Jaarverslag 2015

Doelen

Verminderen leegstand binnen portefeuille

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verminderen leegstand binnen portefeuille

Streefdoel/indicator

Ontwikkeling integrale aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De leegstand binnen gemeentelijke vastgoedportefeuille bedraagt circa 10%.

We willen de leegstand terugbrengen tot een niveau van maximaal 5%.

Het leegstandspercentage ligt rond de 5%. Er zijn diverse maatregelen gedefinieerd om de leegstand verder te reduceren de komende jaren (verkoop, sloop, nieuwe verhuur).

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ontwikkeling Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG)

Streefdoel/indicator

Vastgesteld MPG 2015-2016

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Geen MPG beschikbaar

Een geïmplementeerde MPG.

De MPG is ontwikkeld en geïmplementeerd in de beleidscyclus (bij de begroting).

Relaties met andere programma’s

Programma 17A (Meerjaren Prognose Vastgoed).

Afbouwen gemeentelijk vastgoedbezit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Afbouwen gemeentelijk vastgoedbezit

Streefdoel/indicator

Verkoop 10 panden in 2015

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Er is een splitsing aangebracht binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille: kernportefeuille en niet-kernportefeuille. Het streven is gedurende de periode 2014-2017 circa 35 gebouwen behorende tot de niet-kernportefeuille te verkopen.

Verkopen van 10 panden in 2015.

We hebben in 2015 vijf panden verkocht, zeven locaties gereserveerd voor de versnellingsactie sociale woningbouw en door middel van een integrale verkoop van nog eens tien panden in de markt gezet (verkoop van deze panden in 2016 verwacht).

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedbezit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedbezit

Streefdoel/indicator

Afgerond

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Verduurzaming wordt in de huidige situatie ad hoc opgepakt. Er is op basis van vooronderzoek in 2013 een plan van aanpak ontwikkeld voor een vervolgproces. Uiteindelijk doel is een ingebedde aanpak van verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Geïmplementeerde aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoedbezit.

We zijn samen met provincie en enkele Overijsselse gemeenten gestart met een onderzoek naar haalbaarheid en vorm van een publieke Esco. Het onderzoek wordt in 2016 afgerond, waarna wordt toegewerkt naar een go/no go moment.