Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

65.451

48.157

63.817

45.262

63.657

45.256

160

-5

154

Saldo van lasten en baten

0

0

0

0

2

0

-2

0

-2

Reservemutaties

0

418

0

418

200

627

-200

209

9

Gerealiseerd resultaat

65.451

48.575

63.817

45.680

63.859

45.883

-42

204

162

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Kwijtschelding

-90

-90

0

0

-90

Algemene bijstand

-277

9

-268

0

30

-238

BBZ/BOB

44

19

63

0

0

63

IOAW/IOAZ

20

-20

0

0

Armoedebestrijding

-101

6

-94

-200

179

-115

Schuldhulpverl. en kredietverl

29

-21

8

0

0

8

Maatwerkvoorzieningen Wtcg

533

533

0

0

533

Wet Inkomensvoorz. Kunstenaars

2

2

0

0

2

Totaal

158

-5

152

-200

209

162

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Kwijtschelding

-90

I/D

Er zijn over 2015 meer aanvragen binnengekomen en toegekend. Ook over 2014 zijn er nog aanvragen nagekomen die niet begroot waren. Hierdoor is het kwijtgescholden bedrag hoger dan begroot.

Algemene bijstand

-238

I

Ten opzichte van de tweede berap is het aantal bijstand cliënten harder gestegen dan verwacht. Dit resulteerde in hogere lasten. De afwijking op reserve onttrekking heeft te maken met dekking van kosten voor het RCF (regionaal coördinatie fraudebestrijding).

Armoedebestrijding

-115

I

De afrekening op basis van werkelijk gemaakte ziektekosten van 2014 van de zorgverzekering zorgde voor een incidenteel voordeel. Echter valt dit voordeel weg tegen met name de open eind regelingen bewindvoering en bijzondere bijstand. De afwijking op de reserve storting betreft een storting ten behoeve van het woonlastenfonds in de reserve (-200). De afwijking op de reserve-onttrekking betreft de onttrekking uit de concernreserve incidentele bestedingen ten behoeve van woonlastenfonds(-100). Daarnaast is het saldo ontrokken wat nog in de reserve stond voor intensivering armoedebeleid(-79) dit in verband met de stijging van de open einde regelingen.

Maatwerkvoorzieningen Wtcg

533

I

De extra gelden voor de maatwerkvoorziening zijn verdeeld over de zorgverzekering chronisch zieken (€ 800.000) De afwijking op de en de tegemoetkoming voor chronisch zieken (€ 700.00) . De tegemoetkoming is nieuw en kon dit jaar voor het eerst worden aangevraagd. Het budget is voor 533.000 niet gebruikt. De verwachting is dat na drie jaar het bereik optimaal en de 700.000 volledig nodig zal zijn

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

n.v.t.

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)