Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

48.488

23.244

49.454

26.842

49.877

28.091

-423

1.249

826

Reservemutaties

479

3.887

507

1.486

1.411

1.360

-904

-126

-1.030

Gerealiseerd resultaat

48.967

27.132

49.961

28.328

51.287

29.451

-1.327

1.123

-203

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Groenbeheer

-169

95

-75

-171

-15

-261

Paarsbeheer

168

-14

154

-55

-96

2

Blauwbeheer

194

2

196

-192

0

4

Wegen

-98

666

568

-416

0

152

Straatmeubilair

-33

5

-28

0

0

-28

Kunstwerken

-44

4

-40

0

0

-40

Riolering

-95

95

0

0

Wijkbeheer

41

25

66

-33

-15

19

Afval

-418

418

0

0

Toezicht openbare ruimte

-67

-67

0

0

-67

Reclame

-4

10

6

0

0

6

APV openbare ruimte

20

-2

19

0

0

19

Markten

26

-51

-25

0

0

-25

Havens

58

-6

52

-37

0

15

Totaal

-423

1.249

826

-904

-126

-203

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Groen beheer

-261

I

De overschrijding is veroorzaakt door stormschades (-447) en hiervan zijn de kosten voor het herplanten t.l.v. het krediet vervangingsinvesteringen gebracht (+87). Het resultaat op groenafval (+57) is veroorzaakt door een lagere hoeveelheid groenafval en de halvering van het tarief voor deze afvalsoort.
Opdrachten in het kader van reconstructies (+70) en een aantal overige opdrachten (+101) zijn nog niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken. Diverse overige kleinere verschillen (+42).

Paars Beheer

+2

I

In de PPN is voor de Wijthmenerplas een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet aangewend en gereserveerd. Op de Wijthmenerplas, Milligerplas en Agnietenplas is gepland (groot) onderhoud niet uitgevoerd omdat door de komst van sanitaire voorzieningen in het nieuwe gebouw van een commerciële partij op de Wijthmenerplas onderzoek wordt gedaan naar de vraag of en hoeveel sanitaire units vervangen gaan worden: een totale onderbesteding (+92). Daarnaast zijn er nog diverse andere kleine verschillen (+7).
Reservemutaties: de niet aangewende middelen toegekend bij PPN zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-55). Daarnaast zijn vanwege niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en het exploitatieresultaat van de Wijthmenerplas minder middelen aan de reserve onttrokken (-96).

Blauw beheer

+4

I

Het buitengewoon onderhoud aan sluizen (+134) en enkele kleinere opdrachten (+58) zijn nog niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-192).

Wegen

+152

I

Opdracht in het kader van buitengewoon onderhoud en een kleinere opdracht is per eind 2015 nog niet volledig uitgevoerd (+82). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken.
In 2015 is voor een bedrag van (+334) aan degeneratievergoedingen vanuit kabels en leidingen ontvangen over 2014 en 2015. Dit bedrag is in de reserve civiele infrastructuur gestort, waaruit een deel van het jaarlijkse buitengewoon onderhoud (2017 e.v.) wordt bekostigd.
Daarnaast zijn er lagere kosten van gladheidsbestrijding in het 4e kwartaal 2015 (+51) en lagere meerwerkkosten op het uitgevoerde buitengewoon onderhoud voor asfaltwegen (+58). Overige kleine verschillen per saldo (+43).

Riolering

0

I

De inkomsten uit de rioolheffing waren hoger (+130) door een hoger aantal aansluitingen
dan was geraamd. Overige kleine verschillen (-24). Per saldo is er een lagere onttrekking aan de egalisatievoorziening (+106).

Wijkbeheer

+19

I

Een aantal opdrachten is per eind 2015 nog niet volledig uitgevoerd (+33). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-33).

Afval

0

I

Op het product Afval is in 2015 een nadeel gerealiseerd van € 212.000. Aan de uitgavenkant zijn per saldo voor afgerond € 418.000 aan nadelen te constateren, aan de inkomstenkant daarentegen een voordeel van € 206.000. Dit nadeel van € 212.000 is geëgaliseerd met de Voorziening Afval.
Er is in 2015 meer plasticafval (1855 t.o.v. 1644 ton) aangeleverd hetgeen een hogere vergoeding van Nedvang heeft opgeleverd (+65). Tegenover deze extra opbrengst staan hogere verwerkingskosten/vermarkten (-57). De (opbrengst)prijs voor oud papier en glas is sterk gestegen; er zijn hiervoor meer inkomsten ontvangen (+98 resp. +33). Aan GFT zijn meer tonnages aangeleverd (8907 t.o.v. 8348) hetgeen tot meer kosten heeft geleid (-33). Echter, dit is een positief effect op het inzamelen van "grondstoffen".
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn meer ondergrondse containers geplaatst (170 t.o.v. 124 begroot). In 2015 is de wijk Zwolle-Zuid grotendeels hierin voorzien (-170). Daarnaast zijn bestaande containers in Zwolle-Zuid voorzien van trommelverkleiners om te voorkomen dat er grof huishoudelijk afval wordt aangeleverd (-30, eenmalig).
Op basis van het raadsvoorstel "Betalen voor bouw- en sloopafval" zijn pasjes ingevoerd. Deze eenmalige kosten voor ICT-aanpassingen weegbrug waren (nog) niet in de begroting 2015 opgenomen (-115). Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (+3).

Toezicht Openbare ruimte

-67

I

Hogere kosten door meer ambtelijke inzet op hondenbeleid vanwege meerdere bijtincidenten (-43) en overige toezicht per saldo (-25). Deels is dit gecompenseerd door lagere inzet op APV openbare ruimte (+19) en minder inzet op toezicht woonschepen (+16).

Markten

-25

I

De lagere inkomsten uit markten is (-20) gecompenseerd met lagere kosten vnl. door minder inzet op markten. Daarnaast zijn er minder inkomsten uit standplaatsen (-17), waarvan een deel betrekking heeft op 2014. Ook waren er hogere kosten voor standplaatsen vanwege meer ambtelijke inzet (-8). Overige kleine verschillen +20.

Havens

+58

I

Voor de bijdrage aan de in 2015 opgerichte coöperatie u.a. Port of Zwolle is een bedrag van (+37) gestort in de reserve Nog uit te voeren werken.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Aanleg en inr. wijkboerderij Stadshagen

89

89

89

Gem. riol. plan t/m 2011-2015

589

595

208

976

976

VVI12 vv oude lichtmasten/armaturen

120

120

afgesloten

VVI12 vv onderdelen Mastenbroekerbrug

16

15

afgesloten

VVI12 Hofvlietbrug lagerstoelen

64

66

afgesloten

VVI13 vv havenkasten

25

afgesloten

VVI13 vv marktkasten

20

afgesloten

VVI13 K'poortenbrug verv deklg

85

89

afgesloten

VVI13 geluidschermen

33

33

afgesloten

VVI13 D'poortenbrug hydrauliek

14

14

afgesloten

VVI13 Vispoortenbrug hydrauliek

11

afgesloten

VVI13 armaturen en lichtmasten openb.verl.

7

7

afgesloten

VVI13 Tunnels voegen/voegoverg

7

7

afgesloten

VVI13 Spelen

10

13

afgesloten

VVI13 Beplantingen

71

68

afgesloten

VVI13 Bomen

125

75

50

50

Ombouw verlichting naar LED

2.209

500

808

1.901

1.901

VVI14vervangen bomen

75

75

75

VVI14vri automaten

74

76

afgesloten

VVI14betonnen bruggen betonuitwas herst

21

28

afgesloten

VVI14tunnels voegen en voegoverg.2e fase

42

42

afgesloten

VVI14beschoeiingen

232

60

172

172

VVI14geluidschermen

22

22

afgesloten

VVI14grondkerende voorzieningen

31

31

afgesloten

VVI14spelen, vervanging speeltoestellen

142

143

afgesloten

VVI14Hofvlietbrug, dekplanken hout

56

47

afgesloten

VVI14vervangen beplanting

50

50

50

VVI14vervangen beplanting

-1

afgesloten

VVI15Pelserbrug aandrijving

24

12

12

12

VVI15Holtenbroekerburg verenpakket

84

36

48

48

VVI15beschoeiingen

197

15

182

182

VVI15drijvende steigers

85

25

60

60

VVI15damwand Zwartewater thv Beatrixbrug

48

17

31

31

VVI15vri armaturen/automaten

352

279

73

73

VVI15spelen

200

97

103

103

VVI15vervangen bomen en beplanting

250

250

250

VVI15Vispoortenbrug waterkabels/kasten

48

37

11

11

VVI15Twistvlietbrug diverse werkz.

104

84

20

20

VVI15Westenholterbrug leuningen verz.

154

115

39

39

VVI15Bedieningsgebouw div.install- interieur

50

50

50

VVI15houten bruggen diverse onderdelen

85

56

29

29

VVI15wegen verv. opbouw verharding

420

108

312

312

Havenbedrijf Port of Zwolle

275

275

275

4.240

3.471

2.852

4.808

0

364

4.444

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Onrendabele vervangingsinv. 2015

2.601

Begroting 2015

Vervangingsinvesteringen riolering

595

Begroting 2015

Havenbedrijf Port of Zwolle

275

Rb 21/9/2015

3.471

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Vervangingsinvesteringen 2012

-1

Vervangingsinvesteringen 2013

41

Vervangingsinvesteringen 2014

10

50

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Aanleg en inrichting wijkboerderij Stadshagen
Dit bedrag zal in 2016 aangewend worden voor de nieuwbouw van de wijkboerderij in Stadshagen conform het in 2015 genomen raadsbesluit.

Gem. Rioleringsplan 2011 t/m 2015
Van dit krediet wordt € 870.000 bij Berap 2016-1 ingeleverd, in de periode van het GRP is o.a. minder vervanging van de riolering benodigd geweest. Voor verdere toelichting zie Berap-1 2016.

VVI 13 Bomen
De opdracht is verstrekt. De werkzaamheden zullen in 2016 worden uitgevoerd/afgerond.

Ombouw verlichting naar LED
Het betreft een project van 2013 dat gefaseerd wordt uitgevoerd en tot ca. 2018 door zal lopen.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)