Jaarverslag 2015

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

De kosten onderzoek en ontwikkeling betreffen een aantal balansposten van onderzoek die te zijner tijd worden toegevoegd aan dan gerealiseerde activa.

Het verloop van de immateriële vaste activa:

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

28

35

afschrijving

-7

-7

boekwaarde per 31 december

21

28

Materiële vaste activa:

Verloop van de totale materiële vaste activa

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

342.529

346.543

investeringen

39.211

16.962

desinvesteringen

-1.591

-4.377

afschrijvingen

-14.690

-15.334

bijdrage van derden direct gerelateerd aan een actief

-886

-1.265

boekwaarde per 31 december

364.573

342.529

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in:

Investeringen met economisch nut

2015

2014

gronden en terreinen

39.858

33.306

bedrijfsgebouwen

230.815

218.651

grond- weg en waterbouwkundige werken

622

862

vervoermiddelen

521

257

machines apparaten en installaties

24.396

20.914

overige materiële vaste activa

17.837

18.330

totaal

314.049

292.320

investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

2015

2014

gronden en terreinen

1.948

2.067

bedrijfsgebouwen

33

39

grond- weg en waterbouwkundige werken

28.689

29.614

machines apparaten en installaties

2.136

2.350

overige materiële vaste activa

406

424

totaal

33.212

34.494

In het Besluit Begroting en Verantwoording is met ingang van 2014 opgenomen dat de investeringen met economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, apart op de balans tot uitdrukking moeten komen.
Betreft met name investeringen t.b.v. riolering

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2015

2014

grond- weg en waterbouwkundige werken

8.389

7.892

machines apparaten en installaties

2.518

2.511

overige materiële vaste activa

2.979

2.096

totaal

13.886

12.499

In erfpacht uitgegeven

2015

2014

in erfpacht uitgegeven

3.426

3.216

Totaal materiële vaste activa

364.573

342.529

De belangrijkste (des)investeringen zijn

2015

2014

Parkeergarage Katwolderplein (grond + bouw)

7.029

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen (grond)

1.387

Zeven Alleetjes 1 (o.a. grond + aankoop pand)

4.158

Hedon uitbreiding

146

1.495

Anker

3.311

1.829

Verbouw Burg.Drijbersingel 11-13

715

Zwartewaterallee 8 (gebouw)

560

Het Nieuwe Werken

2.779

3.322

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen (bouw + onderhoud)

7.337

2.230

Kentekenparkeren

780

Stadskantoor vervanging installaties

1.370

ICT investeringen

2.702

2.142

Vervangingsinvesteringen Bruggen

749

620

Vervangingsinvesteringen Straatmeubilair

1.283

571

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen (bijdrage aan activa van derden)

253

580

Voorstraat 26

-1.041

Onderwijs veiligheidseisen

400

506

Overgang Brandweer naar Veiligheidsregio

-2.386

Ecodrome (opstalrecht)

-1.467

Financiële vaste activa:

Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

2015

2014

100 aandelen N.V. WMO (nominaal € 453,78; 25% volgestort)

10

10

aanpassing Vitens nominale waarde

46

46

2.715 aandelen (nominaal € 113,45) N.V. ROVA Holding

308

308

355.645 aandelen Enexis holding

221

221

355.645 aandelen Essent Milieu (Attero) verkoop in 2014

0

0

355.645 aandelen PBE BV

92

92

0,2376 aandelen vordering Enexis BV

0

0

0,2376 aandelen verkoop vennootschap BV

0

0

0,2376 aandelen CBL vennootschap BV

0

0

0,2376 aandelen Staat vennootschap BV

0

0

149.097 BNG aandelen (nominaal €. 2,50 volgestort)

373

373

dataland

5

5

deelneming WEZO NV

2

2

cv Kapitaal Zuiderzeehaven

238

238

bv Kapitaal Zuiderzeehaven

3

3

1.298

1.297

Leningen aan

2015

2014

woningbouwcorporaties

18.805

22.391

deelnemingen

4.488

4.691

overige verbonden partijen

19.549

19.870

42.842

46.952

Verloop van de leningen

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

46.952

52.493

ontvangen aflossingen

4.110

5.541

boekwaarde per 31 december

42.842

46.952

Leningen aan deelnemingen

2015

2014

achtergestelde lening Zuiderzeehaven

667

667

achtergestelde lening ROVA

2.603

2.603

achtergestelde lening Vitens

1.218

1.421

4.488

4.691

Leningen aan verbonden partijen:

2015

2014

Enexis BV

2.020

2.020

Veiligheidsregio

17.529

17.850

19.549

19.870

Bij verkoop van de aandelen Essent aan RWE is besloten om de leningen niet mee te verkopen aan RWE maar over te dragen
aan de aandeelhouders. Het ging hierbij om 4 leningen met een looptijd variërend van 3 t/m 10 jaar. Per 31-12-15 zijn er nog 2 leningen over.
Daarnaast zijn 2 leningen verstrekt aan de Veiligheidsregio voor de overname van de gebouwen brandweer.

Overige langlopende leningen

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

11.518

15.517

uitzettingen

2.072

747

ontvangen aflossingen

-1.165

-4.475

afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen

-279

-271

boekwaarde per 31 december

12.146

11.518

voorziening oninbare leningen algemene bijstand

-425

-460

voorziening risico schuldhulpverlening

-75

-80

boekwaarde per 31 december

11.646

10.978

Overige uitzettingen > 1 jaar

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

261

261

afkoopsommen Wezo

1.043

0

ontvangen aflossingen

-261

0

boekwaarde per 31 december

1.043

261

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2015

2014

boekwaarde per 1 januari

4.532

4.398

bijdragen aan activa in eigendom van derden

253

581

afschrijvingen op bijdragen aan activa in eigendom van derden

-477

-447

boekwaarde per 31 december

4.308

4.532

Totaal financiële vaste activa

61.137

64.020

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden:

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

stand per 1-1-2015

mutaties 2015

aanschaf- waarde

voorziening

boek- waarde

aantal m²

investeringen

des- investeringen

vm schoolgebouwen

3.151

2.843

308

65.484

110

560

terreinen Voorsterpoort

13.970

13.970

101.886

364

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

1.670

4.675

2.449.763

agrarisch verpacht > 6 jaar

681

83

598

979.628

stedelijk diverse bezittingen

595

419

176

4.090

123

strategisch bezit bebouwd

15

15

7.317

Dijklanden

6.463

3.727

2.736

536.226

Vechtpoort

9.741

6.242

3.499

1.749.515

aankoop NS gronden

0

0

158.094

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

22.155

58

22.097

1.282.760

13

uit te nemen gronden

2

2

0

21

waterberging Alm.Kanaal

5

5

0

250

subtotaal

63.123

15.049

48.074

7.335.034

610

560

corr.grond- en hulpstoffen

-23.848

-12.149

-11.699

-5.893.942

-123

Totaal

39.275

2.900

36.375

1.441.092

487

560

stand per 31-12-2015

aanschaf- waarde

aantal m²

aansch.w per m²

voorziening

boekwaarde

boekw. per m²

vm schoolgebouwen

2.701

53.034

50,93

368

2.333

43,99

terreinenen Voorsterpoort

14.334

102.644

139,65

2.990

11.344

110,52

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

2.416.809

2,63

1.694

4.651

1,92

agrarisch verpacht > 6 jaar

681

972.456

0,70

85

596

0,61

stedelijk diverse bezittingen

718

18.006

39,88

440

278

15,44

strategische bezit bebouwd

15

7.317

2,05

15

2,05

Dijklanden

6.463

536.226

12,05

3.396

3.067

5,72

Vechtpoort

9.741

1.749.515

5,57

6.242

3.499

2,00

aankoop NS gronden

0

167.380

0,00

-

0,00

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

22.168

1.282.760

17,28

22.168

17,28

uit te nemen gronden

2

21

95,24

2

-

0,00

waterberging Alm.Kanaal

5

250

20,00

5

-

0,00

subtotaal

63.173

7.306.418

8,65

15.222

47.951

6,56

corr.grond- en hulpstoffen

-23.971

-5.877.018

4,08

-11.864

-12.107

2,06

Totaal NNIEGG

39.202

1.429.400

27,43

3.358

35.844

25,08

Ingevolge gewijzigde regelgeving is bovengenoemde voorraad ingaande 2015 niet in zijn geheel als NNIEGG voorraad gepresenteerd, maar een gedeelte onder overige grond- en hulpstoffen.

Overige grond- en hulpstoffen

2015

2014

voorraad gronden (uit NNIEGG)

12.107

11.699

voorraad restauratiematerialen

25

29

12.132

11.728

Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2015

2014

boekwaarde

69.321

74.440

af: voorziening voor verwachte verliezen

-14.811

-11.216

subtotaal bouwgrondexploitatie

54.510

63.224

onderhanden expertisecentrum

20

9

boekwaarde per 31 december

54.530

63.233

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2015 het volgende overzicht worden weergegeven:

projecten

stand per 1-1-2015

mutaties 2015

stand per 31-12-2015

Vervaar- digings- waarde

Voorziening verlieslatende complexen

Boek- waarde

Vermeer- deringen

Vermin- deringen

Winst nemingen

Vervaar- digings- waarde

Voorziening verlieslatende complexen

Boek- waarde

Woningbouwprojecten

Stadshagen 1 & 2

22.945

3.154

19.791

5.769

10.090

18.624

7.592

11.032

Oude Mars

6.416

6.416

398

1.001

5.813

5.813

Schaepman/Kraenbolwerk

-2.467

1.278

-3.745

529

172

-2.110

1.141

-3.251

Bagijneweide

-5

381

-386

537

1.202

-670

14

-684

Stinspoort

1.837

1.837

650

1.426

1.061

1.061

Wijthmen fase 1

-72

316

-388

59

2

-15

296

-311

Subtotaal

28.654

5.129

23.525

7.942

13.893

0

22.703

9.043

13.660

Werkgelegenheidsprojecten

Marslanden Zuid

-527

-527

52

75

-550

-550

Hessenpoort 1 & 2

47.334

47.334

3.623

456

50.501

50.501

Subtotaal

46.807

0

46.807

3.675

531

0

49.951

0

49.951

Herstructureringsprojecten

Vrolijkheid herontwikkeling

1.491

1.491

56

1.547

1.547

Langenholterweg

206

206

102

308

6

302

Geert Groootestraat

17

17

5

22

22

Kamperpoort incl.Katwolderplein

3.188

651

2.537

593

5.760

-1.979

602

-2.581

Subtotaal

4.902

651

4.251

756

5.760

0

-102

608

-710

Particuliere grondexploitaties

Forelkolk

79

79

4

83

83

ABN AMRO Prinsenpoort

196

68

128

212

455

-47

125

-172

Campus

-641

-641

-19

-660

-660

Subtotaal

-366

68

-434

197

455

0

-624

125

-749

Binnenkort af te sluiten complexen

Deltion-transactie

2

2

-2

0

0

Beter met Bos

-50

-50

50

0

Voorsterpoort

-5.537

-5.537

5.689

-152

0

Noordereiland

-758

-758

848

1.569

-1.479

-1.479

Holtenbroek-Händellaan

9

9

-9

0

Westenholte Stins

8

8

4

12

12

van Pallandtmarke

0

15

15

0

Zwolle Zuid, restant

252

252

37

720

-431

-431

Marslanden G, restant

201

201

15

216

216

Oosterenk, restant

44

44

93

967

-830

-830

Bos & Buitenplts.,restant

521

521

22

543

543

Stadshagen fase 1, restant

18

18

10

28

28

Stadshagen vlek 12

0

1

1

1

Stadshagen, vlek 1 restant

5

5

4

9

9

Kop Hanzelan, restant

-137

-137

7

-144

-144

Rood voor Rood

-285

-285

-7

108

-400

-400

Wipstrikpark

0

1

1

1

Hospice Wipstrikkerallee

7

7

102

263

-154

-154

Wijthmenerplas, marktselectie

142

142

97

239

0

Nog uit te voeren werken

0

333

-333

0

Subtotaal

-5.558

333

-5.891

6.914

3.888

-96

-2.628

0

-2.628

Voorbereidingsprojecten

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

-34

1

35

-34

Knasse Knarren

0

20

20

20

Subtotaal

1

35

-34

20

0

0

21

35

-14

sprong in de grondprijs

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

TOTAAL

74.440

11.216

63.224

19.504

24.527

-96

69.321

14.811

54.510

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma exploitatie gronden.

Gereed produkt en handelsgoederen

2015

2014

rijbewijzen en eigen verklaringen

20

17

Vooruitbetalingen

2015

2014

ontvangen voorschotten op grondverkopen

-428

-1.245

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar:
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

saldo
31-12-2015

voorzie-
ning onin-
baarheid

gecorr. saldo
31-12-2015

gecorr. saldo
31-12-2014

vorderingen op openbare lichamen

20.848

20.848

22.518

overige vorderingen

16.204

8.195

8.009

13.777

totaal

37.052

8.195

28.857

36.295

Verloop vorderingen

2015

2014

debiteuren openbare lichamen

20.848

22.518

overige debiteuren

8.041

13.598

vorderingen sociale zaken

8.163

8.279

saldo 31-12

37.052

44.395

voorziening dubieuze debiteuren

-326

-228

voorziening WRZV

-353

-353

voorziening sociale zaken

-7.516

-7.519

gecorrigeerd saldo 31-12

28.857

36.295

De voornaamste vordering betreft de Belastingdienst voor € 18,1 mln.

Liquide middelen:

Kas

2015

2014

kassasysteem stadskantoor Publiekszaken

128

98

Werkplein De Lure (opgeheven in 2015)

0

4

128

102

Banksaldi

2015

2014

BNG

854

ING

1

1

rekening-courant restauratiefonds

118

113

rekening-courant Stimuleringsfonds

926

821

subtotaal banksaldi

1.045

1.789

kruisposten kas, bank en giro

5

6

totaal

1.050

1.795

Overlopende activa:

Overlopende activa

2015

2014

nog te ontvangen bedragen van openbare lichamen

11.632

9.291

nog te ontvangen bedragen van overigen

8.315

9.306

subtotaal nog te ontvangen bedragen

19.947

18.597

vooruitbetaalde bedragen t.b.v. overigen

586

1.307

totaal

20.533

19.904

De belangrijkste posten nog te ontvangen bedragen per 31-12-2015 zijn

verrekeningen SSC met Provincie/Kampen

806

OZB

1.814

subsidies m.b.t. projecten

10.027

afwikkeling Afval

1.236

De belangrijkste posten vooruitbetaalde bedragen per 31-12-2015 zijn

vooruitbetalingen SSC

383

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen:

Algemene reserve

2015

2014

stand per 1 januari

28.349

17.286

stelselwijziging per 1-1-2014 overheveling saldo van voorziening derivaten

1.998

toevoegingen resultaat bestemming + rente

9.685

18.378

onttrekkingen resultaatbestemming

-14.038

-8.545

toevoeging/onttrekking resultaat vorig boekjaar

3.004

-768

saldo per 31 december

27.000

28.349

De belangrijkste mutaties in 2015 zijn

vermeerderingen

verminderingen

rekeningresultaat 2014

3.004

vrijval reserve NNIEGG

7.440

verkoop panden

1.335

algemene concernreserve onttrekking tgv stelpost

1.729

naar reserve incidentele bestedingen

1.137

algemene reserve Vastgoed

5.325

berapresultaat

3.103

sociaal domein

2.150

Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

2015

2014

stand per 1 januari

627

12.119

toevoegingen resultaat bestemming + rente

3

onttrekkingen resultaatbestemming

-156

-1.638

overboeking naar voorzieningen in verband met stelselwijziging

-9.857

saldo per 31 december

471

627

De belangrijkste mutaties in 2015 zijn

vermeerderingen

verminderingen

Overige bestemmingsreserves

2015

2014

stand per 1 januari

94.140

102.418

toevoegingen resultaat bestemming + rente

45.082

40.713

onttrekkingen resultaatbestemming

-49.060

-48.991

saldo per 31 december

90.162

94.140

De belangrijkste mutaties in 2015 zijn

vermeerderingen

verminderingen

algemene bedrijfsreserve Vastgoed

5.652

5.794

opheffen reserve toekomstige exploitatie gronden

8.358

onderhoud verhuurde panden

3.182

3.439

incidentele bestedingen

5.041

2.885

stadsuitleg

2.761

parkeren

3.352

3.219

opheffen stimuleringsfonds volkshuisvesting

4.038

hoofdinfrastructuur Stadshagen

2.272

decentralisatiefonds stadsvernieuwing

875

3.684

reserve gebiedsbeheerplan

2.080

548

Voorsterpoort (nieuw)

5.720

reserves nog uit te voeren werken (totaal)

8.054

9.143

Alle reserves gesaldeerd naar aard per 31-12-15

2015

2014

weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, risicoreserve Sociaal Domein

32.900

28.349

reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen.

471

627

reserves voor lopende exploitatielasten:

- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

4.598

12.876

- onderhoudsreserveringen

7.250

7.006

- rechtspositionele verplichtingen

1.540

1.269

- bedrijfsvoeringsreserves

1.627

1.355

overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken

69.247

71.634

subtotaal reserves

117.633

123.116

exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen)

7.224

3.004

totaal alle reserves

124.857

126.120

Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder de Programmarekening (3.5) en naar het bijlagenboek met het reserve-overzicht en de toelichting per reserve.

Resultaat na bestemming 2014 o.b.v. programma-indeling 2014

2014

de stad

-10.157

de wijken

-62.843

de mensen

-79.500

de organisatie

155.504

voordelig resultaat 2014

3.004

Resultaat na bestemming o.b.v. programma-indeling 2015

2015

2014

programma's

-84.202

-89.561

pilot sociaal domein

-199.234

-62.693

de organisatie

290.660

155.258

7.224

3.004

Voorzieningen:

Nr. Voorzieningen

Stand per

Toevoeging

Vrijval

Aanwen-

Stand per

1-1-2015

dingen

31-12-2015

A70 Bijdrage voormalig personeel

62

109

72

99

A71 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen concern

307

10

99

218

C70 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen cs

26

1

6

21

C73 Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers

1.063

297

1.360

E01 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen ec

261

199

30

84

346

E02 Voorziening Afval

5.149

1.803

3.346

E03 Voorziening Riolering

4.708

36

940

3.804

O92 Voorziening Asbest Zeven Alleetjes

900

900

R01 Rechtspositie raadsleden

136

46

30

152

Totaal voorzieningen

11.712

1.598

30

3.034

10.246

De belangrijkste mutaties zijn

vermeerderingen

verminderingen

aanvulling voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

297

storting in vooziening rechtspositionele verplichtingen expertisecentrum

198

storting in vooziening rechtspositionele verplichtingen advies en faciliteiten

109

storting in vooziening asbest Zeven Alleetjes

900

mutaties voorziening afval

1.803

mutaties voorziening riolering

941

Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het bijlagenboek met het voorzieningen-overzicht en toelichting
per voorziening.

vaste schulden:

Onderhandse leningen van

2015

2014

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

280.870

302.794

overige binnenlandse sectoren

2.297

2.571

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

303.167

325.365

Verloop leningen

2015

2014

stand per 1 januari

325.365

336.642

bij: nieuw aangetrokken leningen van openbare lichamen

20.000

bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland

309

642

bij: lening tbv renteswap 2014 Deutsche Bank omgezet van vlottende passiva in vaste passiva

10.000

af: reguliere aflossingen

-42.507

-21.919

saldo per 31 december

303.167

325.365

De swap van € 10 mln heeft een looptijd tot december 2053 en de rente is 3,425%. Hij heeft een breekclausule die elke
10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. De Deutsche Bank is de tegenpartij en die heeft
een rating van A bij Standard&Poor.

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 10.076.

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van leningen in het bijlagenboek.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Kasgeldleningen

2015

2014

opgenomen kasgeldleningen

33.000

26.000

Betreft lening bij de SNS-bank

Banksaldi

2015

2014

BNG

8.815

0

Overige schulden

2015

2014

crediteuren

18.527

21.161

sociale zaken verplichtingen SHV

1.367

1.288

sociale zaken overige schulden

507

1.090

20.401

23.539

Overlopende passiva:

Overlopende passiva

2015

2014

m.b.t. openbare lichamen:

nog te betalen bedragen

713

386

vooruitontvangen bedragen

54.519

47.370

subtotaal openbare lichamen

55.232

47.756

m.b.t. overige:

nog te betalen bedragen

20.837

12.202

vooruitontvangen bedragen

1.842

2.087

subtotaal overige

22.679

14.289

totaal

77.911

62.045

De belangrijkste posten nog te betalen bedragen per 31-12-2015 zijn

Sociaal Domein

4.674

hulp bij huishouden in natura

1.028

PGB's

3.535

De posten vooruitontvangen bedragen per 31-12-2015 zijn

vooruitontvangen BDU

67

vooruitontvangen specifieke uitkeringen

51.547

overige

4.747

totaal

56.361

De specificatie van de post vooruitontvangen BDU is als volgt

2015

2014

BDU economie 1

61

61

BDU provincie

6

6

67

67

Voor het verloop per regeling verwijzen wij naar het bijlagenboek toelichting op de vooruitontvangen bedragen

De specificatie van de post vooruitontvangen specifieke uitkeringen is als volgt

2015

2014

specifieke uitkeringen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

204

493

specifieke uitkeringen Ontwikkeling

49.637

46.327

specifieke uitkeringen Concernstaf

199

160

specifieke uitkeringen Expertisecentrum

1.507

115

51.547

47.095

Voor het verloop per regeling verwijzen wij naar het bijlagenboek toelichting op de vooruitontvangen bedragen

De overige vooruitontvangen bedragen hebben o.a. betrekking op

bijdrage uittredende gemeenten m.b.t. verwachte verliezen WEZO

1.818

Waarborgen en garanties

Het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als volgt geweest:

Omschrijving categorie

Stand per 1 januari

Gewaarborgde leningen

Aflossingen

Stand per 31 december

Woningcorporaties met garantie WSW

647.910

63.000

67.742

643.168

Landelijk toegelaten instellingen

49.747

39

742

49.044

Particuliere woninghypotheken

1.250.000

34.000

1.216.000

Monumentale en behoudenswaardige panden

1.071

68

1.003

Verkrijgen en verbeteren eigen woning

13.155

142

3.357

9.940

Sportverenigingen c.a.

2.958

1.500

398

4.060

Zorginstellingen

267

267

0

Wezo nv

15.000

15.000

Overige, w.o. woningcorporaties niet WSW

5.807

182

5.625

Totaal 31 december

1.970.915

79.681

106.756

1.943.840

Voor een nadere toelichting op de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar het Overzicht gewaarborgde geldleningen
in het bijlagenboek.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Wij vermelden de volgende verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen
worden geëffectueerd:

x € 1.000

-Terugkoopverplichting gebouwen Brandweer van veilgheidsregio (i.c.m. lening) ultimo 2016

12.889

- idem ultimo 2022

3.592

- Huurcontracten

10.986

- Wachtgeldverplichtingen wethouders

237

- Garantstelling als aandeelhouder voor betalingsverplichtingen NV Wonen boven Winkels voor tenminste

p.m.

13 maanden na ondertekening jaarrekening 2015

27.704