Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Met ingang van 1-1-2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein ingegaan, waaronder de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De belangrijkste ontwikkelingen in het programma Inkomen van het afgelopen jaar waren:

 • Het bijstandsvolume is in 2015 gegroeid met 7,8%.Samen met een nieuw verdeelmodel heeft dit geleid tot een tekort op het bijstandsbudget en een beroep op de Vangnetregeling 2015.
 • Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen nam toe. Opmerkelijk is dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de sociale studielening. Uit de cijfers blijkt dat er in 2015 maar één sociale studielening met een nettobedrag van €1.826,- is verstrekt. Er is in 2014 geen enkele sociale studielening verstrekt. Voor deze regeling was € 150.000 gereserveerd. Het restantbedrag valt vrij. De regeling heeft niet goed gewerkt vanwege de beperking naar doelgroep (geen uitkering participatiewet; inkomen beneden 110%-grens) en besteding (alleen arbeidsmarktgerichte studie). Bovendien moest men rente betalen, terugbetalen en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
  Sinds begin 2016 kunnen mensen uit de doelgroep van de Participatiewet een beroep doen op scholingsvoucher. Met ingang van 1 juli 2016 zullen we daarom geen sociale lening voor scholing meer verstrekken.
 • Met de komst van de Participatiewet is de eenoudernorm komen te vervallen en de kostendelersnorm ingevoerd. De individuele inkomenstoeslag is verleend (ter vervanging van de langdurigheidstoeslag). De instroom in de Wsw is gestopt en de instroom in de Wajong is beperkt. Iedereen die nog kan werken en ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet.
 • Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130% konden in 2015 voor het eerst gebruik maken van de  collectieve zorgverzekering en de tegemoetkoming voor meerkosten. Er zijn 11.000 brieven verstuurd om deze regeling bekend te maken.
 • Het kennisniveau van de sociale wijkteams rond handhaving, inkomensondersteuning en preventie schulddienstverlening is op peil gebracht.
 • De twee stadsdialogen Zwolle Armoedevrij! zijn druk bezocht. Partners en gemeente weten elkaar te vinden en werken samen waar mogelijk. Diverse partijen hebben in 2015 gezamenlijk hun vakantiemogelijkheden voor minima aangeboden.
 • Voor het versterken van eigen kracht is door Zwolle Doet succesvol een bruggenbouwerstraining gegeven.
 • In 2015 heeft het onderzoek naar betaalbaarheid van woonlasten plaatsgevonden met als resultaat een ruime invoering van passend toewijzen en een verhuiskostenregeling voor de groep waar niet passend is toegewezen.
 • Met drie onderzoeken zijn de ontwikkelingen voor huishoudens rond de armoedegrens en voor chronisch zieken en gehandicapten gevolgd. De raad is begin 2016 over de uitkomsten geïnformeerd.
 • Door deelname in de verbonden partij 'Regionale Sociale Recherche' wordt in regionaal verband gewerkt aan de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving. Nadruk lag en ligt nog steeds op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten. Prioriteit ligt bij de meest schade veroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert (samenlevingsfraude levert het meest op voor de gemeenten). Het in stand houden van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude is geslaagd. In de paragraaf verbonden partijen is nadere informatie over de Regionale Sociale Recherche te vinden.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Kadernota Sociaal domein Visie Sociaal Domein ‘Werken vanuit vertrouwen’ (raadsbesluit 2012)
 • Kadernota Participatiewet ‘Meedoen mogelijk maken’.
 • Uitvoeringsprogramma Participatiewet 'Meedoen mogelijk maken'