Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Zwolle is een onderwijsstad. Landelijk steken wij boven andere steden uit met een breed onderwijs aanbod. In 2015 hebben we drie lijnen geformuleerd die onze onderwijsvisie vormen:

 1. Spelen, leren en werken: de doorlopende leerlijn van kinderopvang/peuterspeelzaal t/m beroepsonderwijs.
 2. Onderwijs in relatie tot de stad en de wijk: maatschappelijke rol van onderwijs in de samenleving.
 3. Vakman van de toekomst: verbinding met economie en arbeidsmarkt

In 2015 hebben we met Zwolse 8 en BLOZ – die elk hun eigen strategisch perspectief hebben geformuleerd – een start gemaakt gesprekken over gezamenlijke doelen en acties.

Op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie om onderwijsachterstanden te voorkomen en tegen te gaan, is in 2015 het beleid voortgezet. Daarnaast is in samenwerking met de onderwijsbesturen besloten een tweede NT2 klas voor taalonderwijs aan nieuwkomers te starten in verband met een groeiend beroep op deze voorziening door de instroom van extra statushouders.
Regio Zwolle scoorde in 2015 opnieuw beter dan voorgaande jaren op het gebied van voorkomen en tegengaan van voortijdig schoolverlaten. In 2015 is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om nog beter samen te werken in de regio en gezamenlijk afspraken te maken met het onderwijs.
Vanwege wijzigingen in het speciaal onderwijs en het MBO zijn nieuwe afspraken gemaakt over toeleiding van leerlingen naar onderwijs, werk of dagbesteding. Er is een regionale schakel- en makelpool gevormd om leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs of een duurzame plek op arbeidsmarkt of in dagbesteding.

Het jaar 2015 was voor het onderwijs het eerste volledige jaar waarin scholen moeten zorgen voor passend onderwijs voor elke leerling die zich aanmeldt. Veel aandacht trok het besluit van De Ambelt om zichzelf op termijn op te heffen. Hoewel de beweging past bij de invoering van passend onderwijs, riep die aankondiging toch ook veel vragen op. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Veel scholen hebben inmiddels hun ondersteuningsstructuur opnieuw ingericht om alle leerlingen ook echt passend onderwijs te bieden. In de meeste gevallen lukt dit ook, zoals de nog steeds dalende VSV cijfers en het relatief lage aantal thuiszitters laten zien. Landelijk staat die trend overigens onder druk en lijkt het aantal thuiszitters weer groter te worden of in elk geval niet kleiner. In de regio IJssel Vecht is daarom een onderzoek gestart naar de aanpak van thuiszitters. De uitkomsten daarvan komen in 2016 beschikbaar.
Verder heeft 2015 in het teken gestaan van gesprekken tussen gemeente(n) en scholen over de invulling van passend onderwijs en jeugdhulp en nieuwe manieren om met elkaar samen te werken aan de ondersteuning van kinderen en jeugdigen en hun gezinnen in Zwolle. Ontwikkelingen zijn opgehaald en gedeeld. Er zijn gesprekken gevoerd op bestuurlijk en uitvoerend niveau. De besturen primair en voortgezet onderwijs en gemeente Zwolle verwerken de uitkomsten in een Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp. Naar verwachting komt die in het eerste half jaar van 2016 beschikbaar.
Hierop vooruitlopend zijn in 2015 de mogelijkheden voor inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs verruimd. Voor het voortgezet onderwijs en Mbo is – mede vanuit het oogpunt van voorkomen voortijdig schoolverlaten – een verkenning gestart die in 2016 wordt afgerond. Verder hebben succesvolle NJG pilots een doorstart gekregen waaronder Deltion Jongerenteam en het preventieprogramma THINK.

Voor wat betreft leerlingenvervoer heeft de trend en de principes uit de nieuwe verordening leerlingenvervoer zich in 2015 doorgezet. De zelfstandigheid neemt toe en de aantallen leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn gedaald.
In 2015 zijn extra middelen ingezet voor vergoedingen van het gebruik van gymzalen in het Hengeveld College ten behoeve van de Ambelt en Twijn, en de ingebruikname van de nieuwe gymzaal van de Enkschool. Daarnaast zijn drie gymzalen bij het nieuwe wijkcentrum Het Anker in Westenholte in 2015 in gebruik genomen.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Werken vanuit vertrouwen. Visie sociaal domein (december 2012)
 • Nota jeugdbeleid ‘De toekomst van Zwolle – Samenwerken aan verbeteringen voor de jeugd’ (december 2012)
 • Beleidskader ‘VVE 2011-2015: Een stevig fundament’ (februari 2011)
 • Notitie ‘Extra rijksmiddelen VVE en schakelklassen’ (februari 2012)
 • Beleidskader voor de Zwolse Brede School (februari 2007)
 • Meerjarenbeleidsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht (februari 2013)
 • Beslisnota “Zwolle studie- studentenstad” (juni 2011)
 • Masterplan Onderwijshuisvesting (inclusief actualisatie, maart 2010 / mei 2011)
 • Beleidsplan jeugdhulp (november 2014)
 • Betreft wettelijke taken op grond van Wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie (Wet Oke), Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs, wet- en regelingeving leerplicht en RMC en de nieuwe Jeugdwet.
 • Verordening leerlingenvervoer