefdoel/indicator

CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009
% duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Uitstoot 2009: 722 kton/jaar
Duurzame opwek: 5,6 % in 2012

De trend in daling CO2-uitstoot continueren en waar mogelijk versnellen

 • De afgelopen 3 jaar is de CO2-uitstoot met 1%/jaar afgenomen. Het aantal ZonPV-installaties bedraagt 3600 in 2015, 2900 in 2014, 1600 in 2013 en 800 in 2012.
 • Zie voor de relatie met Wonen het programma Volkshuisvesting. Hierin zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de Overijsselse Aanpak 2.0 en de lopende subsidieregeling.
 • Onderzoek benutting aardwarmte (Hanzeland en omgeving) en restwarmte (bedrijventerrein Voorst is opgestart.
 • Uitvoering project verduurzaming eigen  vastgoedgebouwen.
 • Zonnepanelenproject WIjBedrijf Dieze in voorbereiding.
 • Woonlastenexperiment Holtenbroek is afgerond.
Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging

Bodem

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

In 2015 hebben we alle spoedlocaties in Zwolle beheerd.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Alle locaties met mogelijke risico’s zijn onderzocht.

Aanpak resterende spoedlocaties.

Spoedlocaties zijn onderzocht en beheerd.

De kwaliteit van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe)
ondergrond.

Streefdoel/indicator

De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en
grondwater.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Visie en Programma Ondergrond
vastgesteld door raad.

Uitwerking en uitvoering visie en
programma ondergrond.
Implementatie bodembeleidsplan.

De verbinding is gemaakt met de water- en klimaatopgave. Ook hieraan kan de ondergrond een substantiële bijdrage leveren.

Bodembeleidsplan vastgesteld door raad.

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Kostenbesparing van 75% op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Met gevalsgerichte aanpak wordt de
bodemsaneringsoperatie in Zwolle Centraal beperkt tot ca. € 20 mln.

Doorontwikkeling gebiedsaanpak
(gebiedsbeheerplan) Zwolle Centraal.
Kostenbesparing 2014: pm.

Met een groot aantal verantwoordelijke partijen zijn overeenkomsten aangegaan voor de afkoop van bodemverontreiniging.

Bescherming van de drinkwaterwinning Engelse Werk

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bescherming van de drinkwaterwinning Engelse Werk tegen historische grondwaterverontreinigingen.

Streefdoel/indicator

Afname van de toestroom van grondwaterverontreiniging naar drinkwaterwinning Engelse Werk.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

(Monitorings)afspraken partijen Integrale Variant Zwolle tot 2033.

In overleg met partijen monitoringsperiode
inkorten tot 2015.

Monitoring is ingekort.

Zwolle is voldoende beschermd tegen overstromingen en ernstige wateroverlast

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle is voldoende beschermd tegen overstromingen en ernstige wateroverlast.

Streefdoel/indicator

De dijken zijn op orde en de ruimtelijke inrichting is afgestemd op het beperken van de gevolgen (slachtoffers en schade) van overstroming en wateroverlast. Bij de nieuwe waterveiligheidsnormering in het kader van het Deltaprogramma krijgt het stedelijk gebied van de IJsselVechtdelta een vergelijkbare normering als stedelijke gebieden in de Randstad.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Korte termijn (2015):
In de IJsselmonding worden 4 RvdR-projecten uitgevoerd om in de komende jaren de waterveiligheid op orde te hebben.

Realisatie van de projecten Westenholte en Scheller en Oldeneler uiterwaarden en start zomerbedverlaging en by-pass Kampen.

Inbreng Zwolse belangen in projectgroepen. In het kader van de samenwerking medewerking bij procedures.

Projecten Westenholte en
Scheller en Oldeneler uiterwaarden en
zomerbedverlaging en by-pass Kampen zijn gestart.

Middellange termijn (2030):uit de toetsingsronde Hoogwater Beschermingsprogramma primaire en regionale keringen blijkt dat een groot deel van de dijken niet voldoen.
Binnen het deltaprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma wordt toegewerkt naar een nieuwe waterveiligheidsnormering. Zwolle krijgt een hogere norm. Huidige projecten zijn ontworpen met de oude normering.

Water- en ruimtelijke opgaven zijn onvoldoende geïntegreerd.

Inzicht in te nemen maatregelen, ruimtelijke inpassing en meekoppelkansen voor koploperproject (Voorst + Holtenbroek).
Start verkenning IJsseldijk langs Westenholte.

Actuele projecten zijn doorgelicht op normering en bijbehorende maatregelen.
In een aantal toonaangevende projecten wordt rekening gehouden met veranderde omstandigheden in de toekomst: Er wordt robuust (toekomstvast) en met flexibiliteit ontworpen. Water- en ruimtelijke opgaven zijn voor deze projecten geïntegreerd

Koploperproject Stadsdijken Zwolle is van start gegaan. Er wordt hierin samengewerkt met het Waterschap. Dit is ook een van de projecten die zijn doorgelicht op de nieuwe normering en bijbehorende maatregelen

Het is onvoldoende bekend wat de gevolgen van de klimaatveranderingen zullen zijn voor het regionaal watersysteem.

Inzicht in wat de gevolgen van de klimaatveranderingen zullen zijn voor het regionaal watersysteem.
Start ontwikkeling visie op een robuuste en flexibel watersysteem

Onderzoek naar de gevolgen van de
klimaatveranderingen is gestart voor het regionaal watersysteem in samenwerking met waterschap en provincie en verkenning van mogelijke oplossingen. Resultaten verwacht medio 2016

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vastgesteld door de raad (zie stedelijke wateropgave).

Zie programma 6.

De waterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De waterkwaliteit voldoet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en is afgestemd op het gewenst gebruik door mens, plant en dier.

Streefdoel/indicator

Oppervlaktewater en grondwater in Zwolle wordt duurzaam beheerd en beschermd

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vastgesteld door de raad, zie het waterkwaliteitsspoor.

De eventuele knelpunten op het gebied van waterkwaliteit zijn verkend.

Zie programma 6.

Waterschap is waterkwaliteit en –kwantiteitbeheerder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ruimtelijk kwaliteit. Provincie kaderstellend. Onderling wordt er steeds meer samengewerkt vanuit algemeen belang.

Besluit over inzet van Zwolse capaciteit voor Regionaal Ambtelijk Overleg en Sallands wateroverleg voor ontwikkeling en uitvoering van regionaal waterbeleid op basis van de Strategische Water Agenda.

Deelname is geminimaliseerd met instandhouding van netwerk.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten – waaronder het Deltaprogramma – vragen om een herijking. Eind 2014 wordt de Strategische Wateragenda voorgelegd aan het bestuur.

Nader te bepalen op basis van Strategische Wateragenda.

De Wateragenda is vastgesteld.

Versterken van de regionale innovatiekracht voor water

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Versterken van de regionale innovatiekracht voor water (people, planet en profit)

Streefdoel/indicator

De proeftuin water is een verbindend netwerk voor waterinnovatie.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Er zijn veel vernieuwende activiteiten en grote projecten op watergebied in Zwolle en de IJVD. Dit wordt beperkt uitgedragen.

Zwolle en de IJVD staan bekend als Klimaat Actieve delta.

Bijdrage geleverd aan TEDx Zwolle Klimaat Actieve Stad.

De watersector is beperkt georganiseerd.

Symposium rond waterinnovatie IJVD mede georganiseerd.

Initiatieven actieprogramma Klimaat Actieve Stad zijn gefaciliteerd.

Water wordt in projecten beperkt als ontwerpfactor meegenomen.

In een aantal projecten wordt onderzoek gedaan naar innovatieve watertoepassingen op het gebied van ruimtelijk ontwerp.

Programmaonderdeel verzorgd op het Nationaal Deltacongres.

Waterbewustzijn vergroten bij burgers en organisaties

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Waterbewustzijn vergroten bij burgers en organisaties om duurzaam om te gaan met water en draagvlak te creëren voor toekomstige maatregelen.

Streefdoel/indicator

Meer burgers / bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaam leven met water in de IJVD en weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan een Klimaat Actieve Stad.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Burgers/bedrijven zijn zich beperkt bewust van de rol en invloed van water in de IJVD en hun rol in een Klimaat Actieve Stad.

Burgers/bedrijven zien water meer dan nu als erfgoed en een noodzakelijke levensbehoefte.

Burgers/bedrijven kennen beter het belang van water voor deze regio en

Buurtinitiatieven op het gebied van
vergroening zijn gefaciliteerd.