Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

9.279

1.154

9.534

2.071

9.498

2.160

35

90

125

Reservemutaties

231

924

231

1.136

250

1.090

-19

-47

-65

Gerealiseerd resultaat

9.510

2.077

9.764

3.207

9.748

3.250

16

43

59

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Breedtesport

-168

-168

0

8

-160

Topsport

0

0

Sportaccommodaties

203

90

293

-19

-55

219

Totaal

35

90

125

-19

-47

59

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Breedtesport

-160

I/D

Het negatieve resultaat op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet gedekte subsidieverstrekking aan Sportservice voor exploitatielasten Sporthal Het Anker over 7 maanden in 2015. Tegenover dit tekort staat in 2015 echter een overschot aan huurinkomsten onder het programma Vastgoedmanagement. Het tekort is structureel en er zal melding van worden gemaakt bij de PPN en Berap 1 2016.
Verder was er een positief verschil op zwemvangnet vanwege afrekening met Hogeschool Windesheim over 2014. Over 2014 is nog afgerekend op basis van het aantal deelgenomen kinderen. Vanaf 2015 wordt er conform het SOK een jaarlijks gelijkblijvend bedrag betaald..

Sportaccommodaties

219

I

Het positieve resultaat op de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kosten EC omdat er onderhoudswerkzaamheden sportaccommodaties verschoven zijn naar een volgend begrotingsjaar. Verder is er een overschot op energielasten Zwembad de Vrolijkheid, hoefde er geen gebruik te worden gemaakt van de Stelpost Hoge Laar en is het budget op doorbetaling van huurinkomsten buitenschools gebruik onnodig groot.
Het positieve resultaat op de baten wordt veroorzaakt door extra huurinkomsten, welke betrekking hadden op boekjaar 2014 en nog ontvangen erfpachtbaten bovenop het afkoopbedrag van de erfpacht voor het stadion.
Aan de reserve Onderhoud Sportaccommodaties is minder onttrokken dan begroot, omdat er werkzaamheden verschoven zijn naar een volgend begrotingsjaar. Er zijn dus ook minder kosten gemaakt. Aan de reserve voor het Sociaal Plan Zwembaden is meer onttrokken dan begroot. Het restant is namelijk niet meer nodig en daarom vrijgevallen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Renovatie Openluchtbad

-19

9

afgesloten

Sportpark Hoge Laar

299

186

113

72

41

Kleedkamers Berkum 2013

154

154

0

0

Kunstgras Pelikaan

125

129

-4

-4

Verlichting Blue Hawks

58

58

0

0

617

0

536

109

0

72

37

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Renovatie Openluchtbad

-28

-28

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)