Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.649

1.475

4.526

2.090

4.536

2.115

-11

25

15

Reservemutaties

1.931

1.449

2.176

3.702

2.190

4.080

-13

378

365

Gerealiseerd resultaat

4.580

2.924

6.702

5.792

6.726

6.195

-24

404

380

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Bijzondere doelgroepen

-16

16

1

0

0

1

Bestuursdwang

-17

21

3

0

0

3

Woningbouwprogrammering

45

45

-44

0

1

Beleid stedelijke vernieuwing

8

8

-5

370

373

Doelgroepenbeleid

-23

-19

-42

36

8

2

Woningexpl.toegel.instellingen

0

0

Totaal

-11

25

15

-13

378

380

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beleid stedelijke vernieuwing

+ 370

I

Dit voordeel heeft betrekking op het project Ittersummerlanden.

Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening 2015. Hierdoor valt

€ 370 van de reserve nog uit te voeren werken vrij.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Woonservicegebieden

236

84

152

97

55

Trapjeswoningen Holtenbroek

3.445

-286

1.840

1.319

1.095

224

Herstruct.Ittersum.landen Noord

418

61

afgesloten

Regulering walgebruik woonboten

97

48

49

49

Versnellingsactie sociale huur

0

1.500

94

1.406

1.406

Voorbereiding versnellingsactie soc huur

60

0

36

24

24

4.256

1.214

2.163

2.950

1.192

1.758

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Trapjeswoningen Holtenbroek

-46

Berap 2015-1

duurzaam bouwen

Trapjeswoningen Holtenbroek

-240

Berap 2015-2

lagere kosten herstructurering

Versnellingsactie sociale huur

1.500

Rb.11-5-2015

versnellingsactie sociale huurwoningen

1.214

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Herstructurering Ittersummerlanden

357

357

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Woonservice gebieden
In 2016 worden de laatste subsidie vastgesteld en vindt de afrekening met de provincie plaats. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Trapjeswoningen Holtebroek
In 2015 zijn de laatste woningen van het project opgeleverd. SWZ heeft de openbare ruimte aangelegd. Door de gemeente is de Obrechtstraat herstraat. In het voorjaar van 2016 vindt de grondoverdracht evenals de subsidie-afwikkeling van de Muziekwijk (voorheen Trapjeswijk) plaats. Daarna wordt het project afgesloten.

Herstructurering Ittersummerlanden
De werkelijke kosten wijken af van de geraamde kosten omdat een aantal onderdelen van de exploitatieramingen niet zijn uitgevoerd. Verder is op diverse onderdelen een aanbestedingsvoordeel behaald.

Versnellingsactie sociale huur
Er is in 2015 besloten om € 1,5 mln beschikbaar te stellen voor het realiseren van circa 300 woningen t.b.v. de sociale woningbouw.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)