Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

14.270

23

15.081

387

15.209

458

-128

71

-58

Reservemutaties

0

142

0

514

45

579

-45

66

21

Gerealiseerd resultaat

14.270

165

15.081

901

15.254

1.038

-173

137

-37

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Vrijwilligersbeleid

11

11

0

0

11

Beleid accommodaties

57

4

61

0

-9

52

Sociaal cultureel werk

-3

-3

0

0

-3

Wijkorganisaties

10

10

0

0

10

Welzijnsbeleid

46

46

0

-33

13

Zelforganisatie minderheden

37

37

0

0

37

Ouderenbeleid

-24

-24

0

0

-24

Beleid meervoud. problematiek

-468

-468

0

0

-468

Jeugdgezondheid uniform

23

26

48

0

0

48

Jongerenbeleid

3

3

0

0

3

Opvoedingsonderst/ontwikkeling

67

67

0

49

116

Peuterwerk

0

0

Wijkmanagement

100

49

149

-45

59

163

Leefbaarheid en wijkveiligheid

12

-8

4

0

0

4

Totaal

-128

71

-58

-45

66

-37

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beleid accommodaties

Beleid meervoud. problematiek

Wijkmanagement

+61

-468

+163

I

I

I

Het voordeel komt voornamelijk vanwege het nog niet opnieuw ingezet hebben van het budget dat beschikbaar is gekomen vanwege het opheffen van het wijkcentrum Gerenlanden. In 2016 zijn deze gelden bij de begroting ingezet ten behoeve van vluchtelingenwerk.
De overschrijding komt door extra kosten voor het oplossen van de PGB problematiek rondom de SVB. Om deze problemen voor de gemeente te beperken en indien mogelijk op te lossen is extra mankracht ingehuurd. Deze extra activiteiten zijn door het rijk onderkend en er zullen aanvullende middelen ter compensatie worden vrijgemaakt, maar naar verwachting zullen deze ontoereikend zijn. In de mei circulaire 2016 worden deze aanvullende middelen per gemeente toegekend. Daarnaast heeft de opzet monitoring meer inzet gevraagd dan gepland.
Het voordeel op de lasten komt mede door het niet benutten van het bewonersbudget (60). Hiervan is een deel gereserveerd ten behoeve van de toekomst is lokaal (20). In oorsprong was het de bedoeling het restant van dit budget ad 60 in te zetten voor initiatiefrijk Zwolle. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld
vanuit de Grex Stadshagen (25) voor het beheersplan werkgroep jongeren. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2016 derhalve is dit bedrag gereserveerd. Tevens zijn er extra baten ontvangen vanwege hogere huurinkomsten (25) voor de fresiastraat.

Opvoedondersteuning

116

I

Het voordeel op de lasten heeft meerdere oorzaken. Er bestond enige ruimte in het budget; daarnaast is een post per abuis betaald geweest op boekjaar 2014 en is een subsidieaanvraag 2015 niet gehonoreerd. Bovendien was rekening gehouden met nog doorlopende kosten voor Netwerk Jeugd en Gezin. Die vielen uiteindelijk lager uit, onder andere doordat tijdelijke huisvesting in Stadshagen kon worden beëindigd.
Er is geen doorwerking naar 2016, omdat in de begroting 2016 al een bezuiniging is doorgevoerd van 150.
Het restantbedrag in de reserve is vrijgevallen. De reserve was ontstaan uit het budgetoverschot CJG in 2012 en bedoeld ter gedeeltelijke dekking van het project Doorontwikkeling netwerk CJG en transitie jeugdzorg. Eind 2015 is gebleken dat de projectdoelen zijn behaald zonder dat de gehele reserve hoefde te worden ingezet. Het restant kon daarom vrijvallen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Jongerenbudget 12/13

30

11

19

19

VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden

90

-90

afgesloten

Diezerpoort sociaal

523

36

487

487

Jongerenbudget 2013

145

-90

5

50

50

IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen

1

afgesloten

CJG/Jeugd

87

56

95

48

48

Onderzoek netwerkonderst. buurt-wijk

214

204

10

10

Implementatie 3D

848

1.284

-436

-36

-400

1.090

724

1.635

178

-26

204

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden

-90

Berap 2015-1

vrijval

Jongerenbudget 2013

-90

Berap 2015-2

vrjval

Implementatie 3D

800

Berap 2015-1

Implementatie 3D

48

MT 14/10/2015

CJG/Jeugd

56

saldo correctie 2013/2014

724

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden

0

IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen

1

1

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)