Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

In Zwolle hanteren we het uitgangspunt dat iedereen mee doet. Een groot deel van de inwoners van Zwolle redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen als dit even niet lukt. Waar het kan, willen we hulpvragen voor zijn. Dit doen we door meer aandacht te besteden aan preventie. Daarmee bevorderen we, samen met maatschappelijke partners en vrijwilligers(organisaties), maatschappelijke zelfredzaamheid en participatie en zetten wij in op het voorkomen van sociaal isolement.

Met ingang van 1-1-2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein ingegaan, waaronder de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het begrotingsprogramma samenleving van het afgelopen jaar waren:

 • In 2015 is het beroep op het vrijwilligerssteunpunt Zwolle Doet aanzienlijk toegenomen, terwijl het beschikbare budget als gevolg van de rijks bezuiniging op maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs gehalveerd is.
 • In 2015 zijn we gestart met een aantal pilots op het gebied van preventie jeugd en hebben we gericht extra geïnvesteerd in onder meer schoolmaatschappelijk werk in primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een innovatietraject jeugdhulp.
 • Al vrij snel na de start van de Participatieraad is geconcludeerd dat het werk van de participatieraad niet adequaat kan worden gedaan met de uren en de (onkosten)vergoedingen zoals die in eerste instantie zijn vastgesteld. Wij hebben om die reden in 2015 besloten tijdelijk extra vergoedingen toe te kennen omdat zonder deze extra ondersteuning de werkwijze van de Participatieraad niet gecontinueerd kan worden.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Nota wijkacommodaties (2011)
 • Nota Doorontwikkeling wijkgericht werken (september 2012)
 • Samen maken we de stad gezond, Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 (september 2012)
 • Werken vanuit vertrouwen (december 2012)
 • De toekomst van Zwolle, nota jeugdbeleid (december 2012)
 • Ouderenagenda (2012)
 • Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015 (2013)
 • Op weg naar een meerjarenvisie peuterspeelzaalwerk (april 2013)
 • Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein (30 juni 2014)
 • Wmo beleidskader 2014-2017 (december 2014)
 • Beleidsplan Jeugdhulp Zwolle 2015-2016