Jaarverslag 2015

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen (verschillen op productniveau > € 200.000) waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen.

Verschillen op productniveau > € 200.000
Bedragen x € 1.000

Voordelig verschil

Nadelig verschil

Programma's

Beleid stedelijke vernieuwing

370

Economische deelnemingen

854

Onderwijshuisvestingsbeleid

260

Leerlingenvervoer

318

Integrale veiligheid

297

Groenbeheer

261

Sportaccommodaties

219

Pilot Sociaal domein

Beleid meervoud. problematiek

468

Jeugd

AWBZ-jeugdzorg

4.334

Individuele voorz. PGB jeugd

792

Jeugd- en opvoedhulp

6.073

ZVW-jeugdzorg GGZ

2.262

Individuele begeleiding

Kortdurend verblijf

355

Dagbesteding

715

Diensten in en aan huis

1.493

Eigen bijdrage WMO/JZ

972

Externe advisering

249

Maatschappelijke participatie

440

Sociale werkvoorziening

214

Vervoersvoorziening

419

Woonvoorzieningen

472

Algemene bijstand

238

Maatwerkvoorzieningen Wtcg

533

De Organisatie

Burgemeester en Wethouders

242

Ondersteuning bestuurlijk proces

451

Saldi kostenplaatsen

567

Bouw

533

Voorbereidingsprojecten

3.549

Af te sluiten projecten

1.775

Verhuurde panden eindbeheer

423

Uitkering gemeentefonds

471

Reserve verrekeningen

4.263

Bel. OZB, precario, toeristenbel.

610

Stelposten

729

Onvoorziene uitgaven incidenteel/structureel

410

Toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen

Beleid stedelijke vernieuwing +370
Dit voordeel heeft betrekking op het project Ittersummerlanden. Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2015. Hierdoor valt € 370.000 van de reserve nog uit te voeren werken vrij. Ten tijde van de opstellingen van berap 2 was wel duidelijk dat er een voordeel zou ontstaan maar was, in verband met een nog openstaande vordering, onzeker hoe hoog dit voordeel zou zijn.

Economische deelnemingen +854
N.a.v. de verkoop van Essent aan RWE is een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening aangehouden (in jargon: in escrow gestort). Hiervoor was een voorziening getroffen voor het Zwolse deel van de verkoopopbrengst. In 2015 is wederom een deel van de escrow vrijgevallen. Dit was bij berap 2 nog niet bekend.

Onderwijshuisvestingbeleid +260
Het positieve resultaat op dit product bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij de belangrijkste overschotten de volgende betreffen: € 113.000 op vandalismeschade, € 57.000 op huren omdat de groei van de islamitische school niet zodanig was dat er noodlokalen gehuurd moesten worden en € 62.000 op tijdelijke huisvestingsvoorzieningen; het hiervoor bij de Jaarrekening 2014 gereserveerde bedrag bleek onnodig. Verder was er ook een tekort op OZB. De lagere WOZ waardes wogen niet op tegen de aanzienlijk hogere tarieven dan begroot, waardoor een tekort van € 52.000 ontstond.
Ten tijde van berap 2 was dit niet bekend.

Leerlingenvervoer +318
In verband met een gunstigere aanbesteding en een lager aantal aanvragen valt het product leerlingenvervoer lager uit. Het betreft een zogenaamde open eind regeling die bij berap 2 onvoldoende aandacht heeft gekregen.Deze meevaller is voor een bedrag van € 275.000 structureel.

Integrale veiligheid +297

De Veiligheidsregio laat ook dit jaar een voordeel zien op haar exploitatie. Hierdoor wordt de bijdrage van de gemeenten lager. In berap 2 is hiervan al melding gedaan maar aangezien er nog geen besluitvorming had plaatsgevonden over de bestemming van dit voordeel kon hier nog niet mee gerekend worden.
De verwachting is dat er een structureel voordeel ontstaat van ca. € 250.000.

Groenbeheer -261
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de schade als gevolg van de juli storm. Bij Berap 2 is aangegeven dat een deel van de stormschade opgevangen kon worden met meevallers op andere producten binnen het programma BOR. Dat is voor 41% gelukt.

Sportaccommodaties +219
Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door diverse factoren. Er is een overschot op energielasten zwembad de Vrolijkheid en het budget op doorbetaling van huurinkomsten buitenschools gebruik was onnodig groot. Ook zijn er extra huurinkomsten die betrekking hadden op het boekjaar 2014 en zijn er nog ontvangen erfpachtbaten bovenop het afkoopbedrag van de erfpacht voor het stadion die al bij berap 2 was gemeld..
Het jaarrekeningresultaat is structureel voor een bedrag van ca. € 60.000 en wordt betrokken bij de bezuinigingsopgave sport.

Beleid meervoudige problematiek -468
Deze incidentele overschrijding komt met name tot stand door de problematiek rondom de Sociale Verzekeringsbank. Om deze problemen voor de gemeente te beperken is er extra ingehuurd. Daarnaast heeft de opzet voor de monitoring meer inzet gekost dan gepland is.

Jeugd +269
(AWBZ, PGB jeugd, jeugd en opvoedhulp, GGZ)
De regionale jeugdzorg heeft een te kort van ca.€ 8,5 mln, mede door tekorten op GGZ en LVB. Het aandeel van Zwolle is hier € 1,4 mln. Nadat bekend werd dat de regio mogelijk tekorten zou hebben, is er gestuurd op de lokale gelden om het tekort van regionale jeugdzorg op te vangen. Tevens is er een restant op het lokale deel door vertraging in het opstarten van de innovatieprojecten.De prognoses van regionale jeugdzorg kosten zijn niet hard, gezien deze onzekerheid is het budget bij Berap 2 in relatie tot het verwachtte voordeel op het lokale deel budgettair neutraal verwerkt. Op basis van de meest recente cijfers ( nog steeds voorlopig en niet hard) zal het voordeel op lokale middelen enigszins hoger liggen dan het verwacht tekort op regionaal budget.

Individuele begeleiding +1.591
(Kortdurend verblijf, dagbesteding, diensten aan huis, bijdrage WMO)
Het voordeel is ontstaan bij Zorg in Natura evenals in de Persoonsgebonden budgetten bij hulp in het huishouden.
De PGB-uitgaven voor dagbesteding kunnen niet exact per product gesplitst worden op basis van de rapportages van de SVB. De voorlopige boekingen zijn op moment van schrijven gebaseerd op de tijdelijke rapportage van het SVB, de definitieve rapportage zal rond juni aangeleverd worden. Op basis van de tijdelijke rapportage blijkt dat 80% van de totale PGB besteed is, dit verklaart grotendeels het voordelig saldo op individuele begeleiding. Bij het opstellen van de berap 2 was de rapportage vanuit de SVB nog niet beschikbaar. Er is uitgegaan van ca. 90-95% uitputting. Uit de nu beschikbare voorlopige rapportage van de SVB blijkt dat deze uitputting op ca. 80% ligt. De verwachting is dat door het trekkingsrecht de uitputting van de PGB lager uitkomt, of dat in deze mate structureel is, is nu nog niet te bepalen. Nadere (landelijke) informatie en analyse zal hierover meer duidelijkheid kunnen geven.

Externe advisering +249
Het voordeel is het gevolg van minder gebruik van indicering en advieskosten van externe partijen. Dit is onder andere het resultaat vanwege extra inzet op de deskundigheidsbevordering van de eigen consulenten. Voor 2016 zal dit budget gedeeltelijk ingezet worden voor de inzet van de GGD, vanwege de wettelijke taak voor het toezicht in de WMO.

Maatschappelijke participatie +440
Het verschil is onder andere ontstaan op het onderwerp re-integratie. Deze is met name tot stand gekomen door de lagere lasten door inzet van goedkopere loonkostensubsidies via uitzendbureaus in plaats van rechtstreeks bij de werkgever. Dit is bij Berap 2 te voorzichtig ingeschat.

Sociale werkvoorziening +214
Door een gunstigere inkoop van de WSW-dienstverlening vallen de lasten lager uit dan bij berap 2 is ingecalculeerd. Met daarbij een bijdrage vanuit product Groen voor het door de Wezo uitgevoerde winterwerk, is er op het product Sociale werkvoorziening een voordelig saldo ontstaan.

Vervoersvoorziening +419
Vanwege een gunstige aanbesteding is dit voordeel ontstaan. Deze aanbesteding loopt tot en met 2017, waarna een nieuwe aanbesteding plaats zal vinden. Bij Berap 2 is er reeds een voordeel van €. 0,7 mln. gemeld op dit product, het voordeel komt hoger uit en blijkt te voorzichtig te zijn ingeschat.

Woonvoorzieningen +472
Mede als gevolg van het invoeren van de eigen bedrage, blijken de aanvragen voor woningaanpassingen structureel lager te liggen. Het voordeel ten opzichte van berap 2 komt voornamelijk omdat de verwachting was dat er nog enkele grote woningaanpassingen zouden volgen. Deze blijken niet meer in 2015 gerealiseerd te zijn en komen daarmee ten laste van het beschikbare budget 2016. De eigen bijdrage regeling is in 2016 aangepast, hetgeen een mogelijk effect heeft van een toename van het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen. Het structurele voordeel wordt ingeschat op € 220.000.

Algemene bijstand -238
Het aantal mensen in de bijstand is eind 2015 forser gestegen dan werd verwacht bij berap 2. Dit resulteert in hogere lasten ten opzichte van de begroting. Er is sprake van een structureel nadeel.

Maatwerkvoorzieningen Wtcg +533
Het positieve resultaat is ontstaan door de tegemoetkoming voor chronisch zieken. Voor de tegemoetkoming is een budget van € 700.000 voorgeschreven en kon in 2015 voor het eerst aangevraagd worden. De verwachting is dat na drie jaar het bereik optimaal is en het budget volledig benut zal worden. De regeling is in november gestart, bij berap 2 was het nog niet mogelijk om de gevolgen hiervan te bepalen.

Burgemeester en wethouders -242
De pensioenpolissen van de wethouders zijn ondergebracht bij Loyalis. Ieder jaar stelt Loyalis actuariële berekeningen op.
Deze in januari 2016 ontvangen berekeningen geven aan dat de pensioenpolissen niet toereikend zijn.
De huidige lage rekenrente leidt ertoe dat extra middelen nodig zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Ondersteuning bestuurlijk proces +451
Het restant op de ondersteuning bestuurlijk proces is mede ontstaan doordat het implementatiebudget in 2015 niet volledig is benut. Een deel van deze gereserveerde middelen wordt ingezet ter dekking van het nadeel op de saldi kostenplaatsen. Het resterende deel is gevolg van het budget voor Duurzaamheid welke in 2015 niet volledig is besteed. Het restant wordt doorgeschoven naar 2016.

Saldi kostenplaatsen -567
Het nadelige bedrijfsresultaat is ontstaan door diverse mee- en tegenvallers op de afdelingen van de organisatie. Het tekort wordt deels gedekt door inzet van de gereserveerde middelen bij het product ondersteuning bestuurlijk proces en deels door het geparkeerde voordeel vanwege hogere bezuinigingsopbrengst op de bedrijfsvoering. (Zie product stelposten.)

Bouw +533
Ten opzichte van 2014 zijn er in 2015 meer inkomsten gegenereerd bij het verstrekken van vergunningen, voornamelijk in de categorie van bouwleges boven de € 50.000. Tevens is er een voordeel ontstaan bij de lasten, door verminderde inzet voor behandelingen van aanvragen. Afhandeling van grotere aanvragen kosten verhoudingsgewijs minder tijd, waardoor de personele inzet lager uitviel. In berap 2 was reeds een voorzichtig ingeschat voordeel gemeld van €. 0,25 mln..

Voorbereidingsprojecten -3.549
Voor toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden

Af te sluiten projecten -1.775
Voor toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden

Verhuurde panden eindbeheer -423
In dit jaar is een voorziening ad € 900.000 getroffen voor de asbestvoorzieningen pand Zeven Alleetjes.
Daartegenover staat een voordelig saldo van € 477.000 doordat er in 2015 meer huur is ontvangen dan geraamd, waaronder de niet in de begroting opgenomen huur wijkcentrum het Anker en er is een voordeel door ontvangen energieafrekeningen over voorgaande jaren.

Uitkering gemeentefonds +471
Het voordeel over 2015 heeft grotendeels betrekking op de uitkering brede impuls combinatiefuncties. Tevens is er een voordeel ontstaan door de verdeelsystematiek.

Reserve verrekeningen +4.263
Het verschil komt tot stand door de onttrekking aan de algemene concernreserve, deze onttrekking is ter dekking van het nadelig resultaat op vastgoed.

OZB, precario, toeristenbelasting +610
Op de OZB is er een voordeel ontstaan. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit een doorwerking van 2014. Het positieve resultaat vanuit 2014 is niet doorgevoerd in de begroting van 2015, waardoor er in 2015 een stapeling aan voordelen is ontstaan. Het voordeel dat bij woningen is ontstaan is in 2016 verrekend, waardoor de tarieven bij woningen lager zijn vastgesteld. In berap 2 is wel melding gemaakt van een verwacht positief saldo maar wegens het ontbreken van een goede analyse is er geen voordeel geraamd. Er is sprake van een structureel voordeel van ca. € 600.000.

Stelposten +729
Het positieve resultaat op stelposten komt mede tot stand door een vrijval van middelen vanuit de stelpost toezicht en handhaving. Verder heeft het voordeel betrekking op de post bedrijfsvoeringsbezuinigingen met als doel de bedrijfsvoeringsresultaten te dekken.

Onvoorziene uitgaven incidenteel/structureel +410
Het beslag op de raming van € 500.000 heeft zich beperkt tot het geluidsscherm aan de Schoenerweg, het voorbereidingskrediet COA, de oprichting van het havenbedrijf Port of Zwolle en herhuisvesting Stadskamer.