Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was Zwolle op allerlei gebied volop in beweging en in samenwerking met velen zijn mooie resultaten behaald.

Bij de start van 2015 waren de ogen gericht op het sociaal domein. De sociale wijkteams werden operationeel, terwijl nog veel onduidelijk was rond de decentralisaties. Ondanks dat zijn we er in geslaagd om de zorg en ondersteuning “gewoon” door te laten gaan. Tegelijkertijd moesten er echter nieuwe routines worden opgebouwd en gewenste veranderingen in het kader van de bezuinigingen worden doorgevoerd. Aan het eind van dit verslagjaar zijn we van mening dat de transitie verantwoord is verlopen.

Zwolle heeft meegewerkt aan crisis- en noodopvang van vluchtelingen, waarbij we in regionaal verband hebben samengewerkt met provincie en omliggende gemeenten. Veel inwoners hebben weer op allerlei manieren hun steentje bijgedragen om de opvang in de IJsselhallen in goede banen te leiden. Ook zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor de vestiging van een asielzoekerscentrum en zijn plannen gemaakt in samenspraak met partners in de stad om statushouders op te vangen en te begeleiden

Economische gezien heeft Zwolle (en de regio) na de economisch crisis de opgaande lijn weer te pakken. In 2015 heeft groei van de werkgelegenheid plaats gevonden en mochten wij bedrijven als Ikea en Wehkamp verwelkomen op Hessenpoort. Samen met Meppel en Kampen hebben we de Port of Zwolle vormgegeven.
De bereikbaarheid van de binnenstad is sterk verbeterd door de vernieuwing van de Pannenkoekedijk. Ook hebben de oude Vismarkt en het Eiland een face lift ondergaan teneinde de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren. De culturele sector heeft veel bezoekers getrokken. Hedon en de Fundatie timmeren landelijk aan de weg. Met de corporaties werken wij samen om de versnellingsactie sociale woningbouw inhoud te geven. De multimodale knoop Zwolle heeft met de opening van de reizigerstunnel een nieuw gezicht gekregen en de voorbereidingen van de busroute in Spoorzone zijn vergevorderd.

Op allerlei niveaus zijn initiatieven genomen mede ondersteund door Initiatiefrijk Zwolle. Veel ontmoetingen hebben plaats gevonden om een bijdrage te leveren aan de agenda Sport & bewegen, om mee te werken aan en een nieuw concept om de cultuurhistorie van de binnenstad beter voor het voetlicht te brengen. Ook hebben inwoners en partners meegedacht over de toekomst van de binnenstad. Met het onderwijs wordt gewerkt aan de agendaonderwijs. Al deze activiteiten hebben resultaat opgeleverd zoals de Groene agenda of worden in 2016 opgeleverd, zoals de cultuurnota.
Wij hebben de nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Kernbegrippen daarin zijn “gastvrij en op maat”. Onze ambitie is tot de top van de dienstverlenende gemeenten in Nederland te horen. Adequate dienstverlening ondernemers en inwoners met vlotte afhandelingstermijnen, klantgericht, zoveel mogelijk digitaal en met passende regels.

Regionale samenwerking krijgt steeds meer vorm. De Regio Zwolle, een 'coalition of the willing', pakt gezamenlijk problemen aan en benut kansen. De Regio opereert met toenemend succes op het terrein van landelijke positionering, economie, arbeidsmarkt, regiopromotie, woningbouw, kennis delen, plannen afstemmen. De succesvolle bestuurlijke samenwerking in de Regio Zwolle is in Den Haag, maar ook in andere delen van het land niet onopgemerkt gebleven.

Nieuwe opgaven en veranderingen zijn in 2015 manifest geworden. De komende jaren zal dat onze aandacht vragen.
In 2015 hebben we in het kader van het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken de Citydeal klimaatadaptie gesloten. Samen met andere gemeenten brengen wij de opgaven die klimaatverandering met zich meebrengt in beeld.
De woningmarkt trekt weer aan. Er zijn in 2015 meer woningen gebouwd dan geprognotiseerd. De woningmarkt is echter veranderd en wij zijn voorbereidingen gestart om beleid aan te passen.
De retail in de binnenstad staat onderdruk. Dit maakt dat we samen met ondernemers en andere gebruikers van de binnenstad hard moeten werken om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te behouden. (bijvoorbeeld Broerenkwartier) Dergelijke opgaven vragen om een andere positionering van de gemeente. Veel meer gericht op het aanjagen van ontwikkelingen en het scheppen van randvoorwaarden. Hetzelfde geld voor duurzaamheid.
Het sociaal domein gaat de fase van transformatie in. In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd die de gang van zaken in het fysiek domein sterk zal beïnvloeden en om een aanpassing van onze manier van werken vraagt.

We sluiten 2015 af met een voordelig resultaat van € 7mln. De verbetering in het stedelijk economisch functioneren komt tot uitdrukking bij de leges en het resultaat van de MPV. De cijfers voor het sociaal domein zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De eindafrekeningen van de diverse zorgaanbieders, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal administratiekantoor (CAK) zijn niet op tijd ontvangen om in de jaarrekening te verwerken. Het risico dat de eindafrekeningen afwijken van de voorlopige cijfers wordt afgedekt middels de risicoreserve sociaal domein.
In de berap 2 2015 is het voordelig lager ingeschat. Enerzijds is dit het gevolg van het ten tijde van de berap niet kunnen beschikken over de rapportage van de SVB. Op basis van de inmiddels ontvangen voorlopige rapportage blijkt dat de PGB uitgaven ca. € 2 mln. lager uitvallen dan geraamd. Anderzijds is het voordeel ontstaan door een zekere mate van behoedzaamheid, omdat het verloop van de diverse uitgaven in de loop van 2015 nog onvoldoende konden worden gemonitord. Hierbij valt met name te denken aan de vervoer- en woonvoorzieningen, Wtcg en maatschappelijk participatie.
Het voordelig resultaat op de overige programma’s ( € 3 mln.) wordt deels veroorzaakt door incidentele meevallers die in het najaar zijn ontstaan, onder andere een vrijval van € 0,8 mln. uit de voorziening in verband met vervallen risico’s met betrekking tot de overgang van Essent naar RWE en een voordeel van € 0,5 mln. op de inkomsten en uitgaven voor de bouwleges (openeindregeling). De post onvoorzien is voor € 0,4 mln. onbenut gebleven.
De structurele voordelen (€ 1 mln.) zijn in de berap voorzien, maar waren toen nog niet te kwantificeren. Naast het voordeel op de Veiligheidsregio, zijn voordelen ontstaan bij het leerlingenvervoer en de OZB. De structurele voordelen zijn verwerkt in de Berap 2016 en Perspectiefnota 2017-2021.