Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

7.095

7.965

18.686

14.443

18.088

14.689

598

246

843

Reservemutaties

4.807

2.778

5.997

9.005

6.898

9.005

-901

0

-901

Gerealiseerd resultaat

11.902

10.743

24.682

23.448

24.986

23.694

-304

246

-58

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Parkeerbeleid OW

6

6

-14

0

-7

Parkeren exploitatie EC

662

180

842

-842

0

Mobiliteitsbeleid

14

-17

-3

0

0

-3

Verkeers mngt en mobiliteitbeh

-72

92

20

-46

0

-26

Infra en verkeersveiligheid

-12

-9

-21

0

0

-21

Totaal

598

246

843

-901

-58

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Parkeren exploitatie EC

+ 842

I / D

Een fors deel van dit resultaat ( + 272) wordt gereserveerd i.v.m. nog uit te voeren aangegane verplichtingen ultimo het boekjaar.
Het resterende deel ( + 570) betreft het voordelig exploitatieresultaat en bestaat uit de volgenden posten:
Parkeerinkomsten (+ 100):
De al bij de jaarrekening 2014 gemelde trend van licht stijgende inkomsten heeft zich (weliswaar zeer voorzichtig) in 2015 voortgezet; ten opzichte van de toen bijgestelde verwachtingen zijn de inkomsten weer licht gestegen. Zodra zich een structureel karakter aftekent, zal hierover in de berap melding worden gedaan.
Parkeerhandhaving (- 20):
In 2014 is gestart met een nieuwe handhavingsorganisatie, waarbij contractueel is afgesproken dat er een minimale betalingsbereidheid moet zijn van 94% (van de 100 geparkeerde auto's dienen er minimaal 94 een geldig parkeerticket, vergunning of naheffingsaanslag te hebben). Over heel 2015 is een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3%, Bij de berap 2015-1 werd hierdoor al een lagere opbrengstverwachting gemeld (toen -145), in het verdere verloop van 2015 bleken de definitieve inkomsten uit naheffingsaanslagen nog verder te zijn teruggelopen ( -85), echter de doelstellingen van het handhavingsbeleid zijn gehaald.
Hiertegenover staan een tweetal (vooralsnog incidentele) meevallers; enerzijds is de verdere afbouw van de inzet van de Regiopolitie naar tevredenheid gaande (de bij berap 2015-2 ingeschatte benodigde 75 risicoreserve bleek deels niet nodig; voordeel (+46), anderzijds blijken de kosten voor de huidige inzet eveneens lager ( +24), waarschijnlijk als gevolg van de invoering van het kentekenparkeren.
Bij de berap 2016-1 zullen de structurele effecten worden gemeld.
Inkomsten Maagjesbolwerk (+ 96):
De contractuele afdracht van Q-Park over de inkomsten van het Maagjesbolwerk blijkt voor 2015 hoger dan geraamd. Ingeschat wordt dat hiervan +60 structureel is.

Vergunningen (- 46):
Digitalisering van het parkeervergunningensysteem is nog niet afgerond. Dit zal medio 2016 worden gerealiseerd en vanaf dat moment zal de exploitatieverbetering worden geëffectueerd.
Onderhoud en incidentele opdrachten EC ( +570):
Uitvoering van het project Kentekenparkeren verminderde de inzet op het reguliere beheer en onderhoud en het buitengewoon onderhoud. Het resultaat hierop ( +440) betreft daardoor voor een groot deel te reserveren middelen ( +272) i.v.m. lopende verplichtingen.
Daarnaast zijn de kosten voor energie beduidend lager ( +130) dan verwacht; ook hier is de invoering van het kentekenparkeren voor een groot deel debet aan; andere redenen zijn de zachte winter (lagere stookkosten voor de opritten) en de ombouw naar duurzame verlichting in de parkeergarages en op de parkeerdekken.
Bij de berap 2016-1 zal nader op het structurele effect ( +120) voor exploitatie worden ingegaan.

Algemene kosten en beheerskosten ( +54):
De beheerskosten zijn lager uitgevallen voor o.a. de externe inhuur van bemensing van de centrale (minder ziekte eigen medewerkers) en door de invoering van het kentekenparkeren (lagere kosten voor geldgaring).

Overig ( +88):
Het resterende exploitatieresultaat is een saldering van diverse kleinere exploitatie-verschillen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsvisie

22

-3

25

25

Regionale Bereikbaarheid BREZ *)

714

132

582

582

Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn

10.708

1.780

2.394

10.094

3.923

6.171

11.444

1.780

2.523

10.701

4.505

6.196

0

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer

Beter benutten ZKN

395

38

455

afgesloten

Beter benutten (2.0)

-11

8.225

927

7.287

2.686

4.601

Beter Benutten Spoor

43

-43

-43

384

8.263

1.425

7.244

2.643

4.601

0

Infra en Verkeersveiligheid

Rodetorenbrug afwikkeling

162

-162

-133

afgesloten

Verkeersveilgheid Wijheseweg

200

202

afgesloten

Verkeersregelaars station - binnenstad

66

47

19

19

Hoogw.Openb.Vervoer - doorstroomassen

7.526

3.834

4.491

6.869

5.995

874

Toek. Verkeersontsl.SH

61

52

9

9

Kabels & leidingen -opzegg.ovk.

75

75

75

Benutting IJsselallee

114

-114

afgesloten

Reconstructie Bajonet

859

-500

20

339

339

Herontwikkeling Shell-terrein

1.565

23

1.542

558

984

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

7.128

2.426

4.702

1.195

3.507

Meerj-progr Infra Ruimte & Transport (M.I.R.T.)

21

-21

-21

Uitvoering Woonservicegebieden

20

20

afgesloten

Bèlvédèrekln VV hfdfietsroute

508

20

488

237

251

Hanekampaanp ongevallenconc

320

8

312

214

98

Rooijensingel oversteek

150

7

143

71

72

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

1.231

-1.060

90

81

81

18.941

3.042

7.294

14.558

8.249

6.309

0

Parkeerbeleid Ontwikkeling

Katwolderplein parkeeraccomodatie

25.353

100

7.029

18.424

100

18.324

Fietsenstalling Bankenlocatie

1.984

afgesloten

Parkeerbeleid koersdocument

9

9

9

Fietsenstalling Rodetorenplein

41

90

141

-10

-10

27.387

190

7.170

18.423

100

9

18.314

Parkeerexploitatie Expertisecentrum

Fietsparkeren binnenstad / station

67

65

afgesloten

VVI11 Pterr Hanzelnd div v

-2

afgesloten

VVI11 Verwijssysteem div.

45

28

17

17

P-gar.D'poort opwaard.

21

afgesloten

VVI12 Emmawijk verlichting

10

afgesloten

P-beleid en fietsparkeren

367

67

300

-35

256

79

2013 Lübeckplein parkeergarage

160

121

39

39

2013-vervanging P-automaten (10X)

17

17

17

Uitw.plan.innov.parkeren

330

50

305

75

-20

95

VVI14 Turfmarkt

36

afgesloten

VVI14 Diezerpoort install.

189

173

16

16

VVI14 Emmawijk install.

271

240

31

31

Kentekenparkeren

1.450

1.144

306

56

250

Emmawijk groot onderhoud

68

72

afgesloten

1.513

1.568

2.213

801

-55

407

449

Totaal

59.669

14.843

20.625

51.727

15.442

17.522

18.763

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn

1.780

Berap 2015-1

toekomst Kamperlijn

Beter benutten ZKN

30

Berap 2015-1

aanvullend krediet

Beter benutten ZKN

8

Berap 2015-2

aanvullend krediet

Beter benutten (2.0)

8.152

Rb. 1-6-2015

ZKN BeterBenutten 2.0

Beter benutten (2.0)

73

Berap 2015-2

aanvulling uit regulier onderhoud

Bèlvédèrelaan VV hfdfietsroute

508

Rb. 1-6-2015

BDU-ZKN BB 2.0

Hanekamp aanp ongevallenconc

320

Rb. 1-6-2015

BDU-ZKN BB 2.0

Rooijensingel oversteek

150

Rb. 1-6-2015

BDU-ZKN BB 2.0

Rodetorenbrug afwikkeling

-162

Berap 2015-1

afwikkeling

Doorstroming openb.vervoer (korte termijn)

66

Berap 2015-1

verkeersregelaars

Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)

-120

Berap 2015-1

bereikbaarheid en mobiliteit

Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)

204

Rb. 24-11-2014

voorl.ontwerp Willemskade

Doorstroming openb.vervoer (lange termijn)

3.750

Rb. 24-8-2015

Willemskade-HOV

Benutting Ijsselallee

-114

Berap 2015-2

afwikkeling

Reconstructie Bajonet

-500

Begroting 2015

bezuinigingen 2015

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

-500

Begroting 2015

bezuinigingen 2015

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

70

Berap 2015-1

2e fase Halteplan

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

-630

Berap 2015-2

aframingen

Katwolderplein parkeeracc.

100

Berap 2015-2

aanvulling duurzaamheidspakket

Fietsenstalling Rodetorenplein

90

BW 28-1-2013

administratieve wijziging

Uitw.plan.innov.parkeren

50

Berap 2015-2

Bijdr MPI vergunningensysteem

Kentekenparkeren

1.450

Rb. 12-1-2015

Kentekenparkeren

Emmawijk groot onderhoud

68

Begroting 2015

vervangingsinvesteringen 2015

14.843

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Beter benutten ZKN

-22

Verkeersveiligheid Wijheseweg

-2

Fietsenstalling Bankenlocatie

1.984

P-gar. D'poort opwaard.

21

VVI11 Pterr Hanzelnd div v

2

VVI12 Emmawijk verlichting

10

VVI14 Turfmarkt

36

Emmawijk groot Onderhoud

-4

Fietsparkeren binnenstad / station

2

Rodetorenbrug afwikkeling

133

2.160

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Mobiliteitsbeleid

 • Mobiliteitsvisie
  Binnen dit project staat nog één post gereserveerd, na afwikkeling hiervan wordt dit project afgesloten; het gaat om de volgende post: Momenteel wordt, samen met partners in de stad, verkend hoe het thema stadsdistributie vorm en inhoud kan worden gegeven. De daarvoor binnen dit project Mobiliteitsvisie gereserveerd middelen worden hiervoor aangewend.
 • Regionale bereikbaarheid BREZ
  Het project DVM-BREZ is in 2011 uitgevoerd. Voor beheer en onderhoud is door de provincie een meerjarige subsidiebeschikking (loopt t/m 2019) afgegeven welke op projectbasis wordt verantwoord.

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer
Infra en Verkeersveiligheid

 • Toekomstige verkeersontsluiting Stadshagen:
  Ten aanzien van de verkeerssituatie rond de Bèlvédèrelaan en Twistvlietpad zijn verkeersmaatregelen in voorbereiding in het kader van het project 'Verkeersveiligheid hoofdfietsroute Bèlvédèrelaan (met BDU-subsidie van de provincie). De resterende middelen in dit krediet worden ingezet in verband met de vragen uit de wijk over verkeer en verkeersveiligheid en de voorbereiding en uitvoering van verkeersmaatregelen zoals hiervoor aangegeven.
 • Ring van Zwolle (Ceintuurbaan en IJsselallee):
  Het project Ceintuurbaan bevindt zich in de afrondende fase. De laatste werkzaamheden in het kader van dynamisch verkeersmanagement en het inregelen van de VRI-regeling worden in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In 2016 wordt het project ook financieel/administratief afgerond.
 • Toekomst Kamperlijn
  Voor wat betreft de Kamperlijn (treinhalte, tunnel en buitenruimte) is de realisatiefase bereikt. Ter voorbereiding hierop is het bestemmingsplan eind 2015 in besluitvorming gebracht. In samenhang met de gewijzigde bestemming zijn ook hogere grenswaarden voor geluid benodigd (buiten- en binnenwaarde). Hier wordt momenteel aanvullend onderzoek naar verricht (geluidsniveau en te nemen maatregelen). Tevens is een intensief traject doorlopen met de buurt en omgeving ter voorbereiding op de besluitvorming voor de halte, tunnel en het bestemmingsplan. Met voorgaande zijn extra kosten gemoeid die niet waren voorzien. Deze kosten kunnen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien. Het betreft een bedrag van € 115.000 (onderzoek, rapportages en begeleiding).
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer - doorstroomassen:
  De Pannenkoekendijk met de centrumhalte en Harm Smeengekade zijn uitgevoerd in 2015.
  Het DO voor de Willemskade is vastgesteld.
 • Herontwikkeling Shell-terrein:
  De uitvoering van de kruising wordt gestart na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Op dit moment is daar nog geen sprake van. De Raad van State heeft de zienswijzen op het bestemmingsplan in behandeling.
 • Hoofd Infrastructuur Stadshagen:
  De realisatie van de tweede fase van de Hasselterweg is afgerond in 2015. De daaraan gerelateerde onteigening heeft voor een vertraagde oplevering gezorgd. De kosten gerelateerd aan de vertraagde realisatie en de juridische procedure waren gereserveerd en worden gedekt binnen het projectkrediet.
  Bij de realisatie van de 2
  efase van de Hasselterweg is er een financiële tegenvaller ontstaan voor wat betreft het bouwrijp maken van de Hasselterweg. Deze niet voorziene kosten worden gedekt binnen het projectkrediet.
  De laatste deelprojecten binnen de Hoofdinfrastructuur zijn de afbouw van de geluidswal en een fietsverbinding richting Breecamp. Deze projecten worden medegefinancierd via de subsidie Nationaal Landschap IJsseldelta.
  Deze subsidies zijn integraal ondergebracht binnen de H.I.S. om de uitvoering van de gerelateerde werken goed te kunnen waarborgen.

Parkeerbeleid Ontwikkeling

 • Katwolderplein – parkeeraccommodatie’:
  De bouw is licht vertraagd. De oplevering van de garage wordt nu verwacht eind januari/begin februari 2017. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de kosten van de bouw het investeringsbedrag zullen gaan overschrijden.

Parkeerexploitatie Expertise Centrum

 • Verwijssysteem diverse investeringen:
  de afronding en laatste afrekeningen van dit project vinden plaats in de 1e helft van 2016 waarna het project kan worden afgesloten.
 • VVI13 Vervanging P-automaten
  De vervanging van deze automaten loopt synchroon met uitvoering van het raadsvoorstel kentekenparkeren; afronding hiervan zal plaatsvinden in 2016.
 • Parkeerbeleid en fietsparkeren:
  Gelet op de ontwikkelingen in de binnenstad wordt in 2016 verder ingezet op bereikbaarheidsarrangementen zoals 'In Zwolle is Altijd Plaats'. In 2016 wordt verder gewerkt aan het standaardiseren/optimaliseren van aanvraag- en uitgifteregels voor parkeervergunningen, mede in het licht van digitalisering van het vergunningensysteem.
 • Lübeckplein – parkeergarage (VVI-2013 ‘Verv.slagbomen, in- en uitrijstations, betaalautomaten, etc’):
  de afronding en laatste afrekeningen van dit project vinden plaats in 2016 waarna het project zal worden afgesloten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)