Jaarverslag 2015

Doelen

Het bevorderen van het culturele aanbod

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bevorderen van het culturele aanbod en het stimuleren van de passieve (‘passief’ genietend van kunst en cultuur, zoals concertbezoek) en de actieve (bv. zelf muziek maken) cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

Streefdoel/indicator

In 2015 is het % inwoners dat bezoeker of gebruiker van gemeentelijk gefinancierde culturele voorzieningen (zie a) in Zwolle is, minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

% bewoners dat de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een gesubsidieerde culturele voorziening
0-meting 2013: 90% voor 18 jaar en ouder, 99% voor 12-17 jarigen (zie b)
(meting: Cultuuronderzoek gemeente Zwolle)

18 jaar en ouder: 90%
12-17 jarigen: 99%

Er was een bezoekersrecord voor Fundatie, Hedon en Fraterhuis. De Turner expositie trok veel landelijke aandacht. Ook andere instellingen hebben stabiele bezoekcijfers. Steeds meer instellingen vervullen een regiofunctie of ontvangt bezoekers uit heel Nederland. Het cultuuronderzoek heeft in 2015 niet plaatsgevonden. Daarom kunnen we de cijfers niet vergelijken.

Streefdoel/indicator

Het % inwoners dat zelf actief deelneemt aan culturele activiteiten is in 2015 minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

% bewoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan.
0-meting 2013: 47% voor 18 jaar en ouder, 74% voor 12-17 jarigen (zie c)
(meting Cultuuronderzoek gemeente Zwolle)

18 jaar en ouder: 47%
12-17 jaar: 74%

Er heeft geen meting plaatsgevonden. Wel zien we een grote verscheidenheid aan organisaties die kunst- en cultuurbeoefening stimuleren. Door het wegvallen van Muzerie zijn diverse nieuwe organisatie ontstaan en bestaande gegroeid. Wat dit betekent voor deelname, is nog onbekend. De samenhang ontbreekt nog. In 2016 en 2017 zetten we hier op in. We vragen van gesubsidieerde partners om hun aanbod kenbaar te maken op de website van Stadkamer amateurkunst. Eén vindplaats voor ouders en potentiele deelnemers. Binnen Oost Nederland zetten we - naar alle waarschijnlijkheid- een proeftuin talentontwikkeling uit met ministerie, provincies en 8 steden uit Oost Nederland.

Streefdoel/indicator

Alle scholen in het primair onderwijs nemen in 2015 deel aan cultuureducatie activiteiten. In 2017 heeft 50% van de scholen primair en voortgezet speciaal onderwijs cultuureducatie verankerd in het schoolbeleid. 25% van alle scholen werkt in 2017 met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Deelname scholen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan cultuureducatie activiteiten
0-meting 2011: 100%

100% ofwel 59 scholen
Resultaat: 54 scholen doen mee aan het nieuwe cultuurbeleid, alle scholen doen aan cultuureducatie.

Iedere school doet aan cultuureducatie. 54 Scholen hebben deelgenomen aan het nieuwe beleid cultuureducatie. Vanaf 01-01-2016 doen alle scholen mee!
We zien nieuwe leerlijnen ontwikkeld worden, maar dat het ook tijd vraagt om cultuureducatie daadwerkelijk te verankeren en leerlijnen een plek te geven binnen het programma.

Scholen die cultuureducatie hebben verankerd in het schoolbeleid.

2017: 50%
2015: 25% (ofwel 15 scholen)
Resultaat: 12 scholen

Aantal scholen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
0-meting 2012: 0 van 50 (0%)
(meting Muzerie)

2017: 25%
2015: 15% (ofwel 9 scholen')
Resultaat:3 scholen

Relaties met andere programma’s

De doelstelling participatie heeft verbindingen met onderdelen van de programma's 6, 11 en 12.

Het culturele klimaat in de stad versterken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het culturele klimaat in de stad, met name in de binnenstad, versterken.

Streefdoel/indicator

Het % bewoners dat tevreden is over gemeentelijk gefinancierde culturele voorzieningen in de stad is minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

% bewoners dat (zeer) tevreden is over gemeentelijk gefinancierde culturele voorzieningen in Zwolle.
0-meting 2013: 66% voor 18 jaar en ouder, 59% 12-17 jarigen (zie e)
(meting Cultuuronderzoek gemeente Zwolle)

66% voor 18 jaar en ouder
59% voor 12-127 jarigen

Museum De Fundatie beleefde een topjaar met ruim 300.000 bezoekers voor opvallende exposities zoals Turner. De instellingen op het gebied van cultuurhistorie (m.n. SMZ, HCO) werken nauwer samen bij hun programmering.

Streefdoel/indicator

In 2015 is de positie van Zwolle ten opzichte van de G50 voor wat betreft het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten minimaal gelijk gebleven (zie f)

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Aantal uitvoeringen in de podiumkunsten per 1000 inwoners
0-meting 2010:

Theater: 2,6
Popmuziek: 2,0
Klassieke muziek: 0,8
Bron: Atlas voor gemeenten

Toneel 2,6
Popmuziek 2,0
Klassieke muziek 0,8

Toneel: +/- gelijk
Popmuziek: licht gestegen
Klassieke Muziek: gehalveerd

Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten
0-meting 2010;

Theater: 21
Popmuziek: 16
Klassieke muziek: 8
Bron: Atlas voor gemeenten

Theater 21
Popmuziek 16
Klassieke muziek 8

Theater:23
Popmuziek:15
Klassieke muziek: 24

Hierin zien we bovengenoemde lokale ontwikkelingen terug in de cijfers. Het aanbod en bezoek aan poppodium Hedon is gestegen. Het bezoek aan het theater is stabiel. In 2015 heeft Het Orkest van het Oosten haar concerten in De Spiegel ingetrokken. Dit zien we dus ook terug in de cijfers. Voor een deel vonden deze concerten op andere locaties plaats, maar naar verwachting meet de Atlas vooral de voorliggende voorzieningen. En dat raakt ook een nieuwe tendens: steeds vaker vinden voorstellingen op locaties buiten de reguliere podia plaats. Bij de uitwerking van de cultuurnota bekijken we dan ook welke indicatoren voor de toekomst het meest passend zijn. Hierover zijn we de gesprekken met betrokkenen ook al gestart,

Streefdoel/indicator

Door behoud van kunst in de openbare ruimte bijdragen aan de kwaliteit van die openbare ruimte

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Aantal beelden in de openbare ruimte
0-meting 2013: 130 (zie g.)

130

2015 stond in het teken van de voorbereidingen van de kunstroute van station naar binnenstad.

Relaties met andere programma’s

Voor het bevorderen van het culturele klimaat in de stad zijn verbindingen van belang met de programma's 2,3,5 en 6.

Toelichting

Toelichting

a. Het gaat hier om Bibliotheek, De Fundatie, Stedelijk Museum Zwolle, Zwolse theaters, Hedon en Historisch Centrum Overijssel. Van deze instellingen worden De Fundatie (provincie Overijssel mede subsidiegever) en Historisch Centrum Overijssel (gemeenschappelijke regeling met het rijk) voor een belangrijk deel door andere overheden gefinancierd.
b. Voor zowel 18 jaar en ouder als 12-17 jaar zijn Zwolse Theaers enStadkamer de meest gebruikte voorzieningen. Bibliotheek Zwolle wordt zelfs door 93% van de 12-17 jarige gebruikt. Voor meer info: Cultuuronderzoek Zwolle (maart 2013).
c. Voor 18 jaar en ouder én 12-17 jarigen is muziek de belangrijkste culturele vrije tijd activiteit. Tekenen en schilderen komt voor beide groepen op de tweede plaats. Voor meer info: Cultuuronderzoek Zwolle (maart 2013).
d. In 2015 starten we met de uitvoering van het nieuwe beleid voor cultuureducatie. In 2016 informeren we de raad via een eerste tussenrapportage over de voortgang bij de vormgeving van de makelaarsfunctie en de organisatie van cultuureducatie conform de motie 'Monitoring ontwikkeling cultuureducatie' en in 2017 een evaluatieplaats van de soberheid, doelmatigheid en onafhankelijkheid van zowel organisatie als beleid conform de motie 'Cultuureducatie: sober, doelmatig en onafhankelijk' (moties d.d. 10 maart 2014).
e. Van de 18 plussers geeft slechts 2% aan ontevreden te zijn, van de 12-17 jarigen is 5% (zeer) ontevreden. Een relatief grote groep van respectievelijk 21% (18 plus) en 28% (12-17) scoort 'neutraal'. Voor meer info: Cultuuronderzoek Zwolle (maart 2013).
f. Uit de Atlas voor gemeenten 2013 blijkt de ontwikkeling van theater qua aantal uitvoeringen en positie van Zwolle ten opzichte van andere steden stabiel. Voor popmuziek is de positie van Zwolle verbeterd, voor klassieke muziek juist verminderd. De prestatieafspraken met belangrijke partners als Zwolse Theaters en Hedon laten een hoge mate van continuïteit in aantal en soort uitvoeringen zien.
g. In de Zwolse openbare ruimte staan per 1 september 2014 130 beelden. De beelden dragen bij aan het woon- en verblijfsklimaat van binnenstad en wijken. Toevoeging van beelden vindt plaats op grond van stadsuitbreiding of schenkingen. Meer info: www.beeldeninzwolle.nl.

De eerstvolgende uitkomsten (1-meting) van het Cultuuronderzoek Zwolle werden verwacht in 2015. Gezien het traject cultuurnota hebben we besloten om deze uit te stellen tot na het vaststellen van de cultuurnota, zodat we hieraan de nieuwe indicatoren kunnen koppelen.