Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2015 was een succesvol jaar voor een groot aantal culturele instellingen. De Fundatie, Hedon en het Fraterhuis hadden een bezoekersrecord. Ook de andere instellingen hebben de bezoekersaantallen vast gehouden. Er is landelijke waardering voor het culturele aanbod in Zwolle: de nominaties en/ of prijzen voor Zwolse Theaters, Bevrijdingsfestival Overijssel en Hedon. Gnaffel en Kameroperahuis stonden in het de lijst "de 10 theatervoorstellingen die je had willen zien in 2015" van het cultureel persbureau. Bijna alle andere producties in die top 10 waren ook te zien bij Zwolse Theaters. Hier halen we uit, dat we op de goede weg zitten. Er is aansluiting bij het publiek, er wordt samengewerkt en het wordt gezien lokaal en landelijk.

Het nieuwe beleid cultuureducatie is in 2015 van start gegaan. Culturele instellingen, scholen en Stadkamer zetten in op primair en voortgezet onderwijs, wijken en amateurkunst. Primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn gestart met deze nieuwe mogelijkheden: 54 van de 59 scholen uit primair onderwijs hebben vorig jaar deelgenomen en dit loopt op naar alle scholen per 2016. We ervaren de succes- en faalfactoren om cultuureducatie echt in te bedden. Een van de succesfactoren is de ICC'er.
De andere twee onderdelen (wijken en amateurkunst) zijn nog in ontwikkeling, waaronder een community art project in Zwolle Zuid met Kameroperahuis en diverse inwoners en maatschappelijke organisaties. Stadkamer Amateurkunst en gemeente hebben met diverse amateurkunstorganisaties gesproken over het steunpunt en de toekomst. De amateurkunst is in ontwikkeling en de advisering vanuit het steunpunt daarmee ook. In 2016 en 2017 vinden er conform moties evaluaties van cultuureducatie nieuwe stijl plaats.

Tegenvallers waren er ook. De verhuizing van Stadkamer naar de 7 Alleetjes heeft vertraging opgelopen. Dit gaat gepaard met extra kosten. Door de vertraging was tijdelijke huisvesting benodigd, en deze is gevonden in het stadhuis. Daarnaast werd Stadkamer als rechtsopvolger geconfronteerd met tekorten bij Muzerie. In 2016 zal de gemeenteraad hierover verder worden geïnformeerd. Het klassieke klimaat in Zwolle staat onder druk. We bekijken hoe we dat verder kunnen versterken. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de stadsgesprekken met allerlei betrokkenen uit de culturele en creatieve sector. (Gesubsidieerd en ongesubsidieerd.) Gesprekken hebben plaatsgevonden van 1 op 1 tot groepsgesprekken tot het stadsgesprek onder leiding van Partij voor Cultuur (vervat in een televisieproductie). Algemene ontwikkelingen zijn opgehaald en gedeeld. Een van de ontwikkelingen die we zien is de samenwerking over sectoren heen. Bijvoorbeeld Driezorg, ArtEZ en Kameroperahuis of The Young Ones met Trias. Er zijn nog diverse sociaal maatschappelijke culturele projecten in voorbereiding. De bezuinigingsopgave, vastgesteld bij voorjaarsstukken in 2015, is in de loop van het jaar nader uitgewerkt. Bij cultuurhistorie is eerst de focus gelegd op het cultuurhistorisch verhaal: wat is het historische verhaal van Zwolle, wat willen we de komende jaren zichtbaar maken, en hoe gaan we dat doen. Inclusief de opdracht om dat flexibeler te organiseren met een besparing van minimaal € 300.000 (op door de gemeente gemaakte kosten en subsidies) als financiële taakstelling. Dit samen met Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijsel, de Grote Kerk, Fundatie en vele andere betrokken inwoners en organisaties betrokken bij cultuurhistorische instellingen. Eind 2015 lag het rapport er.
Al deze gesprekken en ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe Cultuurnota Zwolle, inclusief het verhaal van Lagroup over cultuurhistorie. Naar verwachting wordt hierover in april 2016 besloten.

De verbonden partij Historisch Centrum Overijsel verbindt zich steeds meer met de andere cultuurhistorische partijen in Zwolle. Verder wordt deze verbonden partij versterkt en verbreed door de aanstaande toetreding van de gemeente Deventer en mogelijk later ook de gemeente Kampen (zie voor nadere informatie over Historisch Centrum Overijssel paragraaf 3: Verbonden partijen).

Relevante kaderstellende nota’s

  • Cultuur en stad. Cultuurbeleid gemeente Zwolle (2011)
  • Raadsbesluiten cultuureducatie (2013/2014)
  • Subsidieregelingen Culturele Activiteiten, Amateurkunst en zaalhuur Odeon De Spiegel