Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2015 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG), de potentiële verduurzamingsopgave en de verdere afbouw van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Meerjaren Prognose Gebouwen
Voor het eerst is er een volledige MPG gepresenteerd. In de MPG zijn de meerjaren perspectieven ten aanzien van lasten, baten en resultaat binnen het Programma Vastgoedmanagement inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn er diverse maatregelen ter optimalisering van het resultaat gekwalificeerd en gekwantificeerd. De raad heeft de MPG bij de begrotingsbehandeling 2016 vastgesteld.

Afbouw gemeentelijke vastgoedportefeuille
In 2015 is er verdere uitwerking gegeven aan het vastgestelde voornemen om de gemeentelijke vastgoedportefeuille af te bouwen. We hebben in 2015 vijf vastgoedobjecten verkocht: Koestraat 6, Harm Smeengekade 9, Koningin Wilhelminastraat 91, Brinkhoekweg 14 en Graham Bellstraat 3.01 tot en met 3.06. In 2015 is verder een pakket van 10 panden (integraal) in de markt gezet. Daadwerkelijke verkoop van deze panden vindt in 2016 plaats. Daarnaast zijn zeven van de te verkopen gemeentelijke locaties ingebracht in de versnellingsactie sociale woningbouw. Hiermee liggen we goed op schema ten aanzien van de beoogde afbouw van de vastgoedportefeuille.

Projecten nieuwbouw, uitbreiding en renovatie
Er zijn in 2015 enkele bouwprojecten gestart of afgerond:

 • Oplevering van het nieuwe Anker in Westenholte.
 • Oplevering van de verbouwing van een deel van Het Cultuurhuis in Stadshagen ten behoeve van vestiging van het consultatiebureau van de GGD (langjarige verhuur).
 • Oplevering van de nieuwe Havenmeestervoorziening.
 • Oplevering van de renovatie van "De Drijber" (voormalige Bonjourlocatie) aan Burgemeester Drijbersingel 11.
 • Verbouw Zeven Alleetjes, te beginnen met asbestsanering.

Daarnaast heeft uw raad ingestemd met bouwkundige aanpassingen aan het Celecomplex (Papenstraat 9-13). Eind 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de benodigde werkzaamheden. Aanbesteding en uitvoering vinden plaats in 2016. Tevens heeft de raad ingestemd met het onderzoeken van de mogelijkheid van inzet van Oostzeelaan 6 voor creatie van woningen binnen de flexibele schil. Het onderzoek is in 2015 uitgevoerd en wordt begin 2016 afgerond. Er is een opstal aangekocht ten behoeve van toekomstige herontwikkeling van de locatie: Van Wevelinkhovenstraat 105a.

Verduurzaming
Samen met de provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en de gemeenten Almelo, Deventer en Hengelo zijn we in 2015 het onderzoek gestart naar de mogelijkheid en haalbaarheid van realisatie een Publieke Esco om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen. Aan de hand van 10 gemeentelijke vastgoedobjecten wordt becijferd of een P-Esco financieel haalbaar kan zijn, welke organisatie(vorm) daar dan bij hoort en welke afspraken er gemaakt moeten worden tussen gemeenten, huurders en de P-Esco. Voor Zwolle zijn drie studieobjecten ingebracht: De Spiegel, Odeon en pand Deltion college aan de Bagijnesingel. In 2016 worden de resultaten van het onderzoek verwacht op grond waarvan een go/no-go kan worden geformuleerd.

Financieel
We hebben 2015 afgesloten met een positief resultaat van circa € 422.000. Dit is circa € 425.000 minder dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zowel aan de baten- als lastenkant. Zo moest er binnen het programma een voorziening worden getroffen ad € 900.000 voor de in 2016 te betalen kosten asbestsanering Zeven Alleetjes 1. Dit houdt tevens in dat in 2016 het hiervoor gereserveerde bedrag in de Concernreserve vrijvalt.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Meerjaren Prognose Gebouwen (2015)
 • Nota Vastgoedmanagement (2013)
 • PPN 2015-2018
 • Meerjaren Prognose Vastgoed (2015)
 • Nota Grondprijzen (2015)
 • Nota Wijkaccommodaties (2012)
 • Gemeentelijk verhuurbeleid (1987)
 • Masterplan Onderwijshuisvesting (2010)
 • Masterplan Sportaccommodaties (2009)
 • Nulmeting Sportaccommodaties (2011)