Jaarverslag 2015

In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële relatie heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijke belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf en in de sturing op de verbonden partijen. Hiermee krijgt zowel het college als de raad beter inzicht op de verbonden partijen. Aanleiding voor de verbeteringen is het rapport 'Remote Control' dat de rekenkamer in 2013 heeft uitgebracht.

In 2015 is op diverse wijze veel aandacht geweest voor onze verbonden partijen. De raad heeft een informatiebijeenkomst gehad over het onderwerp verbonden partijen en haar positie daarin, een aantal verbonden partijen is in het bijzonder aan de orde geweest vanwege verschillende redenen en er is hard gewerkt om in regionaal verband te komen tot meer grip op de verbonden partijen.

Recentelijk (15 februari 2016) is door de raad een motie (M19-1) aangenomen, waarin het college wordt opgedragen alle aanbevelingen uit het rapport versneld uit te voeren. De raad is over de versnelling geïnformeerd middels de informatienota 'Stand van zaken uitvoering motie M19-1'.Daarin is aangegeven dat de aanbevelingen, zoals die in het rekenkamerrapport zijn verwoord, in juli 2016 zijn gerealiseerd en doorvertaald in de beleidscyclus, Berap en jaarrekening. Daarnaast wordt in regionaal verband bekeken welke (regionale) afspraken gemaakt kunnen worden over versterking van de grip op verbonden partijen.

Ter versterking van het inzicht in de verbonden partijen is er een sterkere verbinding gemaakt tussen de diverse (beleids)programma's, de paragraaf verbonden partijen en de paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's (Risicoparagraaf). In de beleidsprogramma's is uitgebreid verwoord welke doelstellingen met de verbonden partij zijn behaald, in de Risicoparagraaf worden de directe risico's voor de gemeente Zwolle verwoord en in de paragraaf Verbonden partijen wordt een samenvatting gegeven van de programma's en de Risicoparagraaf en krijgt u inzicht in de financiële achtergrond van de verbonden partij.

Deelname in gemeenschappelijk regelingen:

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst IJsselland (GGD IJsselland) - Zwolle

Programma

Programma 11: Samenleving / Programma 12: Inkomensondersteuning / Programma 13: Opvang en Bescherming / Programma 14: Inkomen

Oorsprong verbonden partij

Zwolle neemt deel in de GR GGD IJsselland op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft de publieke gezondheidszorg. Daartoe voert de GGD een aantal wettelijke taken uit (wet Publieke Gezondheid) en een aantal taken ‘in vrijwillige samenwerking’ (zoals bijv. lijkschouwing).

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners

Resultaten beleidsvoornemens

Het bestuur van GGD IJsselland heeft in 2014 de bestuursagenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken” vastgesteld. Dit leidt tot twee ontwikkelprogramma’s: GGD als vertrouwde adviseur van gemeenten en Moderniseren governance.

De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt voor 10 gemeenten uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar. Hierin wordt een doorlopende lijn georganiseerd met een samenhangende financieringssystematiek

De GGD heeft diverse vierjaarlijkse monitors uitgevoerd die in de diverse programma's zijn gebruikt als indicator. Daarnaast voert de GGD controles uit bij kinderopvang en peuterspeelzalen (programma 11), is de GGD in 2015 aangewezen als toezichthouder WMO (programma 12), verzorgd de GGD de toegang tot beschermd wonen (programma 13) en is zij betrokken bij participatie van kinderen (programma 14). Deels gaat het hier om uitvoering van wettelijke taken en deels om uitvoering van taken op basis van de vrijwillige samenwerking.

Bestuurlijk belang

11 gemeenten met in totaal ruim 517.000 inwoners nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD IJsselland. Het DB bestaat uit 3 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en twee leden in het AB (waaronder de voorzitter).

Financieel belang

1 januari 2015:

25,3 %

31 december 2015:

24,5 %

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 1.852.000

31 december 2015:

€ 1.777.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 7.785.000

31 december 2015:

€ 6.135.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 601.000

Risico’s

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Additionele producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Zwolle klein.

Een specifiek risico voor de GGD betreft de asbestsanering van het pand de Zeven Alleetjes 1, ter hoogte van € 2.875.000. De gemeente Zwolle wil deze kosten verhalen bij de oude eigenaar, de GGD. De gemeente Zwolle is als deelnemer aan de GGD voor 24,5% risicodrager van dit bedrag. Het onderzoek naar de verhaalbaarheid van de kosten voor de sanering is gaande. Zie verder ook Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) - Zwolle

Programma

Programma 7: Veiligheid

Oorsprong verbonden partij

De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s.

Resultaten beleidsvoornemens

De veiligheidsregio IJsselland geeft als externe partner invulling aan het kennispunt Brandveiligheid binnen de RUD. In de loop van 2015 is de volledige verhuizing van de medewerkers van de VR naar de brandweerkazernes gerealiseerd. Verder is in 2015 aandacht besteed aan het versterken van de vakbekwaamheid van medewerkers. De laatste jaren is succesvol gewerkt aan zelfredzaamheid vanuit het programma ‘community safety’. In programma 7: Veiligheid zijn de resultaten nader uitgewerkt.

Bestuurlijk belang

De veiligheidsregio wordt gevormd door elf gemeenten. De burgemeester van Zwolle is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 8.226.000 (incl incidentele teruggaaf) 26,49%

31 december 2015:

€ 8.786.000 (incl incidentele teruggaaf) 26,49%

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 1.356.000

31 december 2015:

€ 2.118.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 43.115.000

31 december 2015:

€ 46.422.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 2.034.000

Risico’s

In de jaarrekening 2015 worden door VRIJ de volgende risico’s benoemd: brief inspectie SZW, naheffingsaanslag Belastingdienst, de samenvoeging van de meldkamers, landelijke bezuinigingen, ontwikkelingen binnen het regionaal brandmeldsysteem, de consequenties van de RUD's op de regio, financiële effecten besluiten Veiligheidsberaad, invoering werkkostenregeling en onzekerheden in de nulmeting.
Het grootste risico is wanneer de veiligheidsregio wordt getroffen door een ramp of crisis, waarbij hoge niet verhaalbare kosten moeten worden gemaakt.
In het meerjarenbeleidsplan zijn door de veiligheidsregio de volgende vijf risico’s geprioriteerd, naast de algemene voorbereiding op allerhande risico’s:

 • Ziektegolf (inclusief dierziekten);
 • Hoog water of overstroming;
 • Brand in dichte binnenstad;
 • Uitval van elektriciteitsvoorziening;
 • Paniek in menigten (zonder directe koppeling aan terrorisme).

De weerstandscapaciteit per 31-12-2015 bedraagt € 335.369 en bestaat hoofdzakelijk uit eenmalige middelen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 wordt voorgesteld het weerstandsvermogen aan te vullen tot de afgesproken bovengrens van € 1 miljoen.
Voor de samenvoeging van de meldkamers is ook een bestemmingsreserve van
€ 400.000. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 wordt voorgesteld om €50.000 toe te voegen aan deze reserve.

Regionale Sociale Recherche - Zwolle

Programma

Programma 14: Inkomen

Oorsprong verbonden partij

De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering.

Openbaar belang (doelstelling)

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin.

Resultaten beleidsvoornemens

De Sociale Recherche legt de nadruk op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten. Prioriteit ligt bij de meest schade veroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert (samenlevingsfraude levert het meest op voor de gemeenten). In programma 14: Inkomen zijn de resultaten nader uitgewerkt.

Bestuurlijk belang

8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15.

Financieel belang

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

Toelichting

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

(Verwacht) Financieel resultaat

Zie toelichting financieel belang

Risico’s

n.v.t.

WEZO GR - Zwolle

Programma

Programma 12: Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

Vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is deze verbonden partij ontstaan.

Openbaar belang (doelstelling)

De GR WEZO geeft namens de vijf deelnemende gemeenten Wezo NV opdracht tot uitvoering van de Wsw. GR WEZO fungeert als formeel werkgever voor alle – uit de deelnemende gemeenten afkomstige - personen met een Wsw-dienstverband.

Resultaten beleidsvoornemens

Eind 2015 heeft de bestuurlijke besluitvorming voor de wijziging van de governance (opheffing GR WEZO en enig en volledig aandeelhouderschap Wezo NV) plaatsgehad. Daarmee is GR WEZO per 1 januari 2016 opgeheven

Bestuurlijk belang

5 gemeenten participeerden tot 31 december 2015 in de GR. Zwolle had 2 van de 6 stemmen.

Financieel belang

1 januari 2015:

73,8% van € 155.500
(€ 115.000)

31 december 2015

73,8% van € 144.000 (€ 106.000)

Toelichting

Overeengekomen is dat de huidige borgstellingsgarantie van GR WEZO naar de BNG, voor het pakket leningen dat uitstaat bij Wezo NV (inclusief doorlopende kredieten), wordt overgenomen door de gemeente Zwolle als onderdeel van de afspraken waarmee Zwolle als enig aandeelhouder van Wezo NV resteert. Dit heeft voor de financiële positie van Wezo NV of leningsvoorwaarden van de BNG geen gevolgen. Eind 2015 bedraagt de omvang van de langlopende geldleningen € 7,1 mln. en kortdurende geldleningen (kasgeld en rekening-courant) € 4,9 mln. Om over voldoende liquiditeit te beschikken om pieken in de betalingen, zoals de betaling van de salarissen, op te kunnen vangen wordt € 3 mln. als marge in de financieringsbehoefte aan gehouden. De totale door de gemeente Zwolle af te geven garantstelling op de kortdurende - en langlopende geldleningen bedraagt daarmee € 15,0 mln. Wezo NV overlegt met de gemeente Zwolle over de optimale samenstelling van het financieringsarrangement voor een zo laag mogelijke rente.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 11.607.000

31 december 2015:

€ 12.000.000(verwacht)

(Verwacht) Financieel resultaat

De exploitatie van GR Wezo is budgetnneutraal. De gemeenten dragen na rato van deelname in de Wezo NV de kosten van € 144.000

Risico’s

Met de opheffing van de GR Wezo worden alle risico's overgenomen door de gemeente Zwolle en de Wezo NV.
Daarnaast is nog sprake van enig risico met betrekking tot geldleningen aan BNG. Dit staat verwoord in paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risico's.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) - Zwolle

Programma

Verplichte paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering (personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop). Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het de genoemde diensten aan de drie partnerorganisaties.

Openbaar belang (doelstelling)

Efficiëntere uitvoering van diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop.

Resultaten beleidsvoornemens

2015 heeft in het licht gestaan van de integratie en empowerment van teams in combinatie met harmonisatie van processen bij SSC: het huis op orde. Ook bij de partners heeft dit betekenis. De demandmanagers van de drie partners zijn door het SSC steeds meer uitgedaagd om ook hun 'demand 'te standaardiseren en maatwerk te minimaliseren. De eerst basis is in 2015 gelegd met de producten en dienstencatalogus. Het minimaliseren van maatwerk is ook een opgave voor 2016. Dit vindt onder andere zijn uitwerking bij de investeringen in de ICT-infrastructuur bij de vervanging van de data-opslag en servers en het standaardiseren van het in 2015 aangeschafte gezamenlijk personeelssysteem (welke na de implementatiefase in 2016 vanaf 1 januari 2017 operationeel zal zijn). In paragraaf 7: Bedrijfsvoering wordt hier nader op ingegaan.

Bestuurlijk belang

Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel participeren in de GR. Zwolle participeert in de hoedanigheid als centrumgemeente in de GR SSC Bedrijfsvoering.De Gemeente Zwolle is gastwerkgever, de eenheid SSC heeft een begrote omvang van 84,7 fte's (peildatum 31/12/2015).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

Jaarlijks wordt per partner de afname van diensten bepaald en verrekend. Dat betekent dat het financiële belang € 0 is. Voor 2015 betaalde Zwolle € 4.356.086 voor de door SSC geleverde diensten.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 288.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

Het SSC is binnen de begroting gebleven en heeft 2015 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van €846.000 waarvan ruim € 550.000 naar de partners is teruggevloeid, de rest is toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve.

Risico’s

De risico's worden gering geacht. De dienstverleningsovereenkomst en de maatwerkovereenkomst bieden voldoende basis voor financieel beheer. De overige risico's en nadere uitwerking van de risico staan verwoord in paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing en paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Historisch Centrum Overijssel (HCO) - Zwolle

Programma

Programma 9: Cultuur

Oorsprong verbonden partij

Eind jaren 90 is er een landelijke tendens geweest dat in elke provincie een historisch centrum is geopend. De samenstellingen van deze historische centra verschilt. Vrijwel altijd is het historisch centrum ook in de provinciehoofdstad gevestigd. Gedachte destijds was vooral dat het archief beter en breder beschikbaar moest zijn (toegankelijkheid) en daarop is de wetgeving aangepast zodat de historische centra er kwamen.

Openbaar belang (doelstelling)

HCO voert voor de gemeente de wettelijke archieftaak uit. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Resultaten beleidsvoornemens

HCO verbindt zich steeds meer met de andere cultuurhistorische partijen in Zwolle. Verder wordt de GR versterkt en verbreed door de aanstaande toetreding van de gemeente Deventer en mogelijk later ook de gemeente Kampen.

Bestuurlijk belang

50% gemeente Zwolle en 50% Ministerie van OCenW

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 1.519.476

31 december 2015:

€ 1.519.476

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 415.823

31 december 2015:

€ 352.123

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 848.602

31 december 2015:

€ 723.223

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 60.000 (in verband met een extra project)

Risico’s

De risico's van de toetreding van Deventer zijn in kaart gebracht via een due diligence-onderzoek en zijn beheersbaar gemaakt door middel van risicobeheersingsmaatregelen, waaronder hernieuwde afspraken tussen Deventer en het HCO. De raad heeft hierover op 4 april 2016 een besluit genomen.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Programma

Programma 16: Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelstelling van GBLT is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en WOZ uitvoering

Resultaten beleidsvoornemens

Onze burgers ontvangen één aanslag voor zowel de gemeentelijke belasting als die van het waterschap. Door toetreding van Dalfsen en Bunschoten ontstaat er een klein voordeel.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 6 waterschappen en 4 gemeenten deel aan GBLT. Per 01-01-2016 is door een fusie het aantal waterschappen 5 en door toetreding van Dalfsen en Bunschoten het aantal gemeenten 6. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 1.606.000 (9,6%)

31 december 2015:

€ 2.084.712 (11,2%)

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 499.000

31 december 2015:

€ 912.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 2.000.000

31 december 2015:

€ 2.000.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€75.000

Risico’s

De financiële risico's zijn het niet volledig opleggen van alle aanslagen en het niet volledig kunnen innen van de aanslagen waardoor onze inkomsten lager zijn. Daarnaast is het een risico dat GBLT meer uitvoeringskosten maakt dan begroot. Een derde risico is het niet op orde hebben van de dienstverlening naar de burgers.

GR (in oprichting) Regionale UitvoeringsDienst (RUD)- vestigingsplaats nog onbekend

Programma

Programma 16: Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

In 2009 zijn door de VNG, het IPO en het Rijk afspraken gemaakt over structurele verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Op basis van deze afspraken zijn er Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ontstaan. In Overijssel is destijds met als uitgangspunt “lokale binding, regionale bundeling” gekozen voor een netwerkvorm op basis van een Bestuursovereenkomst.
Op 22 september 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet Verbetering VTH aangenomen. De Wet ziet op het wijzigen van een aantal wetten. Provincies en gemeenten zijn op grond daarvan verplicht zich aan te sluiten bij een Omgevingsdienst.
De uitzondering voor de bestaande netwerk RUD’s komt daarom per 1 januari 2018 te vervallen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Openbaar belang (doelstelling)

Het doel van deze samenwerking is een aantoonbare verbetering bereiken in de uitvoeringskwaliteit van de Wabo-taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor wat betreft de basistaken. Het oorspronkelijke uitgangspunt van de netwerk-RUD blijft ook in de nieuwe GR van kracht. Om de kwaliteit te kunnen bewaken is hiervoor in de RUD, op basis van de kwaliteitscriteria, een basistakenpakket bepaald.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2015 is gestart met het proces van omvorming van de netwerk Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland naar een GR. Hiervoor heeft de raad op 7 december 2015 gelden beschikbaar gesteld.

Bestuurlijk belang

Nog onbekend. Besluitvorming over de GR RUD wordt in 2016 verwacht. De streefdatum voor de daadwerkelijke overgang naar de GR RUD is 1 januari 2018.

Financieel belang

1 januari 2015:

Nog niet van toepassing

31 december 2015:

Nog niet van toepassing

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

Nog niet van toepassing

31 december 2015:

Nog niet van toepassing

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

Nog niet van toepassing

31 december 2015:

Nog niet van toepassing

(Verwacht) Financieel resultaat

Nog niet van toepassing

Risico’s

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de kosten voor de vorming van een RUD op GR basis zullen zijn en of de beschikbare gelden voldoende zullen zijn om deze kosten te dekken. Hoe de kostenverdeling zal zijn na de vorming van de GR RUD is naar verwachting pas vanaf het begrotingsjaar 2018 echt duidelijk.

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie - Zwolle

Programma

Programma 5: Ruimte en cultuurhistorie

Oorsprong verbonden partij

Het betreft een gemeenschappelijke regeling met het doel tot samenwerking tussen de gemeenten waarbij de archeologische beleids- en opgravingsexpertise van de gemeente Zwolle wordt ingezet in de buurgemeenten en aldus tevens bij wordt gedragen aan het vergroten van inzicht in de regionale archeologische informatie en in de samenhangende bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Openbaar belang (doelstelling)

(Beleids)advisering en archeologisch onderzoek voor buurgemeenten indien dat noodzakelijk is.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2015 zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd en rapporten opgesteld, waaronder een groot aantal vanuit het samenwerkingsverband met onze buurgemeenten. Belangrijk was de opgraving van een deel van het kerkhof rondom de kerk in Hattem.

Bestuurlijk belang

Zwolle is middels een lichte gemeenschappelijke regeling de samenwerking aangegaan met buurgemeenten Hattem, Zwartewaterland en Kampen. Op grond hiervan is de opgravingsvergunning van de gemeente Zwolle uitgebreid tot de het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

Toelichting

zie tekst onder risico's

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Het financiële risico wordt gering geacht. De diensten/kosten van uitgevoerde beleidsadvisering en archeologisch onderzoek worden bij de gemeenten in rekening gebracht en dragen bij aan de dekking van de archeologische dienst. De gemeente Zwolle draagt er zorg voor dat de sectie archeologie over voldoende capaciteit en middelen beschikt om de benodigde archeologische werkzaamheden en de (beleids) advisering te kunnen uitvoeren. Daarmee is het risico van deze GR gering.

Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland - Zwolle

Programma

Programma 12: Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

De Uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle). De samenwerking op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg is tot stand gekomen om continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid te bieden en vanwege het feit dat dit (deels) door de nieuwe Jeugdwet wordt voorgeschreven;

Openbaar belang (doelstelling)

De BVO Jeugd heeft als missie om zich te ontwikkelen tot een stabiele, effectieve en efficiënte organisatie die in opdracht van de 11 samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractbeheer, facturatie en financiële monitoring van de jeugdhulp.

Resultaten beleidsvoornemens

De BVO Jeugd heeft in 2015 uitvoering gegeven aan haar taken om contracten te sluiten, te beheren en te monitoren en factureren, voortkomend uit de gesloten inkoopcontracten, te betalen aan zorgaanbieders en in rekening te brengen bij de diverse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde personen.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 30,6 mln.

31 december 2015:

€ 32 mln.

Toelichting

De BVO Jeugd heeft geen eigen vermogen. De financiering door de 11 gemeenten vindt op basis van de meicirculaire plaats. Aan het eind van het begrotingsjaar vloeien overschotten terug naar de gemeenten of zullen gemeenten extra moeten bijdragen. Voor Zwolle levert de meicirculaire 2015 het financiële beeld op zoals hierboven geschetst.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 0

Risico’s

Aandeel Gemeente Zwolle in het totaal regionaal resultaat op budget Jeugdzorg bedraagt ca. 27,65%. Bij een eventueel tekort zal de Gemeente Zwolle haar aandeel hierin moeten bijdragen. De cijfers Financieel belang per 31-12-2015 is op moment van schrijven gebaseerd op Q4 rapportage BVO. Definitieve cijfers verwachten we rond juli. Een eventuele kostenoverschrijving op de uitvoering jeugd wordt verantwoord via programma 12: Inwonersondersteuning.

Deelname in vennootschappen:

NV BNG Bank – Den Haag

Programma

Programma 18: Financieringen en algemene dekkingsmiddelen

Oorsprong verbonden partij

De N.V. BNG Bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder de naam 'Gemeentelijke Credietbank’). De bank is een structuurvennootschap. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Openbaar belang (doelstelling)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Doelen voor de gemeente Zwolle zijn :

 • invloed op dienstverlening en kostenniveau  
 • rendement op aandelen

Resultaten beleidsvoornemens

Er zijn geen specifieke beleidsvoornemens geformuleerd voor 2015.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,27% (149.097 aandelen). Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank (uitgezonderd eventuele gemeentelijke samenvoegingen).

Financieel belang

1 januari 2015:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal =
€ 372.743

31 december 2015:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal =

€ 372.743

Toelichting

De dividendopbrengst over 2015 is voor Zwolle € 152.079. Het begrootte dividend voor 2015 bedroeg € 200.000. Voor de begroting 2016 is vanwege de lagere dividendopbrengsten van de afgelopen jaren de begroting bijgesteld naar € 150.000 dividendopbrengst per jaar.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 3.582 mln.

31 december 2015:

€ 4.163 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 149.891 mln. + 32 mln. achtergestelde schulden

31 december 2015:

€ 145.317 mln. + 31 mln. achtergestelde schulden

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 126 mln. (2015) nettowinst na belastingen

Risico’s

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht BNG het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Essent-opvolgers

(Bij de begroting 2015 waren de Essent-opvolgers nog samengevoegd. Dit is bij de begroting 2016 voor de transparantie zoals onderstaand weergegeven, daarom wordt voor de jaarrekening dit ook gehanteerd.)

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeien de volgende deelnemingen voort waarin wij aandeelhouder zijn:

 1. Enexis Holding N.V.
  Het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, is buiten de verkoop aan RWE gelaten en daarmee is Enexis Holding N.V. in 2009 een zelfstandig bedrijf geworden, waarvan de diverse overheden aandeelhouder zijn.
 1. CBL Vennootschap B.V.
  Bij de verkoop van Essent is het Cross Border Lease Escrow Fonds ontstaan.
 1. Vordering Enexis B.V.
  Het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten zijn binnen de Essent-groep in 2007 overgedragen aan Enexis. Op dat moment beschikte Enexis over onvoldoende contante middelen en daarom is de koopprijs omgezet in een lening van Essent. Na de splitsing in 2009 is de lening over gedragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.
 1. Verkoop vennootschap B.V.
  Bij de verkoop aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel hiervan is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap (wat ook eigendom is van diezelfde aandeelhouders).
 1. CSV Amsterdam B.V.
  In 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een eventuele schadevergoedingsvordering wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders die deze vordering gebundeld gaat ouden via de deelneming Claim Vennootschap B.V.
  Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland bij de verkoop van Attero. De CSV beheert de daartoe geopende escrow-rekening.
 1. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.(PBE)
  PBE is één van de onderdelen van Essent en heeft 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele.  PBE heeft de aandelen ondergebracht bij Energy Resources Holding (ERH). Bij de verkoop van Essent aan RWE zouden de aandelen in EPZ ook worden overgedragen. Dit is door het bedrijf Delta NV bij de rechter aangevochten. In 2011 is het bemiddelingstraject dat daaruit voortkwam succesvol afgerond en zijn de aandelen alsnog aan RWE geleverd. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket, waaronder het afwikkelen van zaken die uit de verkoop van de aandelen voortkomen.

Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Enexis beheert het energienetwerk in noord-, oost- en zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement
 • grip op de uitvoering van een publiek belang.

Met het aandeelhouderschap worden publieke belangen behartigd. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dit belang wordt nog verder versterkt doordat Enexis de transitie naar duurzame energie faciliteert.

Resultaten beleidsvoornemens

Er waren voor Enexis geen specifieke beleidsvoornemens voor 2015. Enexis Holding NV heeft in 2015 het proces gestart om de achteregestelde EDON-lening die zij heeft bij de diverse aandeelhouders af te lossen. In december heeft de (bijzondere) Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de aflossing en de daarbij behorende voorwaarden. Voor Zwolle betekent dit dat de hoofdsom van € 500.000 in december 2016 wordt uitgekeerd, samen met de compensatie ter grootte van drie jaar rentevergoeding (€ 135.000). . Daarnaast krijgen de leninghouders de mogelijkheid om (een deel van) hun lening om te zetten in aandelen of juist aandelen Enexis te verkopen ten behoeve van de leninggevers die hun lening willen omzetten in aandelen. Zwolle kiest voor verkoop van aandelen. De uitwerking hiervan vindt medio 2016 plaats.

De toezichthouder ACM heeft de toegestane omzet verlaagd waardoor Enexis de tarieven met gemiddeld 3,8% heeft verlaagd. Hiernaast zijn de kosten gestegen, met name door een periodieke cao-loonstijging en hogere kosten voor verbeterprojecten waarvan de baten in de komende jaren worden gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van de omzet en het winstniveau waarbij Enexis toch in staat is een redelijk rendement te bieden. Een belangrijke stap om in de toekomst verdere kosten te besparen is een rationalisatie van de gebiedsindeling voor netbeheerders. Hiertoe hebben Alliander en Enexis in 2015 een koop- en verkoopovereenkomst ondertekend voor de ruil van regionale netwerken. Het betreft de uitruil van de Enexis-aansluitingen in Friesland en de Noord-oostpolder met die van de Endinet in de omgeving van Eindhoven. De uitruil van de gebieden heeft per 1 januari 2016 plaatsgevonden.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

31 december 2015:

Toelichting

Het verwachte uit te keren dividend over 2015 is € 111,5 mln.. Voor Zwolle betekent dit een dividend uitkering van € 267.600.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 3.517 mln. (waarvan reserves € 3.367 mln.)

31 december 2015:

€ 3.608 mln. (waarvan reserves € 3.458 mln.)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 2.900 mln. (waarvan voorzieningen € 80 mln.)

31 december 2015:

€ 3.472 mln. (waarvan voorzieningen € 74 mln.)

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 223,1 mln.

Risico’s

Het risico voor de aandeelhouders wordt laag ingeschat. Er zijn geen redenen die doen twijfelen aan een ongestoorde voortgang van Enexis.Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

CBL Vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

CBL Vennootschap B.V. (CBL = Cross Border Lease) is ontstaan na verkoop van Essent aan RWE. Zij vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en fungeert als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. Wanneer na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit het CBL Escrow Fonds nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2015 zijn hier geen ontwikkelingen geweest. Naar verwachting zal in 2016 een restantbedrag van ongeveer $ 19 mln. in de verhouding 50-50 worden uitbetaald aan de Verkopende
Aandeelhouders en RWE en kan het fonds naar verwachting in de eerste helft van 2016 geliquideerd worden.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2016:

$ 9,8 mln.

31 december 2016:

$ 9,8 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2016:

$ 107.000

31 december 2016:

$ 117.000

(Verwacht) Financieel resultaat

- $ 30.000 (2015)

Risico’s

Met de voortijdige beëindiging van alle CBL-contracten is alleen nog sprake van een risico
en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het
bedrag in het CBL Escrow Fonds ($ 19,7 mln.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Resultaten beleidsvoornemens

Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering
is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches. De eerste twee tranches zijn (vervroegd) afgelost in januari 2012 en oktober 2013. De derde tranche, met een lening van € 500 mln. heeft een looptijd tot 30 september 2016. Enexis is gerechtigd om deze tranche maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op het moment is het niet de verwachting dat deze tranche vervroegd voor 30
september 2016 wordt afgelost. Op 30 september 2016 zal de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 23.350.000, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De vierde tranche loopt tot 30 september 2019 (totaal bedrag € 350 mln.) . Op 30 september 2016 zal de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de vierde tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 66.000 (waarvan reserves € 46.000)

31 december 2015:

€ 54.000 (waarvan reserves € 34.000)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 862,1 mln.

31 december 2015:

€ 862,2 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 16.700 (2015)

Risico’s

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000)

Verkoop vennootschap B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Bij de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap B.V..
Daarnaast heeft RWE, ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims, bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Dit fonds wordt door de Verkoop vennootschap B.V. beheerd.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
 • het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Resultaten beleidsvoornemens

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.. In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van € 113 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven. RWE heeft eind 2015 per saldo een totaalbedrag aan belastingclaims (rekening houdend met belastingteruggaven en vrijval voorzieningen) ingediend van € 38.100.000 (exclusief eventuele additionele correcties in verband met Attero / Enexis). RWE en Verkoop Vennootschap B.V. hebben op dit moment nog geen overeenstemming over de afwikkeling van deze belastingzaken. Gelet op de verdere afwikkeling van de belastingclaims van RWE, kan over de omvang van de gedeeltelijke vrijval van € 113 mln. nog geen uitspraak worden gedaan. Naar verwachting zal in de 1e helft van 2016 de discussie met RWE over de belastingclaims worden afgerond. De vennootschap zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden geliquideerd.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 363,3 mln.

31 december 2015:

€ 76,5 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 80 mln. (waarvan voorzieningen € 79,5 mln.)

31 december 2015:

€ 38,3 mln. (waarvan voorzieningen € 38,1 mln.)

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 41 mln.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 113 mln. dat nu nog in het General Escrow Fonds resteert. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

CSV Amsterdam B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

 • namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
 • het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop Attero is gestort.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Resultaten beleidsvoornemens

De schadeclaimprocedure is door de Rechtbank s'Gravenhage afgewezen, in hoger beroep heeft het Gerechtshof de WON onverbindend verklaard waarna de Staat tegen de uitspraak in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad waarna de Hoge Raad op 26 juni 2015 jl. uitspraak heeft gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.
Bij de verkoop van Attero aan Waterland zijn door de aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Deze zijn door de verkopende aandeelhouders merendeels overgedragen aan CSV Amsterdam B.V.. Hiervoor is een excrow-rekening geopend, met een bedrag van € 13,5 mln.. Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste 9,5 mln. euro ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 mln. aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden.
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door
Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden
afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 8.500 (waarvan reserves - € 11.500)

31 december 2015:

- € 25.600 (waarvan reserves - €45.600)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 36.000

31 december 2015:

€ 33.700

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 42.000 (2015)

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. had, via Energy Resourches Holding (ERH) een 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Porductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Dit aandeel is in 2011, na een juridisch- en een bemiddelingstraject, geleverd aan RWE, als onderdeel van de geheleverkoopprocedure van Essent aan RWE. PBE heeft nu nog een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele (2009). Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE

Resultaten beleidsvoornemens

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend met betrekking tot verkoop van het 50% belang in EPZ.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24% (355.645 aandelen).

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwach)t Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 1,6 mln. (waarvan reserves € 101.000)

31 december 2015:

€ 1,6 mln. (waarvan reserves € 88.200)

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 107.800

31 december 2015:

€ 112.800

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 13.100 (2015)

Risico’s

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822)

Attero - 's Hertogenbosch

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

In 2009 is het voormalige bedrijf Essent Milieu verzelfstandigd en verder gegaan onder de naam Attero. Attero is expert in het storten, verbranden en composteren van afval. Daarnaast richt Attero zich op de productie van duurzame energie uit afval. Attero is in 2014 verkocht aan Waterland Private Equity Investments.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Attero aan Waterland

Resultaten beleidsvoornemens

In 2015 zou een eerste bedrag van € 22.800 (Zwolle) worden uitbetaald vanuit de escrow-rekening die bij de verkoop van Attero aan Waterland is gevormd. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 mln. aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de verkopende aandeelhouders) heeft niet plaatsgevonden vanwege een door Waterland ingediende claim (zie ook bij CSV Amsterdam B.V.). De looptijd van de afhandeling van de verkoop van Attero aan Waterland is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Bestuurlijk belang

Vanwege verkoop van de aandelen heeft Zwolle geen belang meer in Attero.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

NV Vitens - Zwolle

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Overal in ons land werden drinkwaterbedrijven opgezet; uiteindelijk telde Nederland er zo’n 220. In de jaren daarna fuseerden steeds meer drinkwaterbedrijven tot de huidige tien, waarvan Vitens er één is. Vitens bestaat in haar huidige vorm sinds 2006 en richt zich op het maken van drinkwater.

Openbaar belang (doelstelling)

 • invloed op dienstverlening en tarieven
 • rendement

Resultaten beleidsvoornemens

Het is Vitens gelukt om de tarieven in 2015 op een gelijk niveau te houden, zonder dat dat ten koste is gegaan van de kwaliteit of de leveringszekerheid. Het variabele drinkwatertarief is gedaald, terwijl het vastrecht is gestegen. De kosten voor een gemiddeld huishouden blijft daarmee gelijk.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,802%. Gemeente Zwolle vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

1 januari 2015:

46.329 aandelen à € 1

31 december 2015:

46.329 aandelen à € 1

Toelichting

Het eigen vermogen (en daarmee ook de solvabiliteit) is in 2015 verder verhoogd. Het dividend is vastgesteld op een bedrag van € 3,83 per aandeel (2014: € 2,91). Voor Zwolle betekent dit een totaal bedrag van € 177.440 (2014: 134.817).

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 421,2 mln.

31 december 2015:

€ 471,7 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 1292,5 mln.

31 december 2015:

€ 1242,7 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 93,3 mln.

Risico’s

Met een boekwaarde van € 46.329 van de aandelen en een verwachte solvabiliteit die is gegroeid van 24,6% in 2014 naar 27,5% in 2015, wordt het risico gering geacht.
De beleidsmatige risico's die door Vitens worden geconstateerd zijn: Betrouwbaarheid data, Infrastructuur, Calamiteiten, Beschikbaarheid ICT-systemen, Veiligheid op de werkplek, Lerend vermogen en Klantgerichtheid. Deze risico's worden door Vitens laag/gering geacht. In haar jaarverslag geeft Vitens helder aan welke maatregelen zijn genomen om de risico's weg te nemen of te beperken.

NV Wadinko - Zwolle

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Wadinko is ontstaan vanuit WMO (Waterleidingmaatschappij Overijssel) met behulp van ontvangen dividenden van Wavin. De gemeente Zwolle is één van de 25 aandeelhouders, allen overheden.

Openbaar belang (doelstelling)

Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid (vooral stuwende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en industrie) en daarmee de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio. Doelstelling is 5000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties.

Resultaten beleidsvoornemens

Eind 2015 participeerde Wadinko in 23 bedrijven die gezamenlijk circa 2.625 medewerkers in dienst hebben. In 2015 is voor ca. € 13 mln. aan investeringen gedaan. In 2015 zijn nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld (Wadinko Academie, Wadinko Traineeships, Ondernemersleningen). Deze zijn alle drie gericht op groei en behoud van de regionale werkgelegenheid. In 2016 en verder wordt deze dienstverlening verder geoperationaliseerd.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 4,18%.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 10.000 (nominaal)

31 december 2015:

€ 10.000 (nominaal)

Toelichting

De gemeente Zwolle heeft 100 aandelen Wadinko à € 100.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 60 miljoen

31 december 2015:

€ 66 miljoen

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ nihil

31 december 2015:

€ nihil

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 6 mln. (verwacht). Conform besluitvorming door de aandeelhouders wordt een deel als dividend uitgekeerd. Voor de gemeente Zwolle komt dit neer op een bedrag van € 50.000.

Risico’s

Inherent aan haar bedrijfsactiviteiten loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen met betrekking tot risicobeheersing, zijn de risico's voor de aandeelhouders nihil.

NV ROVA - Zwolle

Programma

Programma 8: Integraal beheer openbare ruimte

Oorsprong verbonden partij

Rova is in 1996 ontstaan door de verzelfstandiging van de gemeentelijke "dienst" Milieubeheer uit efficiëncyoverwegingen. Het onderdeel afval is toen verzelfstandigd. Rova is in eerste instantie alleen ontstaan door het deel van de gemeente Zwolle. Vervolgens zijn andere gemeenten aangehaakt (Regio IJssel-Vecht).
In 2012 is het onderdeel Uitvoering van het beheer van de openbare ruimte overgegaan naar Rova.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming: invloed op dienstverlening en tarieven.

Resultaten beleidsvoornemens

De ROVA heeft naast de wettelijke taak van de gemeente tot afvalinzameling ook diverse andere taken op het gebied van beheer openbare ruimte uitgevoerd. Een beschrijving hiervan is te vinden in programma 8: Integraal beheer openbare ruimte.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: huidig aandeel, aandelen A (afval) à totaal 17,6%. In 2013 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenpakket (C) i.v.m. overgang van het onderhoud van openbare ruimte naar Rova à totaal A+C: 26,7% van de aandelen.

Financieel belang

1 januari 2015:

1.490 aandelen A à € 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à € 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

31 december 2015:

1.490 aandelen A à € 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à € 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.; rentevergoeding 8% = € 185.000

Toelichting

Ontvangen dividenden:
2009 € 673.000
2010 € 664.000
2011 € 1.068.000
2012 € 945.000
2013 € 1.054.000
2014 € 701.000
2015 € 723.000

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 27,9 mln.

31 december 2015:

€ 28,9 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 50,3 mln. (incl. € 18,6 mln. kort vreemd vermogen).

31 december 2015:

€ 50,3 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 4,1 mln.

o.b.v. begroting 2016

Risico’s

Risico bestaat uit het niet kunnen terugbetalen van de achtergestelde lening van € 2,3 mln. en het geïnvesteerde bedrag in aandelen van € 308.000.
Gezien de activiteiten van Rova (zij opereert vrijwel alleen voor gemeenten) en de financiële positie van Rova (een eigen vermogen van rond € 28 mln.) wordt het risico gering geacht.

NV WEZO - Zwolle

Programma

Programma 12: Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

Wezo NV is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening door middel van het Aanwijzingsbesluit van de GR WEZO namens de deelnemende gemeenten

Resultaten beleidsvoornemens

Eind 2015 heeft de bestuurlijke besluitvorming over wijziging van de governance van GR WEZO en Wezo NV plaatsgevonden. GR WEZO is per 1 januari 2016 opgeheven. Gemeente Zwolle is per 11 december 2015 enig en volledig aandeelhouder van Wezo NV geworden. De samenwerking tussen Wezo NV en de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling van de gemeente Zwolle wordt in 2016 verder onderzocht.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zwolle is voor 100% aandeelhouder. Binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft zij 100% stemrecht. Vanaf 1 januari 2016 wordt de gemeente Zwolle in de AVA vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Financieel belang

1 januari 2015:

1.719 van 2.330 aandelen (73,8%)

31 december 2015:

2.330 van 2.330 aandelen (100%)

Toelichting

Maatschappelijk kapitaal : 4.500 à € 1.000 nominaal
Aandelen in portefeuille : 2170
Geplaatst en gestort : 2330

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 871.000

31 december 2015:

n.n.b

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 19.790.000

31 december 2015:

n.n.b.

(Verwacht) Financieel resultaat

verwacht negatief exploitatieresultaat € 300.000

Risico’s

Bij de overname van de aandelen door Zwolle zijn afspraken gemaakt met diverse gemeenten . Daarnaast is nog sprake van enig risico met betrekking tot geldleningen aan BNG. Beide risico's staan uitgebreider verwoord in paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risico's.

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV en Zuiderzeehaven Beheer BV – Kampen

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking en omdat Zwolle geen natte kavels meer kan verkopen is er gekozen voor een regionale aanpak. Inmiddels is er de Logistieke visie waarbij over een tweede ZZH wordt gesproken.

Openbaar belang (doelstelling)

Versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikkeling via PPS.

Resultaten beleidsvoornemens

Streven is per 2018 / 2021 alles verkocht te hebben.

Bestuurlijk belang

Participatie is in beide gevallen 16,7% obv PPS constructie 50% publieke- en 50% private sector

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 904.561

31 december 2015:

€ 904.561

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 5.816.870

31 december 2015:

€ 5.836.266

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 4.536.052

31 december 2015:

€ 4.617.168

(Verwacht) Financieel resultaat

€ afhankelijk van tempo uitgifte kavels.

Risico’s

De gemeente heeft aandelenkapitaal gestort en een achtergestelde lening verstrekt. Risico afhankelijk van de nog uit te geven gronden. De beschrijving van de risico's is opgenomen in de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Port of Zwolle -

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

De oprichting van Port of Zwolle is het resultaat van de gezamenlijke havenvisie van Zwolle, Kampen en Meppel. Deze steden vormen samen het Logistiek cluster binnen de regio Zwolle. De Port of Zwolle is opgericht om de profilering van de regio te vergroten, de concurrentiepositie te versterken en slagvaardig te opereren richting marktpartijen om ladingstromen te vergroten.

Openbaar belang (doelstelling)

De havens van Zwolle zijn sterk en hebben een complementaire functie ten opzichte van de containeroverslag havens in Kampen en Meppel. In de samenwerking binnen Port of Zwolle creëren we voor de havenregio voldoende kritische massa om interessant te zijn voor de mainports. Het economisch imago van Zwolle is doorslaggevend voor de naamgeving van het havenbedrijf.

Resultaten beleidsvoornemens

Na de besluitvorming in september is in Q4 2015 gestart met de oprichting van de entiteit en is de propositie vertaald in marketingcommunicatie instrumenten, onder andere de website.
Port of Zwolle is maart 2016 officieel ingeschreven als coöperatie. De aandeelhouders Zwolle, Kampen en Meppel hebben een eerste informatie bijeenkomst gehad met de directie van Port of Zwolle.
De 1e fase is in uitvoering, marketing en acquisitie; we merken dat het imago van Port of Zwolle zeer goed is. Er wordt gewerkt aan een havenvisie en businessplan ter onderbouwing van fase 2.

Bestuurlijk belang

De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel participeren allemaal voor 1/3 in de Port of Zwolle.

Financieel belang

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

Toelichting

De bijdrage voor Zwolle (1/3 deel) is voor 2015 40.000,-- en voor de jaren 2016-2018 75.000,-- per jaar.

Verwacht Eigen Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

Verwacht Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

n.v.t.

31 december 2015:

n.v.t.

Verwacht Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Het financiële risico is beperkt tot de ingebrachte gelden tot dan toe. Zodra besloten wordt om het toezicht en opleggen havengelden ook onder te brengen in Port of Zwolle neemt het risico toe.

Deelname in stichtingen en verenigingen:

Stichting administratiekantoor Dataland - Gouda

Programma

Programma 16: Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten. Het doel van DataLand is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein
voor de publieke en private markt. Per brief van 13 april 2001 adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen - mede in het licht van de zeer lage eenmalige kosten - deel
te nemen aan de activiteiten van Dataland.

Openbaar belang (doelstelling)

Dataland ondersteunt de gemeentelijke informatiehuishouding op het gebied van de gemeentelijke Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie door

 • actieve kwaliteitsbewaking,
 • vertegenwoordiging van het gemeentelijk belang,
 • organisatie en coördinatie van het Gemeentelijk Geoberaad (i.s.m. VNG); een landelijk ambtelijk en bestuurlijk podium voor gemeentelijke standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.

Verder is deelname niet anders te zien dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid evenals de stroomlijning van basisgegevens.

Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten, vele afnemers en andere betrokkenen bij de overheidsinformatievoorziening is DataLand uitgegroeid tot het landelijke kennis- en dataknooppunt voor vastgoed, geo- en WOZ gerelateerde gemeentelijke gegevens. Dataland verzorgt de verbinding tussen gemeenten, VNG en KING.

Resultaten beleidsvoornemens

Geen specifieke beleidsvoornemens. Het

Bestuurlijk belang

Zwolle is als een van de 400 deelnemende gemeenten als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering

Financieel belang

1 januari 2015:

59.422 certificaten van aandelen à € 0,10

31 december 2015:

59.422 certificaten van aandelen à € 0,10

Toelichting

Met Dataland is een dienstenovereenkomst gesloten voor de aanlevering van gebouwgegevens. 20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangeleverde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 728.311

31 december 2015:

€ 948.912

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 235.000

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 220.601

Risico’s

Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie – een stichting zonder winstoogmerk – uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Programma

Programma 16: Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening. Door vraagbundeling inkoopvoordeel behalen.

Resultaten beleidsvoornemens

Besparingen zijn gerealiseerd door het gebruiken van het standaard Dimpact websitemodel bij realisatie SWT- en BLIK-websites. De digitale dienstverlening is verder verbeterd door meer digitale processen in te richten. Daarbij is gestart met implementatie van nieuwe modules Burgerzaken in het kader van de landelijke BRP (voorheen mGBA).

Bestuurlijk belang

De vereniging telt 33 lid gemeenten. Zwolle leverde in 2015 de voorzitter van de RvC en afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen.

Financieel belang

1 januari 2015:

€ 570.000

31 december 2015:

€ 570.000

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2015:

€ 403.054

31 december 2015:

€ 433.054

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2015:

€ 0

31 december 2015:

€ 0

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 30.000 (na controle jaarrekening, in maart/april wordt dit vastgesteld)

Risico’s

Risico wordt gering geschat. In 2015 zijn de verenigingsfinanciën verder versterkt door toetreding van de gemeenten Rotterdam en Groningen.