Jaarverslag 2015

Doelen

Ondersteuning huishoudens

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bij onvoldoende inkomen kunnen huishoudens rekenen op ondersteuning van de gemeente. We bieden ondersteuning, zodat ze zo snel mogelijk en zo veel mogelijk weer in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij gaan er van uit dat wanneer iemand een beroep doet op de gemeente voor een inkomen, hij zich naar vermogen inzet om weer zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien door inkomsten uit loondienst of uit onderneming.

Streefdoel/indicator

 • We verstrekken rechtmatig en doelmatig bijstand voor kosten levensonderhoud en bijzondere bijstand voor noodzakelijke onvoorziene kosten.
 • Het vangnet wordt gebruikt door wie er recht op heeft.
 • De groei van het Zwolse bijstandsvolume is minder of gelijk aan de landelijke groei van het bijstandsvolume.
 • We willen de tijdigheid en accuratesse in dienstverlening bij het verstrekken van (bijzondere) bijstand op peil, dus binnen de wettelijke normen houden.
 • Iedereen die tot de doelgroep behoort maakt gebruik van armoede- en inkomensondersteunende maatregelen.
 • We verbeteren de toegankelijkheid en bekendheid van armoederegelingen, met name voor kinderen.
 • Samen met partners en ervaringsdeskundigen uit de stad committeren we ons aan het armoedepact Zwolle Armoedevrij en organiseren twee keer per jaar een stadsdialoog.
 • We versterken het gebruik van eigen kracht.
 • We verlengen onze huidige samenwerking met stichting  Noodfonds om in schrijnende gevallen hulp te kunnen bieden.
 • We verstrekken een individuele studietoeslag aan arbeidsgehandicapten die werk en scholing willen combineren.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

89% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Door groei in het aantal aanvragen is 79% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand tijdig binnen wettelijke termijnen afgehandeld. Hierbij is prioriteit gegeven aan tijdige afhandeling van aanvragen kosten levensonderhoud boven aanvragen bijzondere bijstand.

We besparen € 1.050.000 aan niet-betaalde uitkeringen door bijzonder onderzoek door team handhaving.

We besparen € 1.200.000 aan niet-betaalde uitkering door bijzonder onderzoek door team handhaving.

We hebben in 2015 voor € 2.172.600 aan niet- betaalde uitkeringen bespaard door bijzonder onderzoek door team handhaving.

48% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering.

48% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering.

53,6% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering

100% van de debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

100% van de debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

100% van de debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

We besteden minimaal 4x per jaar in de Wijzer aandacht aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen.

We besteden maandelijks in de Wijzer en op de website aandacht aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen.

We hebben regelmatig in de wijzer en op de website aandacht besteed aan armoede- en inkomensondersteunende regelingen. Zo is
5 keer aandacht besteed aan bijzondere bijstand, 5 keer aan de individuele studietoeslag, 4 keer aan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Er vindt 4x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

Er vindt 4 x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

Dit overleg heeft 4 keer plaats gevonden.

De groei van het Zwolse bijstandsvolume was in 2014 8,7%. Landelijke groeipercentage was in 2013 7,4%, in 2014 5%, in 2015 3%.

De groei van het Zwolse bijstandsvolume is minder of gelijk aan de landelijke groei van het bijstandsvolume.

De groei van het bijstandsvolume was 7,8% in 2015. De groei nam in vergelijking met 2014 toe, maar niet zo snel als landelijk.

Relaties met andere programma’s
Programma 1, 2 , 12 en 16

We willen financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid voor minimahuishoudens zoveel mogelijk bestrijden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We willen financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid voor minimahuishoudens zoveel mogelijk bestrijden.

Streefdoel/indicator

We bieden een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en aan huishoudens met een chronisch zieke of gehandicapte met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. We verlenen geen bijzondere bijstand voor medische kosten.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder bijstandsgerechtigden is 45%.

De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder bijstandsgerechtigden is 50%.

Het aantal verzekerden inclusief kinderen is gestegen van 5.081 begin 2015 naar 5.624 begin 2016. De dekkingsgraad onder bijstandsgerechtigden is 50% gebleven bij een groeiend bestand.

De tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten kan vanaf 2015 worden aangevraagd.

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is 912 keer aangevraagd in 2015. Dit is in lijn met de verwachting dat het gebruik van een nieuwe regeling moet groeien en na ongeveer drie jaar het verwachte gebruik bereikt.

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen

Streefdoel/indicator

 • We verstrekken de individuele inkomenstoeslag  aan huishoudens die van een laag inkomen leven, zodat zij in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven.
 • 80% van de huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een laag inkomen, maakt gebruik van de individuele inkomenstoeslag.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Minstens 70% van de huishoudens met een bijstandsuitkering doet een beroep op de individuele inkomenstoeslag.

Minimaal 80% van de huishoudens met een bijstandsuitkering doet een beroep op de individuele inkomenstoeslag.

We hebben 1.714 individuele toeslagen verstrekt in 2015. Dit aantal ligt lager dan vorig jaar (1.921 langdurigheidstoeslagen), omdat, door het vervallen van de eenoudernorm en de invoering van de kostendelersnorm, de doelgroep kleiner is geworden. Het bereik onder de doelgroep bijstandsgerechtigden ligt op het niveau van 2014, namelijk 92%.

Relaties met andere programma’s

Programma 12

Beheersbaar maken of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beheersbaar maken of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren.

Streefdoel/indicator

 • We willen de tijdigheid bij de inzet van schulddienstverlening op peil houden.
 • Huishoudens hoeven zo min mogelijk beroep te doen op schulddienstverlening. We geven voorlichting aan instellingen over schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid.
 • Schulddienstverlening moet makkelijk bereikbaar zijn voor Zwollenaren, bijvoorbeeld telefonisch via 14038, via internet en via maatschappelijke partners (sociale wijkteams).
 • Dak- en thuisloze WWB-ers moeten meewerken aan het hanteerbaar maken van hun financiële verplichtingen via budgetbeheer of inhoudingen.
 • Wij willen ingeval van een crisissituatie als eerste stap op weg naar een schuldenvrije toekomst stabiliseren en maatschappelijke afbreuk voorkomen.
 • Wij streven naar het beheersbaar maken van een schuldensituatie en  een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een schuldregeling
 • We willen de financiële zelfredzaamheid van schuldenaren verhogen zodat bij het verkrijgen van een schone lei niet opnieuw schulden ontstaan.
 • We willen dat schuldenaren weer naar vermogen gaan deelnemen aan maatschappelijk leven.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Bij 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Bij 90% van de aanmelding vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Het eerste half jaar heeft bij 90% van de aanmeldingen met vertraging, binnen 15 weken, een gesprek plaatsgevonden. Vanaf juli ligt het percentage op 95% binnen 4 weken conform de norm.

We organiseren 45 bijeenkomsten over schuldpreventie en inkomensondersteuning.

We organiseren 45 bijeenkomsten over schuldpreventie en inkomensondersteuning.

Er zijn 52 bijeenkomsten geweest over schuldpreventie en inkomensondersteuning.

Bij 100% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Bij 95% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Tot juli is bij 95% van de aanvragen met vertraging, binnen 15 weken, beslist over toelating. Sinds juli ligt het percentage op 98% binnen de norm van 8 weken.

90 cliënten uit budgetbeheer met een grote afstand naar duurzaam financiële zelfredzaamheid worden hierop voorbereid (budgetcoaching) .

90 cliënten uit budgetbeheer met een grote afstand naar duurzaam financiële zelfredzaamheid worden hierop voorbereid (budgetcoaching).

Het doel van 90 cliënten is gerealiseerd.

95% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer.

95% van de dak- en thuislozen zit in het budgetbeheer.

99% van de dak- en thuislozen met een bijstandsuitkering zit in budgetbeheer.

20% van de aanvragen schuldregeling wordt afgehandeld door het opzetten van een saneringskrediet.

20% van de aanvragen schuldregeling wordt afgehandeld door het opzetten van een saneringskrediet.

10% van de aanvragen is met een saneringskrediet afgehandeld. De overige 90% bleek alleen via een schuldbemiddeling afgehandeld te kunnen worden. Een saneringskrediet kan worden toegepast bij een geringe afloscapaciteit en het ontbreken van perspectief op inkomensverbetering.

In 80% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

In 80% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

Het behaalde percentage is ruim 85%.

In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigen met een schone lei.

In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigen met een schone lei.

93% van de afgeronde en doorlopende schuldregelingen eindigde met een schone lei.

75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

Bijna 80% van de cliënten die uit budgetbeheer zijn gegaan heeft geen nieuwe schulden gemaakt.

75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, doen binnen 1 jaar geen nieuw beroep op schulddienstverlening.

75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, doen binnen 1 jaar geen nieuw beroep op schulddienstverlening.

100% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluit, doet binnen 1 jaar geen nieuw beroep op schulddienstverlening.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 7% groter dan de participatie van instromende cliënten.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 7% groter dan de participatie van instromende cliënten.

Deze norm blijkt niet meetbaar. Er zijn teveel aspecten die meespelen of waarop niet geregistreerd kan worden. Om deze reden wordt deze doelstelling niet meer opgenomen.

Relaties met andere programma’s
Programma 10

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten.

Streefdoel/indicator

 • Indien de financiële thuissituatie een belemmering vormt voor kinderparticipatie worden ouders doorverwezen naar een van de deelnemende fondsen en/of maken ze gebruik van gemeentelijke regelingen.
 • We signaleren armoede-gerelateerde gezondheidsknelpunten bij kinderen.
 • We verlengen en intensiveren waar nodig onze huidige samenwerking met partners in de stad om kinderparticipatie voor minima huishoudens te bevorderen

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen

Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen.

Gerealiseerd. Alle kinderen worden bij het schoolmedisch onderzoek gescreend op armoedegerelateerde gezondheidsproblemen. Dit heeft tot 160 aanvragen geleid.

Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 1800.

Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 2000.

Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt ongeveer 2200. Het totaal aantal aanvragen ligt hoger, doordat soms zowel vergoeding voor schoolkamp als ook sport- of muziekles aangevraagd wordt voor hetzelfde kind.
Schoolactiviteiten 647 kinderen
Cultuuractiviteiten 213 kinderen
Sport 450 kinderen
Scholierenregeling 850 scholieren
Zwemvangnet 148 kinderen
Peuterspeelzaal nog niet bekend
Via GGD 160 gezinnen

Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis.

Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis.

Eigen bijdrage peuterspeelzaalbezoek voor minimahuishoudens wordt vergoed via Doomijn.

Relaties met andere programma’s

Programmas 6 en 9