Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het programma mobiliteit heeft in 2015 geleid tot het versterken van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zwolle. Met het uitvoeren van projecten, het inrichten van programma's en het uitvoeren van reguliere (beleids)taken is bijgedragen aan de keuzevrijheid van reizigers en de betrouwbaarheid van de reistijd. Door de gerealiseerde doorstroomas voor het Openbaar Vervoer op de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade ervaren reizigers nu bijvoorbeeld iedere dag het gemak van de verbeterde doorstroming. Ook de fietser is met verbeterde routes nog beter in staat om zijn of haar bestemming op een comfortabele en veilige manier te bereiken. Er zijn initiatieven op het gebied van parkeren genomen om de parkeerdruk te verlagen.

Voor inwoners, ondernemers en bezoekers is het belangrijk te blijven investeren in een bereikbaar, leefbaar en veilig Zwolle. Zeker als het economisch herstel zich voortzet en de vraag naar mobiliteit toeneemt is er voortdurende beleidsaandacht nodig om de concurrentiepositie van Zwolle voor inwoners, bedrijven en instellingen te borgen. Als Fietsstad van Nederland is in 2015 daarom verder ingezet op de positie van de fiets(er), onder meer door met overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te werken aan een gezamenlijke agenda. Lokaal is de Agenda Fiets vastgesteld, de Fietsweek met twaalf partners georganiseerd en is het projectvoorstel Smart Cycling Cities 2016-2020 als onderdeel van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (SURF) samen met onder meer de Hogeschool Windesheim toegekend. Landelijk hebben partijen de Tour de Force/Agenda Fiets omarmd. Mede vanuit de bestuurlijke rol in de VNG is hier door Zwolle actief aan bijgedragen.

De mobiliteitsvisie van Zwolle neemt als uitgangspunt de reiziger: hoe kan men zijn of haar bestemming bereiken, in een betrouwbare reistijd, met het vervoermiddel naar keuze? Met een mobiliteitsonderzoek onder de Zwolse inwoners is inzicht verkregen in de mobiliteitsbehoeften. Deze gegevens worden betrokken bij het organiseren van de optimale 'mobiliteitsmix' in Zwolle. Het in 2015 ontwikkelde maatregelpakket voor het vervolgprogramma van Beter Benutten Zwolle Kampen beoogt op bovenstaande onderdelen vooral in spitstijden een verbetering te realiseren. Door infrastructurele en gedragsbeïnvloedende maatregelen wordt gestimuleerd dat reizigers zich op een andere manier of op een later tijdstip verplaatsen, zodat vertragingen en files in de spits worden teruggedrongen. De regionale bereikbaarheid wordt verder versterkt met beleidsinzet rond de N340, N35 en het Minder Hinder Team. Naast de bereikbaarheid, zijn er maatregelen voorbereid op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. De provincie heeft deze maatregelen met een subsidie gehonoreerd.

Relevante kaderstellende nota’s

  • Mobiliteitsvisie (2008)
  • Actieprogramma mobiliteit (2013)
  • Agenda Fiets (2015)
  • Beleidsplan Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheid Voor Elkaar, 2008-2018 (2008)
  • Samenwerkingsagenda Overijssel (provincie, 2007 en 2009)
  • Fietsstratenplan Zwolle (2006)
  • Koersdocument Parkeren, inclusief fietsparkeren (2011)
  • Uitwerkingsplannen fietsparkeren, tarieven en financiën, Hanzeland, schilwijken