Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

22.799

3.441

22.697

3.463

22.077

3.696

620

233

853

Reservemutaties

0

209

0

632

0

319

0

-313

-313

Gerealiseerd resultaat

22.799

3.651

22.697

4.095

22.077

4.015

620

-80

540

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Onderwijshuisvestingsbeleid

483

163

646

0

-386

260

Lokaal onderwijsbeleid

0

0

Studentenbeleid

6

6

0

0

6

Brede School

36

-37

0

73

73

Leerlingenvervoer

316

2

318

0

0

318

Beleid bewegingsonderwijs

-94

-22

-116

0

0

-116

RMC/leerplicht/voortijd school

3

-3

0

0

Gem. onderwijs achterstandbel.

-131

131

0

0

Totaal

620

233

853

-313

540

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Onderwijshuisvestingsbeleid

260

I

Het positieve resultaat op de lasten bestaat voornamelijk uit het in 2015 niet volledig benodigde budget voor vandalismeschade. De uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar. Verder was het gehele huurbudget niet nodig, omdat de groei van de islamitische school niet zodanig was dat er noodlokalen gehuurd moesten worden. Het bij de jaarrekening 2014 gereserveerde budget voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen valt vrij, omdat de hiermee samenhangende kosten gedekt konden worden uit het jaarbudget 2015.
Er zijn echter ook overschrijdingen. Voor een deel betreft dit niet begrote schades, waar wel een vergoeding tegenover staat; zie hieronder.
Er is een overschrijding op OZB; dit is deels ontstaan door afrekening over belastingjaar 2014, maar ook zijn de werkelijke lasten meer gestegen dan de in de begroting doorgevoerde tariefsverhoging. Er zal nader worden uitgezocht hoe deze ontwikkeling er in 2016 uitziet en eventueel een melding worden gemaakt bij Berap 2 2016.
Ook zijn de doorberekende verzekeringslasten hoger dan begroot.

Het positieve resultaat op de baten wordt in zijn geheel veroorzaakt door de ontvangst van een niet geraamde schadevergoeding, waar overigens ook niet geraamde kosten tegenover staan. De baten en lasten op deze schade heffen elkaar op.

Brede School

73

I

Het positieve resultaat op de Brede School wordt veroorzaakt door de niet begrote vrijval van de reserve. Per 1 mei is de tot op dat moment geldende subsidieregeling Stimulering Zwolse Brede Scholen ingetrokken. De nog uit die oude regeling voortvloeiende kosten kunnen gedekt worden uit het jaarbudget 2016 en om die reden kan het restantbedrag in de reserve vrijvallen. Er vindt een doorontwikkeling plaats van het beleid, wat zal resulteren in een nieuwe subsidieregeling.

Leerlingenvervoer

318

I/D

In verband met een gunstigere aanbesteding en een lager aantal aanvragen valt het product leerlingenvervoer lager uit.

Beleid Bewegingsonderwijs

-116

D

Bij Berap 2 2015 is extra budget verkregen van 550 incidenteel en 65 structureel om het budgettekort op gebruiksvergoedingen bewegingsonderwijs aan te vullen. Dit tekort ontstond vanuit te verstrekken vergoedingen van vier niet eerder in het budget opgenomen gymzalen in het Hengeveldcollege en de nieuwe gymzaal van de Enkschool.
Bij de berekening van zowel de benodigde aanvullende incidentele als structurele middelen, is uitgegaan van incomplete gegevens van bestaande vergoedingsverplichtingen tot een bedrag van 122.Voor 2016 en verder komt daar nog 63 bovenop voor vergoeding van gebruik Het Nieuwe Anker. In 2015 kon deze vergoeding voor Het Anker nog betaald worden vanuit het incidenteel verkregen budget.

Gem.onderwijsachterstand-beleid

0

I

De uitgaven op onderwijsachterstandenbeleid worden grotendeels gedekt vanuit meerjarige specifieke rijksgelden en kunnen daarom over meerdere jaren aangewend worden. Dit verklaart zowel het negatieve resultaat op de lasten als het positieve resultaat op de baten.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Onderwijshuisvesting

openbaar basisonderwijs

5.142

570

1.528

4.184

3.995

waarvan afgesloten

-189

bijzonder basisonderwijs

11.458

622

6.747

5.333

5.311

waarvan afgesloten

-22

openbaar speciaal onderwijs

823

-622

-6

207

207

bijzonder speciaal onderwijs

42

720

516

246

237

waarvan afgesloten

-9

openbaar voortgezet onderwijs

516

516

516

bijzonder voortgezet onderwijs

6.077

6.077

6.077

vrijstaande gymaccommodaties

3

3

0

0

17.981

7.370

8.788

16.343

0

0

16.343

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Onderwijs huisvestingsplan 2015

1.293

Huisvestingsvoorzieningen voortgezet onderwijs

6.077

Rb. 24-8-2015

7.370

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

openbaar basisonderwijs

189

bijzonder basisonderwijs

23

bijzonder speciaal onderwijs

9

221

Toelichting Jaarrekening 2015 restantkredieten

Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Onderwijs en Jeugd voor onderwijshuisvesting bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2015 € 16,34 mln. Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten:

  • € 3,83 mln.: dit bedrag heeft betrekking op de nieuwbouw van scholen in Stadshagen. De bouw van de twee basisscholen (protestant christelijk en rooms katholiek) in het gebied Breezicht is in februari 2016 opgeleverd en de uitbreiding van de obs Het Festival is in mei 2016 gereed; de financiële verantwoording zal naar verwachting in de loop van 2016 plaatsvinden. De plannen voor de gereformeerde school in het gebied de Tippe zijn momenteel in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze school in 2017/2018 in gebruik kan worden genomen;
  • € 7,71 mln.: dit bedrag is benodigd voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan van de Landstedegroep; het betreft de realisatie van nieuwbouw en uitbreiding t.b.v. Talentstad (Blaloborgh) en het Carolus Clusius college. In 2016 zal worden aangevangen met de bouwwerkzaamheden;
  • € 1,8 mln.: dit bedrag heeft betrekking op het treffen van veiligheidsvoorzieningen (o.a. asbestsanering) en het treffen van maatregelen in schoolgebouwen waardoor die gebouwen voldoen aan de eisen op het gebied van brand- en inbraakpreventie;
  • €  0,51 mln.: Voor de uitvoering van het IHP voortgezet openbaar onderwijs staat een voorlopig bedrag van 0,51 mln. geraamd. In 2016 worden de plannen verder uitgewerkt en zal aanvullend krediet nodig zijn;
  • € 1,62 mln: dit bedrag staat geraamd voor nog met de afdeling Vastgoed te verrekenen grondkosten a.g.v. nieuwbouwprojecten;
  • €  0,87 mln: dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (o.a. vervangingsinvesteringen, 1einrichting meubilair/ olp) t.b.v. verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)