Jaarverslag 2015

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA JAARREKENING 2015

Lasten

Baten

Programma/omschrijving

(bedragen x € 1.000,00)

Volkshuisvesting saldo van baten en lasten jaarrekening

4.536

2.115

waarvan incidenteel

2.191

930

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. trapjeswoningen Holtenbroek, versnellingsactie sociale huur

2.166

905

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Subsidie vm Ulu moskee

25

25

Economie saldo van baten en lasten jaarrekening

4.373

2.522

waarvan incidenteel

1.642

1.744

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. duurz.versterking Voorst, economische onwikkelingen ZKN en

1.606

890

samenwerking economie regio die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

vrijval voorziening economische deelneming

854

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

36

Bereikbaarheid en mobiliteit saldo van baten en lasten jaarrekening

18.088

14.689

waarvan incidenteel

12.022

6.412

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. parkeeracc.Katwolderplein, doorstroming openbaar vervoer, toekomst

11.541

6.412

Kamperlijn en beter benutten 2.0 die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

3e fase fietsparkeren

23

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

458

Groene leefomgeving en milieu saldo van baten en lasten jaarrekening

4.664

1.636

waarvan incidenteel

929

95

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Gebiedsbeheerplan en Noordelijke Stadsrand/NLY

877

95

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

52

Ruimte en cultuurhistorie saldo van baten en lasten jaarrekening

12.390

8.982

waarvan incidenteel

10.557

8.899

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Spoorzone, structuurvisie VCN, gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en

10.312

8.899

Diezerpoort fysiek, die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

overheveling reserve ISV naar reserve nog uit te voeren werken

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

245

Onderwijs saldo van baten en lasten jaarrekening

22.077

3.696

waarvan incidenteel

645

168

specificatie:

betreft project Veiligheidseisen die wordt gedekt door reserve

23

doorwerking RMC 2014

96

18

Onderwijshuisvestingsbeleid

150

Bewegingsonderwijs

485

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

41

Veiligheid saldo van baten en lasten jaarrekening

12.243

686

waarvan incidenteel

75

0

specificatie:

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

75

Integraal beheer openbare ruimte saldo van baten en lasten jaarrekening

49.877

28.091

waarvan incidenteel

178

0

specificatie:

geluidswerend asfalt

178

exploitatie Wythmenerplas

55

Cultuur saldo van baten en lasten jaarrekening

16.716

62

waarvan incidenteel

50

0

specificatie:

Fundatie (mrj.inc.)

25

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

25

Sport saldo van baten en lasten jaarrekening

9.498

2.160

waarvan incidenteel

347

862

specificatie:

betreft project Sportpark Hoge Laar die wordt gedekt door reserve

2

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

345

Sportaccommodaties

862

Samenleving saldo van baten en lasten jaarrekening

15.209

458

waarvan incidenteel

1.139

364

specificatie:

betreft diverse projecten w.o. implementatie 3D en CJG/jeugd die worden gedekt door

388

364

bijdragen van derden en/of reserves

uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein

650

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

101

Inwonersondersteuning saldo van baten en lasten jaarrekening

97.348

8.365

waarvan incidenteel

1.080

382

specificatie:

betreft project werkbedrijf regio Zwolle die (deels) wordt gedekt door reserve

654

382

participatiebudget onderdeel wsw; onderzoekskosten

110

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

316

Opvang en bescherming saldo van baten en lasten jaarrekening

81.080

2.523

waarvan incidenteel

1.847

1.083

specificatie:

betreft project Roelenweg Oost die wordt gedekt door bijdragen van derden en reserves

1.462

1.083

Dato

120

aanpak huisv bijz doelgroepen

35

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

230

Inkomen saldo van baten en lasten jaarrekening

63.659

45.256

waarvan incidenteel

497

0

specificatie:

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

497

Raad en Raadsgriffie saldo van baten en lasten jaarrekening

1.857

15

36.279

20.777

Bestuur en dienstverlening saldo van baten en lasten jaarrekening

36.279

20.777

waarvan incidenteel

4.423

497

specificatie:

betreft diverse projecten w.o. ICT die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

566

497

storting in pensioenvoorziening Loyalis

Incidenteel budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams

808

regionalisering

109

ideëenmakelaar

54

70 jaar bevrijding

18

nog te betalen vakantiegeld c.a. juni-dec.

1.922

aanwending van in het verleden gereserveerde bedragen

946

Exploitatie gronden saldo van baten en lasten jaarrekening

33.569

32.864

waarvan incidenteel

200

0

specificatie:

advisering vastgoedexpertise

200

Vastgoedmanagement saldo van baten en lasten jaarrekening

13.943

15.086

waarvan incidenteel

2.342

883

specificatie:

betreft diverse projecten w.o. Diezerstraat 80-82, verbouw Burg.Drijbersingel 11-13 en

1.442

883

havenmeestervoorzieningen die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

storting in voorziening asbest Zeven Alleetjes

900

Financiering en alg. dekkingsm. saldo van baten en lasten jaarrekening

2.720

308.880

waarvan incidenteel

0

0

specificatie:

onderuitputting kapitaallasten (rente en afschrijving)

900

TOTALEN JAARREKENING

500.126

498.863

WAARVAN INCIDENTEEL

76.443

43.096