Jaarverslag 2015

Doelen

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Streefdoel/indicator

Bevorderen van sportdeelname.
Tenminste 75% van de volwassenen en 80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm.
Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.
De inzet van de buurtsportcoaches dient te leiden tot een afname van het aantal inactieve volwassenen tot 4% van de bevolking.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Sportparticipatie volwassenen
0-meting 2009: 75%
1-meting 2012: 77%
2-meting 2014: 78%

2015: geen meting
3-meting 2016: 75%

De buurtsportcoaches zijn ingezet om de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod (o.a. via verenigingsondersteuning door SSZ) om de sportparticipatie in stand te houden.

Sportparticipatie jeugdigen
0-meting 2009: 80%
1-meting 2012: 90%
2-meting 2014: 90%

2015: geen meting
3-meting 2016: 80%

In het kader van sportstimulering jeugd – en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd.

Sportparticipatie mensen met een beperking
0-meting 2012: 1,63%
(cijfer t.o.v. de totale Zwolse bevolking en o.b.v. geregistreerde G-sporters, sporters met een beperking geïntegreerd binnen de valide sport of ongeorganiseerde sport zijn niet meegenomen)

In 2015 is verder invulling gegeven in de regionalisering van de G-sport, waarbij Zwolle een belangrijke rol vervult in het aanbod van G-sporten. In samenwerking met revalidatiecentrum de Vogellanden en onderwijscentrum de Twijn heeft SSZ nieuwe activiteiten gestart (elektrische rolstoelhockey, handbiketrainingsgroep) en hebben diverse clinics plaatsgevonden. Verder is er gestart met structurele afstemming tussen SSZ, de Vogellanden en Special Heroes.

Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7
0-meting 2012: 1%
1-meting 2013: 1%
2-meting 2014: 4%

3-meting 2015: 1%
3-meting schooljaar 2015/2016 is nog niet bekend.

In 2015 zijn 137 kinderen gestart met het zwemvangnet. Binnen het zwemvangnet hebben in 2015 87 kinderen het A-diploma behaald en 67 het B-diploma. Eind 2015 zijn met OnCampus/Windesheim afspraken gemaakt om de capaciteit en instroom te vergroten en de wachtlijsten te verkorten. Op basis van de bij de begroting 2015 aangenomen motie is in 2016 een onderzoek gestart naar de oorzaak van de toename in het aantal kinderen zonder zwemdiploma in groep 7, waarvan de resultaten naar verwachting eind tweede kwartaal 2016 bekend zijn.

Percentage inactieven:
0-meting 2010: 5%
1-meting 2012: 6%
2-meting 2014: nog niet bekend

2015: geen meting
3-meting 2016: 4%

De buurtsportcoaches zijn ingezet ten behoeve van buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen om sportparticipatie van deze doelgroep te bevorderen.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 11 en 12.

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Streefdoel/indicator

Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s
Sport vormt een structureel onderdeel van sociaal domein in het algemeen en het gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid, welzijnsbeleid en participatie in het bijzonder.
Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.
65% van de sportverenigingen maatschappelijk actief.
40% van de sportverenigingen organiseert activiteiten al dan niet exclusief voor speciale doelgrepen.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is
0-meting 2011: 61%
1-meting 2014: niet uitgevoerd

2015: geen meting
2-meting 2017: 65%

Er is niet direct actief beleid gevoerd om verenigingen maatschappelijke actief te maken. In 2015 is tijdens de startgesprekken met verenigingen besproken op welke wijze en onder welke voorwaarden de maatschappelijke rol van de verenigingen versterkt en vergroot kan worden als onderdeel van het Actieplan sport en bewegen.

Percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen
0-meting 2011: 39%
1-meting 2013: 55%

2015: geen meting
2-meting 2017: 40%

Vanuit diverse beleidsterreinen (G-sport, gezondheid, ouderen) en de sportbonden worden de verenigingen gestimuleerd zich meer te richten op kwetsbare doelgroepen, al dan niet door het realiseren van gerichte sport- en beweegactiviteiten.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 11 en 12.

Sterke sportinfrastructuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke sportinfrastructuur

Streefdoel/indicator

Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.
Het aandeel sporters dat lid is van een sportvereniging bedraagt 60%.
Het aantal verenigingen dat wachtlijsten kent voor jeugdleden is gereduceerd tot 0.
Het aantal verenigingen met kaderproblemen (niet- technisch kader) is in gereduceerd tot 20%.
75% van de verenigingen kent een stabiel of stijgend ledenaantal.
Sportservice Zwolle (SSC) is het centrale sportservicepunt binnen de gemeente Zwolle op het gebied van accommodaties, sportstimulering, verenigingsondersteuning en de verbinding tussen sport en onderwijs
In 2015 bedraagt het aantal aan sportgerelateerde combinatiefunctionarissen 19,1 fte.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging
0-meting 2010: 56%
1-meting 2012: 52%
2-meting 2014: nog niet bekend

2015: geen meting
3-meting 2016: 60%

SSZ heeft in 2015 de verenigingen ondersteuning geboden bij het organiseren van een kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod o.a. door ondersteuning op ledenwerving en verenigingsbeleid.

Aantal verenigingen met wachtlijsten voor jeugdleden
0-meting 2011: 1%

2015: geen meting
2-meting 2017: 0%

SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten.

Aandeel verenigingen met kaderproblemen (niet-technisch kader)
0-meting 2011: 23%

2015: geen meting
2-meting 2017: 20%

SSZ heeft waar nodig ondersteuning geboden bij het terugbrengen van kaderproblemen door individuele begeleiding en advies.

Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal
0-meting 2011: 76%

2015: geen meting
2-meting 2017: 75%

Er zijn op dit vlak in 2015 geen knelpunten geconstateerd.

Aantal fte sportgerelateerde combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches
0-meting 2012: 5,7

meting 2015: 19,1

In 2015 waren in Zwolle 19,1 fte buurtsportcoaches actief.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 11 en 12.