Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Met ingang van 1-1-2015 waren de decentralisaties in het sociaal domein een feit, waaronder de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voor wat betreft het begrotingsprogramma Opvang en Bescherming gaat het hierbij om Wmo-onderdelen als beschermd wonen (ggz), en de realisatie van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en jeugdhulponderdelen als jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf voor jeugdigen.

In 2015 hebben wij de kans gegrepen om een eerste stap te zetten in de optimalisatie en samenhang van voorzieningen. Dit heeft geleid tot een goede basis waarin wij de komende jaren samen met aanbieders, regiogemeenten en cliënte vertegenwoordigers verder kunnen bouwen. Meer accent op preventie en lichte vormen van ondersteuning en meer accent op participatie maken onderdeel uit van de transformatie die ertoe moet leiden dat inwoners eerder ondersteund worden, meer regie krijgen, meer participeren en langer in de thuissituatie kunnen blijven wonen.

Daarnaast hebben de financiële risico's die ontstonden met name als het gaat om Jeugdhulp, maar ook beschermd wonen nadrukkelijke aandacht gehad in 2015. Daar waar rijksbudgetten zelfs nog tot december 2015 veranderden en landelijke cliëntgegevens niet altijd adequaat of tijdig beschikbaar waren was dit in 2015 een complexe opgave. T
Uiteindelijk heeft onze (ook landelijke) inzet ten aanzien van beschermd wonen ervoor mede gezorgd dat de financiële tekorten die ontstonden door tekortschietende rijksmiddelen voor een groot deel zijn teruggebracht in 2015. In 2015 hebben wij tevens maatregelen genomen om risico's samen met regiogemeenten te spreiden en ervoor zorg te dragen dat inkomsten en uitgaven in 2016 in balans zijn, terwijl wel continuïteit en kwaliteit van ondersteuning kan worden geboden. Voor jeugdhulp geldt dat er sprake is van een overbenutting van het budget dat beschikbaar is voor de regionaal ingekochte jeugdhulp, wat binnen het lokaal beschikbaar deel kan dit worden gedekt in 2015.

Relevante kaderstellende nota’s

Jeugdzorg

  • Beleidsplan jeugdhulp (november 2014)
  • De toekomst van Zwolle. Nota jeugdbeleid (december 2012)

Maatschappelijke ondersteuning

  • Wmo-beleidsplan 2015-2018 (raadsbesluit: november 2014)
  • Kadernotitie transitie beschermd wonen GGZ (raadsbesluit 30 juni 2014)
  • Stedelijk Kompas Zwolle (raadsbesluit 26 maart 2007)
  • Stand van zaken Stedelijk Kompas Zwolle 2013 (raadsbesluit september 2013)
  • Opvang asielzoekers (raadsbesluit, 22 november 2010)
  • Maatschappelijke Opvang – nachtopvang (raadsbesluit, 16 september 2013)
  • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland (raadsbesluit mei 2014)
  • Kaders en uitgangspunten AMHK IJsselland (raadsbesluit maart 2014)