Jaarverslag 2015

Doelen

Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren, zodat ze hun mogelijkheden zoveel mogelijk benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. In 2013 e.v. neemt 100% van de doelgroepkinderen (zie toelichting 1) deel aan voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

% bereik doelgroeppeuters
0-meting 2012: 97% (absoluut: 155)
Bron: meting gemeente Zwolle 2013

100%

100%

Score doelgroepkinderen voor taal en rekenen eind groep 2
Bron: Evaluatieonderzoek IJsselgroep 2013

Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau.

De eerstvolgende meting vindt plaats in de loop van 2016. Die uitkomsten zijn nog niet beschikbaar.

Streefdoel/indicator

Voor leerlingen die daarvoor op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet Expertise Centra in aanmerking komen, is passend vervoer (afgestemd op hun zelfredzaamheid) naar de dichtstbijzijnde school naar onderwijssoort en –richting beschikbaar. Zoveel mogelijk leerlingen gaan zelfstandig met het openbaar vervoer of de (brom)fiets naar school (zie toelichting 2).

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

peildatum 31-12-2012
aantal leerlingen in OV: 25 (5%)
aantal leerlingen op (brom) fiets: 47 (9,4%)
totaal aantal leerlingen in leerlingenvervoer: 500 (100%)
Bron: GWS

Percentage leerlingen naar school met OV of op (brom)fiets is minimaal op niveau 2012

peildatum 1-02-2016
aantal leerlingen in OV: 5 (1,5%)
aantal leerlingen op (brom) fiets: 26 (8%)
totaal aantal leerlingen in leerlingenvervoer: 321 (100%)
Bron: GWS

Streefdoel/indicator

Het voorkomen en verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters (zie toelichting 3). Jaarlijks daalt het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio IJsselland met 25%. Ten opzichte van de gemiddelde score van vergelijkbare gemeenten zijn de behaalde resultaten in Zwolle gelijk dan wel beter. In 2015 meldt 90% van de scholen verzuim volgens vastgestelde richtlijnen. Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) is in beeld.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

aantal nieuwe vsv-ers (absoluut):
voorlopige meting schooljaar 2012-2013:

Vsv’ers landelijk: 25622 (bron VSV verkenner 2013-2014)

vsv-ers landelijk: 27.936
vsv-ers regio IJsselland: 590
vsv-ers Zwolle: 223

27.200
572
216

Vsv’ers regio IJsselland: 551 (bron RMC effectrapportage 2014-2015)
Vsv’ers Zwolle: 176 (bron RMC effectrapportage 2014-2015)

meting schooljaar 2011-2012:
vsv-ers Zwolle: 2,5%
vsv-ers Deventer: 2,4%
vsv-ers Arnhem: 3,5%
vsv-ers Groningen: 3%
vsv-ers Maastricht: 3,3%

meting schooljaar 2013-2014:
Zwolle 2,1%
Deventer 2,0%
Arnhem 3,2%
Groningen 2,8%
Maastricht 2,7%

% scholen dat schoolverzuim meldt volgens richtlijnen van 2012: 90%

90%

100%

Streefdoel/indicator

Het versterken van Zwolle als studie/studentenstad waar studenten graag willen leren, wonen, verblijven en werken. In 2015 is het aantal deelnemers aan de Bruisweken minimaal 6250.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

aantal deelnemers Bruisweken 2012:
5870.

minimaal 6250

9587 deelnemers

Relaties met andere programma’s

Deze doelstelling heeft een directe relatie met de programma’s 1,2, 11 en 12.

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Streefdoel/indicator

Nagenoeg alle scholen voldoen aan de wettelijke capaciteitsnormen en de doelstellingen van het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP).

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

0-meting 2013: 97%

98%

98%

Streefdoel/indicator

In 2015 zijn bijna alle scholen gehuisvest in (semi)permanente gebouwen en is het merendeel van de huidige noodgebouwen afgestoten.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

0-meting 2013: 95%

98%

98%

Relaties met andere programma’s

Deze doelstelling heeft een relatie met het programma 10

Toelichting

Toelichting

 1. Doelgroepkinderen voor voorschoolse educatie (VVE) zijn kinderen:
 • die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
 • een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreekt geen of niet goed Nederlands,  taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem),
 • die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.
  De jeugdgezondheidsverpleegkundige zorgt voor de indicering van een kind voor VVE en verwijzing naar een peuterspeelzaal of kinderopvang waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. In de praktijk zal dit echter nooit volledig haalbaar zijn, omdat ouders niet verplicht kunnen worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen.
 1. Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Bij ongewijzigd beleid leidt toe- of afname van het beroep op leerlingenvervoer tot hogere of lagere kosten.
  Het afgelopen jaar is vooral het beroep op aangepast vervoer verder gedaald. Dit heeft mede te maken met de invoering van passend onderwijs waardoor minder kinderen vervoerd hoeven te worden naar scholen voor speciaal onderwijs. Hierdoor en door een nieuwe aanbesteding kan nu structureel op leerlingenvervoer worden bezuinigd. Op langere termijn kan druk ontstaan door invoering van meerjarige beschikkingen en stijging van vervoerstarieven (die op dit moment heel laag zijn).
 2. Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Het afgelopen jaar is het percentage VSV'ers in de regio IJssel Vecht verder gedaald. De regio hoort hiermee tot de koplopers in het voorkomen en tegenaan van schooluitval.
  Meldingen verzuim worden gedaan via het DUO verzuimloket (voor zover de scholen daarop aangesloten zijn. Dit geldt nog niet voor PO en VSO. Dat is nu bij de aangesloten scholen 100%. Voorheen kwam het voor dat leerplichtambtenaren leerlingen in behandeling namen zonder dat er een officiële melding van verzuim kwam. Daar wordt nu goed op toegezien.
 3. In Stadshagen is een noodgebouw afgebroken. Bij de Geert Groote school is een aantal noodlokalen geplaatst.