Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

9.735

10.552

13.204

14.830

13.943

15.086

-739

256

-483

Reservemutaties

3.135

3.129

4.517

3.735

4.517

3.795

0

60

60

Gerealiseerd resultaat

12.870

13.681

17.720

18.565

18.459

18.881

-739

316

-423

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Verhuurde panden eindbeheer

-739

256

-483

0

60

-423

Totaal

-739

256

-483

60

-423

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

verhuurde panden eindbeheer

-423

i

+364 meer ontvangen huur. Dit bedrag is inclusief een bedrag van 185 voor het nieuwe WC Het Anker welke niet in begroting was opgenomen.
+ 189 lagere energiekosten door ontvangen afrekeningen voorgaande dienstjaren. De voorschotten en afrekeningen waren in diverse gevallen gebaseerd op te hoge schattingen. In 2016 zullen in diverse panden zogenaamde slimme energiemeters geplaatst worden.
+ 56 lagere doorbelasting van verzekeringspremies
- 89 hogere doorbelasting van OZB, waterschapslasten etc.
-900 storting in voorziening asbestsanering Zeven Alleetjes

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Uitbreding Hedon

109

146

-37

-37

Zwembad de Vrolijkheid

194

27

167

167

Havenmeestervoorzieningen

434

433

1

0

1

Nieuwbouw Het Anker

3.170

298

3.318

150

-7

157

Diezerstraat 80-82

778

725

313

1.190

1.190

Stadkamer, aank. en verb.

7.861

3.800

4.479

7.182

120

1.433

5.629

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

1.450

160

1.574

36

0

0

36

Celekwartier, doontwikkeling

15

1

14

14

Aankoop v.Wevelinkh.straat 105A

230

230

afgesloten

Verduurzaming gem.vastg.port.

60

19

41

1

40

renovatie Zwartewaterallee 8

3.000

3.000

3.000

Celecomplex, div.werkzaamheden

925

1

924

499

425

Cultuurhuis SH, verbouw tbv GGD

220

130

90

90

13.996

9.433

10.671

12.758

1.304

1.986

9.468

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Nieuwbouw Het Anker

298

Berap 2015-2

Diezerstraat 80-82

725

Rb. 26-10-2015

inrichting/verkoopgereed maken

Stadkamer, aank. en verb.

3.800

Rb. 26-10-2015

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

160

bijdrage Travers

Celekwartier, doontwikkeling

15

BW 15-2-2015

Aankoop v.Wevelinkh.straat 105A

230

Rb. 26-1-2015

Verduurzaming gem.vastg.portefeuille

60

Rb. 2-3-2015

Renovatie Zwartewaterallee 8

1.750

Rb. 2-3-2015

Renovatie Zwartewaterallee 8

1.250

Rb. 5-10-2015

Celecomplex, div.werkzaamheden

925

Rb. 21-9-2015

Cultuurhuis SH, verb.tbv GGD

220

Rb. 21-9-2015

9.433

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

aankoop van Wevelinkhovenstraat 105A

0

0

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Renovatie Zwartewaterallee 8
Aanvang renovatie is in 2016.

Stadkamer aankoop en verbouw
Pand is in 2015 aangekocht, sanering en verbouw is gepland in 2016.

Zwembad Ossenkamp
Nog kleine afrondende werkzaamheden in 2016.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)