Jaarverslag 2015

Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2015

Het voordelige gerealiseerde resultaat bedraagt € 7.223.613 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2015.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportages 2015 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 14 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de eerste Beleidsrapportage 2015 was € 3,1 mln. negatief en de tweede € 0,3 mln. negatief.
Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 is er dus ook sprake van een voordelig resultaat van € 3,8 mln.

Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 7,2 mln. vanuit de volgende invalshoeken:
* uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen)
* specificatie resultaten per pijler

Resultaat vóór en na bestemming

Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2015 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar.

bedragen x € 1.000

Saldo eigen vermogen per 31-12-2015 (inclusief resultaat 2015 )

€ 124.857

Saldo eigen vermogen per 1-1-2015 (inclusief resultaat bestemming 2014)

€ 126.120

Resultaat voor bestemming 2015 (saldo van baten en lasten)

-/- € 1.263

In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid:
het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt

€ 8.487

Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves

€ 7.224

Specificatie resultaat naar pijler
De samenstelling van de concernuitkomst 2015 blijkt uit onderstaand overzicht:
+ meevallende uitkomst rekening 2015 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2015
- tegenvallende uitkomst rekening 2015 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2015

Pijler

bedragen x€.1000

Programma’s

€ 1.812

Pilot Sociaal domein

€ 4.187

De organisatie

€ 1.225

Concernuitkomst resultaat

€ 7.224

In de programmaverantwoording zijn de diverse afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting gespecificeerd en toegelicht.
Hierna geven wij een samenvatting van de belangrijkste verschillen.