Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

16.783

43

16.873

43

16.716

62

157

19

176

Reservemutaties

0

25

0

25

191

25

-191

0

-191

Gerealiseerd resultaat

16.783

68

16.873

68

16.907

87

-33

19

-14

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Bibliotheken

-1

-1

0

0

-1

Podiumkunsten

-44

-44

0

0

-44

Festivals

11

11

0

0

11

Cultuureducatie

129

19

148

-147

0

1

Amateurkunst

20

20

0

0

20

Musea

68

68

-44

0

24

Lokale geschiedenis

-1

-1

0

0

-1

Beeldende Kunst

-25

-25

0

0

-25

Beiaardier

0

0

Totaal

157

19

176

-191

-14

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Cultuureducatie

+1

I

De lagere lasten (129) en hogere baten (19) zijn het gevolg van het nieuwe beleid cultuureducatie. De voordelen worden gereserveerd (-147 reserve mutatie) om de
frictiekosten als gevolg van de personele afbouw van Muzerie uit te betalen in de aankomende jaren. Dit is in overeenstemming met de aangenomen motie transparantie frictiekosten.

Musea

+24

I

Het voordeel ontstaat voornamelijk vanwege nog niet volledig uitgevoerde werkzaamheden van de kwartiermaker cultuurhistorie. Bij de berap I 2015 is hiervoor
een bedrag beschikbaar gesteld. Het restant van dit bedrag (44) is gereserveerd voor werkzaamheden aankomend jaar, waaronder verder onderzoek naar gevolgen voor personeel, organisatie, collectiebeheer en (toekomstig) gebruik van het SMZ-gebouw in overleg met alle betrokken partijen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Perc.reg beeldende kunst

85

85

85

85

0

0

85

0

85

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)