Jaarverslag 2015

Doelen

Gastvrije regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Gastvrije regio

Streefdoel/indicator

10% reistijdwinst van deur-tot-deur realiseren.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

5.700 zwaar vertraagde auto- en vrachtritten per jaar in de regio Zwolle-Kampen.

 • 1.850 structurele spitsmijdingen per dag realiseren in de regio Zwolle-Kampen in de periode 2015-2017.
 • Reductie van 450 zwaar vertraagde ritten van en naar Zwolle in de periode 2015-2017.
 • Op 1 juni 2015 is het maatregelenpakket ter kennisname gebracht aan de raad (Koepeldocument Beter Benutten) en is krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Na verwachting zijn er in het voorjaar van 2017 effecten te melden qua reductie van zwaar vertraagde ritten. Medio 2016 wordt met een afzonderlijke digitale uitgave een toelichting gegeven op de resultaten in Beter Benutten 1 en 2.
 • Op 7 december 2015 is de fietsstraat Kamperweg geopend. Het grootste deel van de Kamperweg is nu zo ingericht dat de fietser voorrang heeft en de auto te gast is. De realisatie van de comfortabele fietsverbinding is het eerste resultaat van het vervolgprogramma Beter Benutten Zwolle Kampen 2015-2017.
 • In 2014 is de deelname op regionaal bestuurlijk niveau gecontinueerd via de programmalijn Bereikbaarheid en Mobiliteit van Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN).
 • Binnen het programma Beter Benutten 1 is de samenwerking met de koplopers geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in 35 deals en arrangementen, die ruim 1.100 spitsmijdingen hebben opgeleverd.
 • Onze wegbeheerders- en verkeersmanagementrol is uitgevoerd met de regionale partners in het Minder Hinder Team, daar zijn o.a. de verkeersscenario’s mee ontwikkeld.
 • Deelgenomen in diverse regionale projecten van partners (N35, N340).
Bovengemiddeld gebruik van de fiets in en naar Zwolle toe

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bovengemiddeld gebruik van de fiets in en naar Zwolle toe

Streefdoel/indicator

Zwolle Fietsstad van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Zwolle Fietsstad van Nederland 2014

Behoud van toppositie in verkiezing Fietsstad van Nederland (in 2015 nummer 1)

 • In 2015 was Zwolle fietsstad van Nederland. Onder meer door de organisatie van een Fietsweek en het initiëren van een landelijke Agenda Fiets (Tour de Force) is daar betekenis aan gegeven.

49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter wordt met de fiets gemaakt (bron: CBS, 2009).

Percentage van de ritten tot 7,5 kilometer blijft gelijk aan huidige situatie. In de periode 2010-2013 wordt 47% van de ritten tot 7,5 kilometer met de fiets gemaakt.

Landelijke cijfers van het Kennisinstituut mobiliteitsbeleid (KiM) over onder meer Zwolle bevestigen het hoge, bovengemiddelde fietsgebruik in Zwolle.

 • De Zwolse Agenda Fiets is vastgesteld en ter kennisname gebracht aan de raad.
 • De fietsbrug over de Blaloweg ter hoogte van de Hasselterweg is 7 december 2015 geopend.
 • De herinrichting van de Burgemeester Roelenweg oost en hoofdfietsroute Stadshagen-Binnenstad is uitgevoerd.
 • Uitwerkingsplan fietsparkeren fase 3 gerealiseerd (realiseren fietsenstalling Rodetorenplein, uitbreiden stalling Meerminneplein, inzet handhaving).
Klantgericht en kwalitatief sterk aanbod van Openbaar Vervoer in en naar de stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Klantgericht en kwalitatief sterk aanbod van Openbaar Vervoer in en naar de stad

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Station Zwolle heeft na Utrecht Centraal grootste aantal verbindingen

Hubfunctie van (station) Zwolle is versterkt.

 • In samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen wordt de elektrificatie van de Kamperlijn, inclusief halte en onderdoorgang in Stadshagen, voorbereid.
 • Korte termijn maatregelen voor verbetering doorstroming busvervoer station–binnenstad zijn uitgevoerd (inzet verkeersregelaars).
 • De reconstructie aan de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade is uitgevoerd. Tijdens de reconstructie zijn o.a. een vrijliggende tweerichtings busbaan met een centrumhalte en twee vrijliggende autorijstroken aangelegd. Aan de Kamperpoort-zijde is een vrijliggend tweerichtingsfietspad en een breed voetpad gerealiseerd. Op 10 september 2015 was de opening.
 • Er is deelgenomen in studie capaciteits- en snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte. In afstemming met (Noordelijke) overheden, vervoerders en ProRail is gekozen voor de variant waarin een dive-under bij Herfte wordt gerealiseerd. Hierdoor gaat de aansluiting bij Herfte van twee naar vier sporen en ondervinden de treinen van Zwolle richting Leeuwarden/Groningen en van Zwolle richting Emmen door de vrije kruising geen hinder van elkaar.
 • Pilots in het kader van spitsmijden regionaal spoor door studenten zijn voorbereid in samenwerking methet ministerie en de provincie Overijssel.
 • De Hanzelijn Monitor is uitgevoerd.
 • Onder de bevolking van Zwolle is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s

Er is een sterke relatie met het project Spoorzone. Binnen de Spoorzone worden de nieuwe busterminal aan de zuidzijde van het station en de nieuwe verbinding van de zuidzijde naar de noordzijde gerealiseerd.

Een betrouwbaar hoofdwegennet en bereikbare economische centra

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een betrouwbaar hoofdwegennet en bereikbare economische centra.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

 • Bij wegwerkzaamheden, incidenten en evenementen is verkeersmanagement uitgevoerd. Mede dankzij een succesvolle toepassing van omgevings- en verkeersmanagement is de overlast in de ruim zes maanden durende wegwerkzaamheden bij de Pannekoekendijk tot een minimum beperkt.
 • Meldingen, klachten en vragen over bestaande verkeerssituaties zijn behandeld.
 • De tweede fase Hasselterweg is opgeleverd in het derde kwartaal van 2015.

Relaties met andere programma’s

Dit onderdeel heeft een sterke relatie met het programma Beter Benutten, welke hierboven is benoemd i.r.t. de doelstellingen over mobiliteitsmanagement.

Verkeersveilige stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verkeersveilige stad.

Streefdoel/indicator

50% reductie van het aantal verkeersdoden en 34% reductie van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

6 verkeersdoden en 98 ziekenhuisgewonden (2002).

Het aantal dodelijke ongevallen over de jaren 2011- 2013 bedroeg gemiddeld 2 per jaar en het aantal ongevallen met (ziekenhuis)letsel gemiddeld 14 per jaar. Dit zijn de meest recente gegevens.

 • In het kader van verkeersveiligheidseducatie zijn projecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn:
  • 15 basisscholen namen deel aan het project Streetwise van de ANWB;
  • de groepen 7 en 8 van 34 basisscholen hebben meegedaan aan project Dode Hoek met VVN Zwolle (in totaal 1560 kinderen);
  • ruim 1200 leerlingen hebben meegedaan met het Verkeersexamen;
  • alle Zwolse basisscholen (59 adressen) hebben een verkeersouder of een contactpersoon;
  • op 9 scholen voor voortgezet onderwijs is een verkeersveiligheid coördinator;
  • aan de opfriscursus verkeersregels en rijvaardigheid voor senioren van VVN afdeling Zwolle hebben ruim 200 cursisten aan deelgenomen.
 • Maatregelen in het kader van verkeersveiligheid aan de Hanekamp/Menistenstraat, Belvedèrelaan Stadshagen en Zeven Alleetjes/Burg. van Roijensingel zijn voorbereid.
 • De oversteek Wijheseweg in Windesheim is verkeersveiliger gemaakt.
Bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende parkeergelegenheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende parkeergelegenheid.

Streefdoel/indicator

In 2020 1.000 nieuwe parkeerplaatsen erbij en 850 parkeerplaatsen die beter worden benut ten opzicht van 2011.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

 • De planvoorbereiding voor de realisatie van een nieuwe parkeergarage aan het Katwolderplein (710 parkeerplaatsen) is gerealiseerd.
 • Het openstellen van de parkeerplaatsen bij het provinciehuis en bij Wehkamp op koopavonden en weekenden is gecontinueerd.
 • Medio november t/m december is weer gewerkt met het bereikbaarheidsarrangement In Zwolle is Altijd Plaats.
 • De Parkeerbalans is opnieuw uitgevoerd.
 • Voormalig parkeerterrein Isala (v. Karnebeekstraat ) is toegevoegd aan parkeerareaal (+ 112 parkeerplaatsen).
 • Reductie en vervanging van parkeerapparatuur geschikt voor kentekenparkeren is gerealiseerd.

Relaties met andere programma’s

Project Katwolderplein en Project Beter Benutten.